Outline of the history of German minority in Poland. Review of political, social and cultural activities since 1989

Authors

  • Justyna Piruta University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

German minority, the Republic of Poland, the rights of the German minority, the biggest national minority, organizations of the German minority

Abstract

This article aims to present the situation of the German minority in the Republic of Poland. The article will analyze the conditions of this minority in terms of law and history. The article can be divided into two main parts. First will be presented a historical outline. There will be information about the first German settlers on Polish soil, how they functioned in society, what they did, what rights they had, whether they assimilated with Poles, or cultivated their culture, and what relations prevailed between Germans and Poles and the influence partitions and both world wars on these relations. Then, after discussing what these circumstances looked like years ago, the rest of the article will be devoted to modern times. In this part, the activities of the German minority will be reported, how they function in Polish society, how they nurture the culture of their country of origin, what relations connects the German minority with Poles, whether representatives of the German minority act in political life, what organizations they belong to and what German cultural events they organize. Information on statistical data from the 2011 National Census of Population and Housing will be presented, including how many people declare themselves as a German minority and what areas of Poland are mainly inhabited by this minority. There will also be information on legal acts relating to the rights of the German minority in the Republic of Poland.

References

Babiński G., Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle spisu ludności z roku 2002, „Studia Socjologiczne” 2004, nr 1.

Bartek R. (red.), Mniejszość niemiecka w faktach i liczbach, Opole 2018.

Bartek R., Rola mniejszości niemieckiej w regionie opolskim, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2015 , t. 3, nr 2.

Choroś B., Skrabacz E., Mniejszość Niemiecka w prasie regionalnej w sytuacji konfliktu. Framing i agenda medialna w ramach sportu o „Duże Opole”, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2017, t. 5, nr 3.

Długosz J., Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, red. I opracowanie J. Dąbrowski, księga IX, Warszawa 1964.

Ganowicz E., Niepartyjne formy ekspresji politycznej mniejszości narodowych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 2013, nr XI.

https://skgd.pl/2019/11/19/festiwal-chorow-i-zespolow-spiewaczych-mn-w-walcach/

https://skgd.pl/2020/09/23/wkrotce-rozpoczynaja-sie-17-dni-kultury-niemieckiej-na-slasku-opolskim/

https://skgd.pl/dzialalnosc-kulturalno-oswiatowa/dni-kultury-niemieckiej-na-slasku-opolskim/

https://skgd.pl/dzialalnosc-kulturalno-oswiatowa/dzialalnosc-oswiatowa-tskn/konkurs-recytatorski-w-jezyku-niemieckim-mlodziez-recytuje-poezje/

https://www.it.mragowo.pl/news/sommerfest-letni-festyn-mniejszosci-niemieckiej,0,3400,pl.html

https://www.vdg.pl/pl/portal/aktualnosci/wydarzenia/item/4592-vi-festiwal-kultury-mniejszosci-niemieckiej

Krasucki J., Polska – Niemcy. Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze, Poznań 2003.

Łodziński S., Szmeja M., Warmińska K., Wprowadzenie. Mniejszości narodowe i etniczne w badaniach socjologicznych po 1989 roku. Tożsamości, teorie, badania, „Studia Humanistyczne AGH” 2014, nr 3.

Madajczyk Cz., Dokumenty w sprawie polityki narodowościowej władz polskich po przewrocie majowym, „Dzieje Najnowsze” 1972, t. IV, nr 3.

Matelski D., Mniejszość niemiecka w Polsce w latach 1945 – 2015, [w:] Niemcy, red. L.M. Nijakowski, Warszawa 2016.

Matelski D., Relacje polsko – niemieckie na ziemiach polskich do zakończenia II wojny światowej, [w:] Niemcy, red. L.M. Nijakowski, Warszawa 2016.

Mazurkiewicz M., Uczestnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w polskim życiu politycznym po 1989 roku, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2019, nr 27.

Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. nr 95, poz. 425).

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2019, poz. 684).

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. 2017, poz. 823).

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104).

Wyniki Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2012.

Downloads

Published

2021-04-01

How to Cite

Outline of the history of German minority in Poland. Review of political, social and cultural activities since 1989. (2021). Miscellanea Historico-Iuridica, 19(2), 47-67. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/505

Similar Articles

1-10 of 248

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>