Source editions of the acts of regional assemblies (“sejmik”): past–present–future

Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696–1732 [Acts of regional assemblies of the Poznań and Kalisz Voivodeship. The years 1696–1732], ed. Michał Zwierzykowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, 1201 pages+XVI; Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1733–1763 [Acts of regional assemblies of the Poznań and Kalisz Voivodeship. The years 1733–1763], ed. Michał Zwierzykowski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, 986 pages+XXI

Authors

  • Karol Łopatecki University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

acts of assemblies, Poznań-Kalisz regional council, parlamentarism, historiography, I Universal Congress of polish historians

Abstract

The article presents two monographic editions titled “Acts of regional assemblies of the Poznań and Kalisz Voivodeship”, released by Michał Zwierzykowski. The result of gathered in 1697-1763 documents in comparison to existing editorial output was evaluated. Main postulates concerning releases of the acts of assemblies made by historians from the turn of the XIX/XX century were characterized. The first author of edition of these acts was not, like it was thought, Walerian Kalinka, but Adolf Pawiński. In the article heretofore ignored contribution of Alfons Parczewski and Stanisław Kujot was presented. These two, next to Michał Bobrzyński, Ludwik Kubala, Władysław Konopczyński, Edward Barwiński and Stanisław Kutrzeba delivered many valuable editorial ideas and methodological findings. Finally existing and announced editorial output was described. We observe incredibly dynamic editorial process and the announces are even
more impressive. Till 2030 we should have set of documents for Voivodeships: Kalisz, Poznań, Ruthenian, Belz, Brześć-Kujawski, Inowrocław. We should also have majority of sources from: Brest Litovsk Voivodeships, Kraków Voivodeships, Wilno Voivodeships and Duchy of Zator and Oświęcim, Chełm Land, Dobrzyń Land. This set allows to extrapolate assumption that in near future synthesis of regional council’s organization and functioning will be made.

References

Biblioteka książąt Czartoryskich, rkps. 978–979.

Biblioteka Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 15964.

Biblioteka PAN i PAU, rkps. 8318–8354.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, rkps. 352–353.

Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka, Oddział Rękopisów, f. 103, dział VI, nr 149.

Acten der Ständetage Preussens, Königlichen Anteils. (Westpreussen), hrsg. v. F. Thunert, Bd. 1, Danzig 1896.

Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. I: 1572–1620, wyd. S. Kutrzeba, Kraków 1932.

Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. II: 1621–1660, [vol. 1: 1621–1648], wyd. A. Przyboś, Kraków 1953.

Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. II: 1621–1660, [vol. 1: 1648–1660], wyd. A. Przyboś, Kraków 1955.

Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. III: 1661–1667, wyd. A. Przyboś, Wrocław 1959.

Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. IV: 1674–1680, wyd. A. Przyboś, Wrocław 1963.

Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. V: 1681–1696, wyd. A. Przyboś, Wrocław 1984.

Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. III: 1661–1673. Indeksy osób i nazw geograficznych oraz terminów i rzeczy, wyd. A. Przyboś, Wrocław [etc.] 1963.

Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. IV: 1674–1680. Indeksy osób i nazw geograficznych oraz terminów i rzeczy, wyd. A. Przyboś, Wrocław [etc.] 1964.

Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego, t. I, vol. 1: 1572–1616, wyd. W. Dworzaczek, Poznań 1957.

Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego, t. I, vol. 2: 1616–1632, wyd. W. Dworzaczek, Poznań 1962.

Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696–1732, wyd. M. Zwierzykowski, Poznań 2008.

Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1733–1763, wyd. M. Zwierzykowski, Warszawa 2015.

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572–1668, oprac. H. Gmiterek, W. Bondyra, J. Ternes, Lublin 2013.

Akta sejmiku podolskiego in hostico 1672–1698, oprac. J. Stolicki, Kraków 2002.

Akta stanów Prus Królewskich, t. I (1479–1488), wyd. K. Górski, M. Biskup, Toruń 1955.

Akta stanów Prus Królewskich, t. II (1489–1492), wyd. K. Górski, M. Biskup, Toruń 1957.

Akta stanów Prus Królewskich, t. III (1492–1497), wyd. K. Górski, M. Biskup, Toruń 1961.

Akta stanów Prus Królewskich, t. IV, cz. 1 (1501–1504), wyd. K. Górski, M. Biskup, Toruń 1966.

Akta stanów Prus Królewskich, t. IV, cz. 2 (1504–1506), wyd. K. Górski, M. Biskup, Toruń 1967.

