(1)
LityƄski, A. O Podstawach Ustawodawstwa Karnego ZSRR Z 1958 R. Oraz O Kodeksie Karnym RSFRR Z 1960 R. MiscellaneaHI 2009, 7, 175-193.