Reform of Law Studies in Poland 1949–1950. Outline of Issues

Authors

  • Agnieszka Watoła University of Silesia in Katowice (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Keywords:

law studies, reform of legal education, lawyers

Abstract

In the first decade of the Polish People’s Republic the authorities undertook a number of actions that were aimed at changing the previous nature of the judiciary, which was planned to be transformed into one of the tools for exercising power. The transformation process covered not only the judges of that time who performed their duties as members of the administration of justice of the Polish People’s Republic. The authorities also undertook actions aimed at shaping future judges according to new political-ideological requirements. Changes planned in the process of educating future lawyers were supposed to serve this purpose. The reform of academic law studies developed by new authorities was supposed to break with the traditional way of educating lawyers. Rejection of subjects regarded as useless, with historical-legal studies at the top of the list, was to be accompanied by the introduction of political-ideological subjects. The reform of law studies was also supposed to cover the very organisation of course studies. At the same time, the authorities created the so-called law high schools where, among others, future judges were supposed to be educated. Substantial curriculum was limited as much as possible in favour of the political-ideological training of judges of the people’s administration of justice.

References

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Sprawiedliwości, zespół akt:1/180, 11, 25, 188, 6368, 6369, 6370, 6383, 6404.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w Lublinie, zespół akt: IX/10.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej, zespół akt: 831.

Andrejew I., Centralna Szkoła Prawnicza im. Teodora Duracza, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1949, nr 3.

Gawrońska-Wasilkowska Z., Nowa organizacja uniwersyteckich studiów prawniczych, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1947, nr 4.

Gawrońska-Wasilkowska Z., Reforma uniwersyteckich studiów prawniczych, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1946, nr 3–4.

Jakubowski G., Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944–1950, Warszawa 2002.

Jodłowski J., Akcja szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1946, nr 7.

Jodłowski J., Nowy Departament Min. [isterstwa] Sprawiedl.[iwości]. Założenia – zadania– struktura, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1945, nr 2.

Kersten K., Historia polityczna Polski 1944–1956, Gdańsk 1989.

Kersten K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Rzeszów 1990.

Kersten K.,Pisma rozproszone, Toruń 2005.

Kliszko Z., W pięciolecie wymiaru sprawiedliwości, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1949, nr 6–7.

Kładoczny P., Kształcenie prawników w Polsce w latach 1944–1989, „Studia Iuridica” 1998, t. 35.

Koranyi K., W sprawie reformy studiów prawniczych. Korespondencja, „Państwo i Prawo”1946, nr 2.

Kozioł A.A., Z prac Departamentu Szkolenia Zawodów Prawniczych i Popularyzacji Prawa w latach 1945–1950, „Z Dziejów Prawa” 2002, t. 3.

Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2008.

Lityński A., O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999.

Łapicki B., O humanistycznym wychowaniu prawnika, „Państwo i Prawo” 1948, nr 5–6.

Machnikowska A., Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944–1950, Gdańsk 2008.

Muszkat M., O reorganizację studiów prawa, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1945, nr 3–4.

Niektóre zagadnienia wydziałów prawa, „Państwo i Prawo” 1951, nr 5–6.

Rozmaryn S., O stanie i zadaniach nauki prawa w Polsce, „Państwo i Prawo” 1951, nr 3.

Rozwadowski W., Reformy studiów prawniczych, „Edukacja Prawnicza” 1994, nr 1.

Rzepliński A., Sądownictwo w PRL, Londyn 1990.

Siewierski M., O reformę programu akademickich studiów prawnych i ekonomicznych, „Państwo i Prawo” 1946, nr 2.

Sprawozdanie stenograficzne z 21 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 25 czerwca 1947 r.

Sprawozdanie stenograficzne z 80 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 26 kwietnia 1950 r.

Sprawozdanie z konferencji w sprawie reformy studiów prawniczych, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1946, nr 9–10.

Stawarska-Rippel A., Prawnicy bez studiów, „Z Dziejów Prawa” 2002, t. 3.

Stawarska-Rippel A., Prawo sądowe Polski Ludowej 1944–1950 a prawo Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 2006.

Szabo M., Prawo i prawnicy sądowi w drugiej połowie XX wieku, [w:] Prawo i prawnicy okręgu szczecińskiego w drugiej połowie wieku XX. Materiały z sesji popularno-naukowej prawników w Szczecinie, red. M. Szabo, R. Różycki, Szczecin 2000.

Szarycz J., Sędziowie i sądy w Polsce w latach 1918–1988, Warszawa 1988.

Świda-Ziemba H., Stalinizm i społeczeństwo polskie, [w:] Stalinizm, red. J. Kurczewski, Warszawa 1989.

Zaborski M., Szkolenie „sędziów nowego typu” w Polsce Ludowej, „Palestra” 1998, nr 1–2.

Ziemba Z., Przygotowanie i rozwój kadr sądownictwa Polski Ludowej, [w:] XXV lat wymiaru sprawiedliwości PRL, Warszawa 1969.

Published

2016-04-15

How to Cite

Watoła, A. (2016). Reform of Law Studies in Poland 1949–1950. Outline of Issues. Miscellanea Historico-Iuridica, 14(2), 339–352. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/161