Akta stanów Prus Królewskich, t. V, cz. 1 (1506–1508), wyd. M. Biskup, Warszawa 1973.

Akta stanów Prus Królewskich, t. V, cz. 2 (1508–1511), wyd. M. Biskup, Warszawa 1974.

Akta stanów Prus Królewskich, t. V, cz. 3 (1511–1512), wyd. M. Biskup, Warszawa 1975.

Akta stanów Prus Królewskich, t. VI (1512–1515), wyd. M. Biskup, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa 1979.

Akta stanów Prus Królewskich, t. VII (1516–1520), wyd. M. Biskup, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa 1986.

Akta stanów Prus Królewskich, t. VIII (1520–1526), wyd. M. Biskup i I. Janosz-Biskupowa, Warszawa–Toruń 1993.

Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. I: Okresy bezkrólewi (1572–1576, 1586–1587, 1632, 1648, 1696–1697, 1706–1709, 1733–1735, 1763–1764), oprac. H. Lulewicz, Warszawa 2006.

Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. II: Okresy panowań królów elekcyjnych XVI–XVII wiek, oprac. H. Lulewicz, Warszawa 2009.

Archiwa Grodzkie i Ziemskie, t. XX: Lauda wiszeńskie 1572–1648, oprac. A. Prochaska, Lwów 1909.

Archiwa Grodzkie i Ziemskie, t. XXI: Lauda wiszeńskie 1648–1673, oprac. A. Prochaska, Lwów 1911.

Archiwa Grodzkie i Ziemskie, t. XXII: Lauda wiszeńskie 1673–1732, oprac. A. Prochaska, Lwów 1914.

Archiwa Grodzkie i Ziemskie, t. XXIII: Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie, sanockie 1731–1772, oprac. A. Prochaska, Lwów 1928.

Archiwa Grodzkie i Ziemskie, t. XXIV: Lauda sejmikowe halickie 1575–1695, wyd. A. Prochaska, Lwów 1931.

Archiwa Grodzkie i Ziemskie, t. XXV: Lauda sejmikowe halickie 1696–1772, wyd. W. Hejnosz, Lwów 1935.

[Diariusz sejmiku przedsejmowego w Warszawie 3 II 1666], wyd. S. Ochmann-Staniszewska, [w:] Studia i Materiały z dziejów nowożytnych, red. K. Matwijowski, S. Ochmann-Staniszewska, Wrocław 1995.

Diariusz sejmiku województwa krakowskiego z 1587 roku. (Trzecie bezkrólewie w Proszowicach), wyd. W. Sokołowski, „Teki Archiwalne” 1987, nr 20.

Dzieje ziemi kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące, t. I: A. Pawiński, Rządy sejmikowe w Polsce na tle stosunków województw kujawskich, Warszawa 1888.

Dzieje ziemi kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące, t. II: Lauda i instrukcje 1572–1674, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1888.

Dzieje ziemi kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące, t. III: Lauda i instrukcje 1674–1700, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1888.

Dzieje ziemi kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące, t. IV: Lauda i instrukcje 1700–1733, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1888.

Dzieje ziemi kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące, t. V: Lauda i instrukcje 1733–1795, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1888.

Lauda sejmików ziemi dobrzyńskiej, wyd. F. Kluczycki, Kraków 1887.

Laudum sejmiku powiatu kościańskiego i ziemi wschowskiej poświęconego wyborowi urzędników urzędów utworzonych na Sejmie Czteroletnim i obradom gospodarskim 14–18 II 1792, wyd. J. Sobczak, „Rocznik Leszczyński” 1985, nr 7.

Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich, t. I: 1697–1733, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2001.

Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich, t. I: 1669–1697, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2003.

Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich, t. III: 1633–1669, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2006.

Pamiętnik Drugiego Zjazdu historyków polskich we Lwowie, t. II: Obrady i uchwały, Lwów 1891.

Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, wyd. F. Kluczycki, t. I, cz. 2, Kraków 1881.

Posłowie ziemi chełmskiej, laudum sejmikowe i instrukcja poselska na sejm elekcyjny 1697 roku, wyd. R. Kozyrski, „Rocznik Chełmski” 1997, nr 4.

Postanowienia na sejmiku wilkijskim w ziemi żmudzkiej w roku 1576 marca 28 dnia, wyd. W. Nowodworski, „Kwartalnik Historyczny” 1902, t. 16, z. 1.

Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t. I (1526 – połowa 1528), wyd. M. Biskup, J. Tandecki, B. Dybaś, Toruń 2001.

Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t. II (lipiec 1528 – październik 1530), wyd. M. Biskup, B. Dybaś, J. Tandecki, Toruń 2005.

Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t. III: (listopad 1530 – październik 1535), wyd. M. Biskup, K. Kopiński, P. Oliński, J. Tandecki, Toruń 2010.

Protokół Konferencji Towarzystw i Instytucji uprawiających badania historyczne zorganizowanej przez Komisję Historyczną PAU w Krakowie w dniach 26 i 27 października1947 r., „Archiwum Komisji Historycznej PAU” 4 (1948–1951), 4.

Scriptores Rerum Polonicarum, t. VI: Pamiętnik I Zjazdu Historycznego polskiego imienia Jana Długosza, wyd. M. Bobrzyński, M. Sokołowski, Kraków 1881.

Scriptores Rerum Polonicarum, t. XI: Dyjaryjusze sejmowe r. 1578: sejmy konwokacyjny i elekcyjny, wyd. A. Sokołowski, Kraków 1887.

Scriptores Rerum Polonicarum, t. XVIII: Dyaryusze sejmowe r. 1585: Ułamki dyaryusza sejmowego roku 1582. Akta sejmikowe i inne akta odnoszące się do sejmu 1585 roku, wyd. A. Czuczyński, Kraków 1901.

Scriptores Rerum Polonicarum, t. XX: Dyaryusze sejmowe r. 1597: w dodatkach akta sejmikowe i inne odnoszące się do tego Sejmu, wyd. E. Barwiński, Kraków 1907.

Scriptores Rerum Polonicarum, t. XXI: Dyaryusze i akta sejmowe r. 1591–1592, wyd. E. Barwiński, Kraków 1911.

Sejmy i sejmiki koronne wobec Żydów. Wybór tekstów źródłowych, oprac. A. Michałowska-Mycielska, Warszawa 2006.

Żydzi polscy 1648–1772. Źródła, oprac. A. Kaźmierczyk, Kraków 2001.

Акты Виленской археографической комиссии, T. I: Акты Гродненского земскогосуда, Вильно 1865.

Акты Виленской археографической комиссии, T. II: Акты Брестского земского суда, Вильно 1867.

Акты Виленской археографической комиссии, T. III: Акты Брестского городскогосуда, Вильно 1870.

Акты Виленской археографической комиссии, T. IV: Акты Брестского городскогосуда, Вильно 1870.

Акты Виленской археографической комиссии, T. V: Акты Брестского и Городнянского городских судов, Вильно 1871.

Акты Виленской археографической комиссии, T. VII: Акты Виленского городскогосуда, Вильно 1875.

Акты Виленской археографической комиссии, T. VII: Акты Гродненского городскогосуда, Вильно 1874.

Акты Виленской археографической комиссии, T. XXI: Акты Гродненского земскогосуда, Вильно 1894.

Акты Виленской археографической комиссии, T. XXXIV: Акты относящиеся ковремени войны за Малороссию, Вильно 1909.

Анiшчанка Я.К., Збор твораў у 6 т., T. 5: Абывацелi правiнцыi: Iнструкцыiшляхецкiх сеймiкаў беларускiх земляў ВКЛ (Лiтоўская правiнцыя). Зб. дакум., Выд. Я.К. Анiшчанка, Мiнск 2009.

Архив Юго-западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древнихактов, Ч. 2, T. I, Киев 1861.

Архив Юго-западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древнихактов, Ч. 2, T. II, Киев 1888.

Архив Юго-западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древнихактов, Ч. 2, T. III, Киев 1910.

Крикун М., Iнструкцiя сеймику Волинського воєводства 1595 року, „ЗапискиНаукового товариства iменi Шевченка” 31 (1996).

Кулаковський П., Iнструкцiя сеймику Чернiгiвського воєводства 1646 року, „Україна модерна” 2001, nr 6.

Achremczyk S., Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696–1772. Skład społeczny i działalność, Olsztyn 1981.

Achremczyk S., Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647–1772, Olsztyn 1999.

Adamczyk T., Recenzja, [z:] Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696–1732, wyd. M. Zwierzykowski, Poznań 2008, „Z Dziejów Prawa” 2010, nr 11.

Adamus J., Wydawnictwa źródeł do historji Litwy, [w:] Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie 17–20 września 1935 r., t. I: Referaty, Lwów 1935.

