Etyka wydawnicza

Zasady etyki wydawniczej stosowanej przez Redakcję Miscellanea Historico-Iuridica oparte są na zaleceniach Committee on Publication Ethics (COPE).

 

Powinności Autorów

Wszelkie teksty nadsyłane do Miscellanea Historico-Iuridica powinny być oryginalnymi i samodzielnymi dziełami autorów. W celu wyeliminowania możliwości plagiatu są one sprawdzane za pomocą programu antyplagiatowego. Autor ma obowiązek poinformowania Redakcji o wszystkich podmiotach, które miały udział w tworzeniu pracy oraz o źródłach jej finansowania. W przypadku wykrycia przez Autora ewentualnych błędów jest on zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia ich do Redakcji.

 

Plagiat – zasady postępowania

Redakcja Miscellanea Historico-Iuridica nie akceptuje jakichkolwiek przejawów zjawiska plagiatu. Autor zobowiązany jest do wskazania wszystkich danych i publikacji z których korzystał przy tworzeniu pracy. Każde podejrzenie plagiatu podlega badaniu przez Redakcję, a po jego stwierdzeniu wdrożone zostają odpowiednie procedury. W przypadku potwierdzenia ewidentnego plagiatu Redakcja zastrzega, że informuje o nim również przełożonych Autora.  

 

Oznaczenie Autora tekstu

Redakcja Miscellanea Historico-Iuridica nie akceptuje wszelkich przejawów takich zjawisk jak autorstwo gościnne i autorstwo grzecznościowe (zaleca się przeniesienie nazwiska do sekcji podziękowań) czy autorstwo widmo (w przypadku wykrycia zaleca się dodanie autora widmo do listy autorów). Każdy badacz wymieniony jako autor pracy musi mieć realny i niezaprzeczalny wkład w jego powstanie. Dopuszczalne są prośby o zmianę listy autorów, natomiast Redakcja zastrzega sobie prawo do gruntownego zbadania każdego przypadku tego typu.

 

Zakaz dublowania publikacji

Redakcja Miscellanea Historico-Iuridica odrzuca teksty, które zostały już opublikowane na łamach innych czasopism lub pozycji książkowych, bądź takie, które zostały już złożone w innej redakcji w celu publikacji. Redakcja zastrzega sobie badanie statusu artykułu na każdym etapie procesu wydawniczego, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości rozpocznie działania zgodne z zaleceniami COPE.

 

Fałszowanie danych

Rzetelność wyników badań naukowych jest jedną z podstawowych wartości, które Redakcja Miscellanea Historico-Iuridica przestrzega, propaguje i chroni. Wszelkie przejawy nierzetelności, a tym bardziej jawnego fałszowania i fabrykowania wyników badań bądź wykorzystywanych źródeł spotkają się ze stanowczym potępieniem i skutkować będą poinformowaniem o nich pracodawcy Autora.

Prace redakcyjne

Redakcja Miscellanea Historico-Iuridica odpowiada za całość procesu redakcyjnego i jego poszczególne etapy, a także za publikowane na łamach czasopisma treści. Przy pracach redakcyjnych Redakcja kieruje się zasadą rzetelności naukowej. W sytuacjach wystąpienia poważnych wątpliwości dotyczących kwestii etycznych możliwe jest wprowadzanie korekt, odrzucenie danych fragmentów, bądź nawet wycofanie tekstu z druku (zgodnie z zasadami COPE).

 

Recenzowanie prac

Każdy recenzent wykonuje swoją pracę anonimowo, a wykonane przez niego recenzje powinny być obiektywne i zgodne z zasadami rzetelności naukowej. Recenzowany tekst powinien pozostać w tajemnicy, a znajdująca się w nim treść nie powinna być wykorzystywana przez recenzenta do czasu jej publikacji. Nieodpowiednią jest krytyka odnosząca się bezpośrednio do osoby autora, autor i recenzent nie powinni pozostawać ze sobą w relacjach mogących mieć wpływ na kształt recenzji.

 

Konflikt interesów

Stwierdzony bądź zgłoszony konflikt interesów skutkuje zawieszeniem prac redakcyjnych nad danym tekstem do czasu wyjaśnienia sprawy przez Redakcję Miscellanea Historico-Iuridica.