(1)
A Short History of the Polish ‘Voprosy Ugolovnogo I grażdanskogo prava’. MiscellaneaHI 2018, 16 (1), 127-139.