Balzer O., Adolf Pawiński, „Ateneum” 1897, t. 1.

Balzer O., O potrzebach nauki w zakresie historji prawa polskiego, [w:] Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój, t. I, Warszawa 1918.

Balzer O., Recenzja, [z:] Lauda sejmików ziemi dobrzyńskiej, wyd. F. Kluczycki, Kraków 1887, „Kwartalnik Historyczny” 1887, t. 1.

Barwiński E., Potrzeby naukowe w zakresie wydawnictw źródłowych do dziejów Polski. Okres od 1572 do 1648, [w:] Nauka polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój, t. II, Warszawa 1919.

Barwiński E., Wstęp, [do:] Scriptores Rerum Polonicarum, t. XX: Diariusze sejmowe z roku 1597, wyd. E. Barwiński, Kraków 1907.

Bogdan D., Sejmik warmiński w XVI i w pierwszej połowie XVII w., Olsztyn 1994.

Bondyra W., Gmiterek H., Ternes J., Wstęp, [do:] Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572–1668, oprac. H. Gmiterek, W. Bondyra, J. Ternes, Lublin 2013.

Chodyła Z., Recenzja, [z:] Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696–1732, wyd. M. Zwierzykowski, Poznań 2008, „Rocznik Historyczny” 2009, t. 75.

Czermak W., Przegląd dziejów Polski. Wiek XVII, część druga (1632–1696), [w:] Pamiętnik III Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie, t. I: Referaty, Kraków 1900.

Dąbkowski P., Historja prawa polskiego. O nauce i nauczaniu spostrzeżenia i postulaty, [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, t. I: Referaty, Lwów 1925.

Dworzaczek W., Przedmowa, [do:] Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego, t. I, cz. 1: 1572–1616, wyd. W. Dworzaczek, Poznań 1957.

Dygdała J., Recenzja, [z:] Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696–1732, wyd. M. Zwierzykowski, Poznań 2008, „Wiek Oświecenia” 2010, t. 26.

Finkel L., Zjazdy dotychczasowe, ich habet i debet, [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, t. I: Referaty, Lwów 1925.

Gałkowski P., Drobna szlachta okolic Rogowa w ziemi dobrzyńskiej, [w:] Ziemia dobrzyńska. Zeszyty historyczne dobrzyńskiego oddziału WTN, red. M. Krajewski, t. VI, Rypin 1999.

Gierowski J.A., Sejmik generalny księstwa mazowieckiego na tle ustroju sejmikowego Mazowsza, Wrocław 1948.

Hejnosz W., Lauda sejmikowe chełmskie, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 1935, t. 15, nr 3.

Hejnosz W., Przedmowa, [do:] Archiwa Grodzkie i Ziemskie, t. XXV: Lauda sejmikowe halickie 1696–1772, wyd. W. Hejnosz, Lwów 1935.

Jarochowski K., Lauda połączonych województw kaliskiego i poznańskiego za panowania Augusta II, „Ateneum” 1884, t. 34, nr 3.

Karczmarz G., Chartanowicz M.F., Komisje archeolograficzne i archeologiczne wileńskie w latach 1842–1915, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1988, t. 33, nr 4.

Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, t. 2: Nr 263–583, oprac. H. Kozerska, W. Stummer, Warszawa 1973.

Kluczycki F., Przedmowa wydawcy, [do:] Lauda sejmików ziemi dobrzyńskiej, wyd. F. Kluczycki, Kraków 1887.

Kołodziej R., Zwierzykowski M., Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej, Poznań 2012.

Konopczyński W., Odezwa w sprawie katalogu aktów do dziejów polskiego parlamentaryzmu, „Kwartalnik Historyczny” 1916, t. 30, nr 3–4.

Konopczyński W., Potrzeby naukowe w zakresie wydawnictw źródłowych do dziejów Polski. Okres od 1648 do 1795, [w:] Nauka polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój, t. II, Warszawa 1919.

Konopczyński W., Przedmowa, [do:] Diaryusze sejmowe z wieku XVIII, t. I: Dyariusze sejmu z r. 1748, wyd. W. Konopczyński, Warszawa 1911.

Konopczyński W., Przedmowa, [do:] Diaryusze sejmowe z wieku XVIII, t. II: Dyaryusz sejmu z r. 1746, wyd. W. Konopczyński, Warszawa 1912.

