(1)
Maksimiuk, D. Z Problematyki Kodyfikacji Prawa Karnego Materialnego początków Polski Ludowej. MiscellaneaHI 2009, 7, 141-151.