Ludwik Krzewiński – Creator of Polish Narcoanalisys

Authors

  • Jan Widacki Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Keywords:

narcoanalysis, Independent Technical Department of the 2nd Division, counterintelligence of the Second Polish Republic, Ludwik Krzewiński

Abstract

Several recent publications first mentioned (see: T. Dubicki, Samodzielny Referat Techniczy (SRT) Oddziału II Sztabu Generalnego (Głównego) Wojska Polskiego. Geneza, organizacja, personalia, [in:] Sekretna wojna, Z dziejów kontrwywiadu II RP, ed. Z Nawrocki, Poznań 2015) and later described (Widacki, J., The use of narcoanalysis by Polish counterintelligence in the 1930s, “European Polygraph” 2021, vol. 15, No. 1 (53), pp. 41-51; Idem: Stosowanie narkoanalizy przez polski kontrwywiad w okresie międzywojennym, “Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2021, vol. 24, 13-30) how the Second Department of the General Staff of the Polish Armed Forces used narcoanalysis (“injections debilitating the will”) for counterintelligence purposes in the 1930s. Captain Ludwik Krzewiński, MD, is believed to have been the creator of Polish narcoanalysis, as he designed both the recipes and the technique of their application. Little was known and written about the officer himself, as he even has no separate entry in T. Dubicki and A. Suchcitz’s fundamental four-volume biographical dictionary (Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945, Warszawa–Łomianki, 20092019). However, the life history of Krzewiński, and especially the remarkable fate of that officer of the Second Department of the General Staff in the wake of the September 1939 campaign, has as yet not been analysed by the historians of Polish intelligence. Its investigation required examining archives stored both in Poland (Central Military Archives, Archives of New Records (AAN), the State Archive in Warsaw, and the archives of the Institute of National Remembrance) and in the US, as well as inclusion of accounts by members of Krzewiński’s family discovered in the United Kingdom. This article is the product of the research described above.

References

Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Archiwum Państwowe w Warszawie. Akta Sądu Wojewódzkiego dla m. st. Warszawy.

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego.

War Department. Military Intelligence Service.

Biegański W., Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Warszawa 1990.

Brzęk W., Badania kryminalistyczne w praktyce Samodzielnego Referatu Technicznego Oddziału II Sztabu Głównego w okresie międzywojennym, „Problemy Kryminalistyki” 1983, 162.

Carus W.S., A century of biological-weapons program (1915–2015): reviewing the evidence, “The Nonproliferation Review” 2017, 24, 1-2.

Chodkiewicz K., Metody eksperymentalne badania przestępcy, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1930, III, 3.

Dubicki T., Samodzielny Referat Techniczny (SRT) Oddziału II Sztabu Generalnego (Głównego) Wojska Polskiego. Geneza, organizacja, personalia, [w:] Sekretna wojma. Z dziejów kontrwywiadu II RP, red. Z. Nawrocki, Poznań 2015.

Kłodziński S., Zbrodnicze doświadczenia farmakologiczne na więźniach obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, „Przegląd Lekarski” 1965 1, 40.

Kopociński K., Kopociński Z., Konflikt etyczny lekarzy Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie losów mjr. dr Ludwika Krzewińskiego (1898-1971), „Acta Medicorum Polonorum” 2022, 12, 1.

Księga Metrykalna za rok 1930, nr 499, Parafia Rzymsko-Katolicka, pw. św. Aleksandra.

Mały Rocznik Statystyczny za rok 1935, Warszawa 1936.

McCoy A.W., A Question of Torture: CIA Interrogation from the Cold War to the War on Terror. New York 2006.

McCoy A.W., Torture and Impunity: The U.S. Doctrine of Coercive Interrogation, University of Wisconsin Press 2012.

Mierzwiński Z., Generałowie II Rzeczypospolitej, T. I, Warszawa 1990.

Olbrycht J., Sprawy zdrowotne w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, [w:] Okupacja i medycyna, Wybór artykułów z „Przeglądu Lekarskiego Oświęcim” z lat 1961-1970, Warszawa 1971.

Smoliński J., Wojsko Polskie we Francji, Warszawa 1965.

Stepek W., Chodkiewicz K., Służba wywiadowcza i ochrona przeciwszpiegowska, Poznań 1925.

Sterkowicz S., Zbrodnie hitlerowskiej medycyny, Warszawa 1981.

Widacki J., Szuba-Boroń A., Sprawy o szpiegostwo przed sądami wileńskimi w okresie II RP, Kraków 2020.

Widacki J., Banalne zło Oddziału II Sztabu Głównego WP. Mało znany epizod z dziejów II Rzeczypospolitej, [w:] Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Andrzejowi Romanowskiemu, red. A. Biedrzycka, P. Bukowiec, B. Kalęba, I. Węgrzyn, Kraków 2022 (w druku).

Widacki J., History of polygraph examination, Warszawa 2021.

Widacki J., Stosowanie narkoanalizy przez polski kontrwywiad w latach 30. XX wieku, „Studia z dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2021, nr XXIV.

Widacki J., The Use of Narcoanalysis by Polish Countrintelligence in the 1930s, “European Polygraph” 2021, 15, nr 1/53.

Zarządzenie Prezydenta RP z 5 sierpnia 1937 r. Monitor Polski 1937, poz. 294.

Daily News. New York City, March 14th, 1971.

Rinde M., Stranger than Fiction. Is there any truth serum?, December 2015, https://sciencehistory.org/distillations/stranger-than-fiction.

Pałasz-Rutkowska E., Polish-Japanese Secret Cooperation During World War II: Sugihara and Polish Intelligence, https://web.archive.org/web/20110716023152/http://www.tiu.ac.jp/-bduell/ASJ/3-95_lecture_summary.html.

USA, przekroczenia granicy z Kanadą, 1895-1956, https://www.myheritage.pl/research/collection-10942/united-states-border-crossing-from-canada-1895-1956?s=1242252032&itemld=2278285.

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Ludwik Krzewiński – Creator of Polish Narcoanalisys. (2022). Miscellanea Historico-Iuridica, 21(2), 203-222. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/648

Similar Articles

1-10 of 110

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>