Konopczyński W., Przedmowa, [do:] Diarjusze sejmowe z wieku XVIII, t. III: Diarjusze sejmów z lat 1750, 1752, 1754 i 1758, wyd. W. Konopczyński, Warszawa 1937.

Konopczyński W., Przegląd badań nad dziejami Litwy w XVIII w. (1696–1795), [w:] Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie 17–20 września 1935 r., t. I: Referaty, Lwów 1935.

Korytko A., Recenzja, [z:] Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696–1732, wyd. M. Zwierzykowski, Poznań 2008, „Teki Sejmowe” 2010, nr 1.

Kosińska U., Recenzja, [z:] Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696–1732, wyd. M. Zwierzykowski, Poznań 2008, „Kwartalnik Historyczny” 2010, t. 117, nr 3.

Kozyrski R., Sejmik szlachecki ziemi chełmskiej 1648–1717, Lublin 2006.

Krzymkowski M., Recenzja, [z:] Samorząd sejmikowy województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696–1732, Michał Zwierzykowski, Poznań 2010, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2012, t. 64, nr 2.

Kubala L., O wydawnictwie źródeł historycznych XVII wieku, [w:] Pamiętnik Drugiego Zjazdu historyków polskich we Lwowie, Lwów 1890.

Kutrzeba S., Postulaty wydawnicze z zakresu historji prawa polskiego, [w:] Nauka polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój, t. I, Warszawa 1918.

Kutrzeba S., Przedmowa, [do:] Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. I: 1572–1620, wyd. S. Kutrzeba, Kraków 1932.

Lewandowska-Malec I., Rola instrukcji sejmikowych w procedurze ustawodawczej sejmów walnych w latach 1587–1632 (na przykładzie koronnych województw górnych), [w:] Świat, Europa, Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, red. Marian Małecki, Bielsko-Biała 2009.

Lityński A., O modelu monografii sejmiku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1985, t. 37, nr 1.

Lityński A., O reformach sejmikowania w latach 1764–1793, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1985, t. 37, nr 2.

Lityński A., Szlachecki samorząd gospodarczy w Małopolsce (1606–1717), Katowice 1974.

Lulewicz H., Sejmiki litewskie przed sejmem 1572 roku. Projekt obsady funkcji poselskich, [w:]Litwa w epoce Wazów, red. W. Kriegseisen, A. Rachuba, Warszawa 2006.

Łopaciński W., O dotychczasowych wydawnictwach archiwalnych i o potrzebach w tym zakresie, [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, t. I: Referaty, Lwów 1925.

Łysiak L., W sprawie wydawnictw akt sejmikowych. Uwagi na tle analizy tomu II „Akt sejmikowych województwa krakowskiego”, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1957, t. 9.

Naworski Z., Sejmik generalny Prus Królewskich 1569–1772. Organizacja i funkcjonowanie na tle systemu zgromadzeń stanowych prowincji, Toruń 1992.

Olszewski H., Adolf Pawiński i jego dzieło, [w:] A. Pawiński, Rządy sejmikowe w Polsce 1572–1795 na tle stosunków województw kujawskich, oprac. H. Olszewski, Warszawa 1978.

Olszewski H., Praktyka limitowania sejmików, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1961, t. 13.

Pawiński A., Rządy sejmikowe w Polsce 1572–1795 na tle stosunków województw kujawskich, oprac. H. Olszewski, Warszawa 1978.

Pawiński A., Wstęp, [do:] Dzieje ziemi kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące, t. II: Lauda i instrukcje 1572–1674, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1888.

Perłakowski A., I Krakowskie Spotkania Źródłoznawcze: teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce XVI–XVIII wieku (Kraków, 19–20 listopada 2009 roku), „Prace Historyczne” 2010, t. 137.

Perłakowski A., Recenzja, [z:] Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696–1732, wyd. M. Zwierzykowski, Poznań 2008, „Studia Źródłoznawcze” 2010, t. 48.

Prochaska A., Przedmowa [do:] Archiwa Grodzkie i Ziemskie, t. XXIII: Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie, sanockie 1731–1772, oprac. A. Prochaska, Lwów 1928.

Prochaska A., Przedmowa, [do:] Archiwa Grodzkie i Ziemskie, t. XX: Lauda wiszeńskie 1572–1648, oprac. A. Prochaska, Lwów 1909.

Siemieński J., Organizacja sejmiku ziemi dobrzyńskiej, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego AU” 1906, nr 23.

Siemieński J., Podstawa źródłowa naszej historiografii, [w:] Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie 28 listopada do 4 grudnia 1930 r., t. I: Referaty, Lwów 1930.

Siemieński J., Scalanie archiwów i bibljotecznych zbiorów szczególnych, [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, t. I: Referaty, Lwów 1925.

Sochaniewicz K., Stan, organizacja i postulaty badań nad historją ziem południowo-ruskich, [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, t. I: Referaty, Lwów 1925.

Stolicki J., O monografii sejmiku w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Po unii – sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, red. H. Lulewicz, M. Wagner, Siedlce 2013.

Stolicki J., O wydawaniu źródeł sejmikowych z 2. połowy XVII wieku. Uwagi po latach na marginesie akt sejmiku podolskiego z czasów wygnania, [w:] Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI–XVIII w.), red. A. Perłakowski, Kraków 2011.

Stolicki J., Wstęp, [w:] Akta sejmiku podolskiego in hostico 1672–1698, oprac. J. Stolicki, Kraków 2002.

Tandecki J., Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich (od 1526) i problemy ich edycji, [w:] Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI–XVIII w.), red. A. Perłakowski, Kraków 2011.

Ternes J., Sejmik chełmski za Wazów (1587–1668), Lublin 2004.

Ternes J., Sejmiki ziemiskie i ich miejsce w systemie parlamentarnym szlacheckiej Rzeczypospolitej, [w:] Między konstytucją Nihil Novi a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji. Parlamentaryzm polski w XVI–XX wieku, Radom 2005.

Winiarz A., Przegląd literatury prawa polskiego w ostatniem dziesięcioleciu, [w:] Pamiętnik III Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie, t. I: Referaty, Kraków 1900.

Woliński J., Stan i problemy badań nad historją Litwy XVII w., [w:] Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie 28 listopada do 4 grudnia 1930 r., t. I: Referaty, Lwów 1930.

Zakrzewski A., Osiągnięcia i problemy badań nad parlamentaryzmem Wielkiego Księstwa Litewskiego, „Teki Sejmowe” 2010, nr 1.

Zakrzewski W., Adolf Pawiński 1840–1896: zarys dziejów żywota i pracy, Petersburg 1897.

Zwierzykowski M., Klasyfikacja sejmików na przykładzie funkcjonowania sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696–1732, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, ks. I, red. M. Mikołajczyk, J. Ciągwa, P. Fiedorczyk, A. Stawarska-Rippel, T. Adamczyk, A. Drogoń, W. Organiściak, K. Kuźmicz, Białystok–Katowice 2010.

Zwierzykowski M., Komisja Skarbowa Poznańska. Z dziejów sejmikowej administracji i sądownictwa skarbowego w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku, Poznań 2003.

Zwierzykowski M., Samorząd sejmikowy województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696–1732, Poznań 2010.

Zwierzykowski M., Wstęp, [do:] Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696–1732, Poznań 2008.

Zwierzykowski M., Wstęp, [do:] Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1733–1763, wyd. M. Zwierzykowski, Warszawa 2015.

Zwierzykowski M., Wydawanie akt sejmikowych Rzeczypospolitej szlacheckiej– dorobek edytorski oraz refleksje nad klasyfikacją źródeł do dziejów osiemnastowiecznych sejmików, „Wiek Oświecenia” 2011, nr 27.

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=5530&from=&dirids=1&verid=&lp=1&QI=A2D3403BD419E3FB9FB01CF5D009CDEF-19.

http://www.dig.pl/index.php?s=wyniki&rodz=11.

http://www.ihpan.edu.pl/struktura/zaklady-naukowe/394-zaklad-badan-zrodloznawczych-i-edytorstwa.

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/201305/f63832adb50beceddf925688c9d06c83.pdf.

http://www.tnt.torun.pl/projekty,granty-badawcze,protokoly-sejmiku-generalnego-prus-krolewskich-(1536-1542).html.

Downloads

Published

2016-04-15

How to Cite

Source editions of the acts of regional assemblies (“sejmik”): past–present–future: Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696–1732 [Acts of regional assemblies of the Poznań and Kalisz Voivodeship. The years 1696–1732], ed. Michał Zwierzykowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, 1201 pages+XVI; Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1733–1763 [Acts of regional assemblies of the Poznań and Kalisz Voivodeship. The years 1733–1763], ed. Michał Zwierzykowski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, 986 pages+XXI. (2016). Miscellanea Historico-Iuridica, 14(2), 9-43. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/141

Similar Articles

1-10 of 73

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)