Places of Debates of Dietines (Sejmiks) and Other Noble Assemblies of the Nowogródek Poviat

Authors

  • Andrei Radaman (Андрэй Радаман) University of Bialystok / Tadeusz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences (Uniwersytet w Białymstoku / Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

Keywords:

dietines (sejmiks), Nowogródek (Novgorodok) Voivodeship (Palatinate, Province), castle, manor house, church building, dietine (sejmik) chamber

Abstract

The subject of the article is the locations in the Nowogrodek (Novgorodok) poviat (district) where noble gatherings were held. This is an important issue as it highlights the role and place of the dietinies (sejmiks) in the political system of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Even the Sejm, which was the most important organ of the Polish-Lithuanian Commonwealth, did not have its own meeting building, which is all the more evident in the organization of local noble assemblies. So we are dealing with the adaptation of the existing possibilities to the requirements of sejmik life. The article also touches upon another issue concerning the organization of dietinies (sejmiks) and other meetings of the Nowogrodek poviat (district) nobility. The history of the Nowogrodek dietinies (sejmiks) is an example of a case in which the nobility themselves, from the very beginning of the sejmik allocated quarters for sejmik and noble self-government spaces, building sejmik and court rooms for themselves. This is one of the few such examples in the Polish-Lithuanian Commonwealth and a sign of the great maturity of the Nowogrodek nobility. Consequently, this example is included in broadly understood legal archeology.

Author Biography

  • Andrei Radaman (Андрэй Радаман), University of Bialystok / Tadeusz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences (Uniwersytet w Białymstoku / Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

References

Bubień W., Sejmik nowogrodzki, słuczorzeski i stwołowicki w czasach panowania Stanisława

Augusta Poniatowskiego 1764–1795, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. M. Markiewicza, Kraków 2007.

Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582–1696. Spis, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, red. A. Rachuba, Warszawa 2007.

Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1697–1794. Spis, oprac. A. Rachuba i P.P. Romaniuk, red. A. Rachuba, Warszawa 2004.

Gurtler R., Roboty konserwatorskie na Gorze Zamkowej w Nowogrodku (sprawozdanie ogólne), „Ochrona Zabytków Sztuki” 1930–1931, z. 1-4, cz. 1.

Januškievič A., Początek przełomu: sejm wileński 1563 r. na tle wojny inflanckiej i reform ustrojowych w Wielkim Księstwie Litewskim, [w:] Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań XVI–XVIII wiek, red. T. Ciesielski, A. Filipczak-Kocur, Warszawa – Opole 2008.

Kalinowski E., Rodzina Mokrzeckich na Podlasiu do połowy XVII w. Studium Historyczno-Genealogiczne, „Studia Podlaskie” 2021, t. 29.

Kanecki O., Sejmiki zwoływane sposobem wojewódzkim jako szczególna forma samorządu stanowego w Wielkim Księstwie Litewskim, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2016, t. 15, z. 1.

Karpiński, A. Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Katalog, współpraca E. Kalinowski, E. Nowosielska, Warszawa 2020.

Kempa T., Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka” (1549–1616), wojewoda wileński, Warszawa 2000.

Kriegseisen W., Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991.

Kwak J., Sejm warszawski 1626 r., Opole 1985.

Lulewicz H., Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588, Warszawa 2002.

Lulewicz H., Nieformalne zjazdy senatorsko-szlacheckie w Wielkim Księstwie Litewskim na przykładzie wydarzeń z lat 1595–1596 (inwazja S. Nalewajki), [w:] Парламенцкія структуры ўлады ў сістэме дзяржаўнага кіравання Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай у XV–XVIII ст., рэд. С.Ф. Сокал, А.М. Янушкевіч, Мінск 2008 // Lulewicz H., Nieformalne zjazdy senatorsko-szlacheckie w Wielkim Księstwie Litewskim na przykładzie wydarzeń z lat 1595–1596 (inwazja S. Nalewajki), [w:] Parlamenckia struktury ŭlady ŭ sisteme dzaržaŭnaga kiravanna Valikaga Knastva Litoŭskaga i Rečy Paspalitaj u XV–XVIII st., red. S.F. Sokal, A.M. Anuškevič, Minsk 2008.

Łopatecki K., Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku), Białystok 2018.

Łowmiański H., Rys historyczny województwa nowogrodzkiego w jego dzisiejszych granicach (do r. 1795), Wilno 1935.

Maciszewski J., Szlachta polska i jej państwo, wyd. 2, Warszawa 1986.

Macuk A., Szlachta województwa nowogrodzkiego wobec elekcji Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III w 1733 r., „Przegląd Historyczny” 2005, t. 96, z. 1.

Metryka Litewska. Rejestry podymnego WKL. Województwo nowogrodzkie 1690 r., oprac. A. Rachuba, Warszawa 2002.

Paszenda J., Kościół i kolegium jezuitów w Nowogrodku, „Przegląd Wschodni” 2001, t. 7, z. 4 (28).

Pietrzkiewicz I., Miser res sacra. Bonifratrzy w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2009.

Płaza S., Sejmiki i zjazdy szlacheckie województwa poznańskiego i kaliskiego. Ustrój i funkcjonowanie (1572–1632), Warszawa – Kraków 1984.

Rachuba A., Litwa wobec projektu zwołania sejmu konnego w 1695 r. i walki Sapiehów z biskupem Brzostowskim, „Zapiski Historyczne” 1986, t. 51, z. 1.

Rachuba A., Miejsca obrad sejmików Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1569–1794, [w:] Парламенцкія структуры ўлады ў сістэме дзяржаўнага кіравання Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай у XV–XVIII ст., рэд. С.Ф. Сокал, А.М. Янушкевіч, Мінск 2008 // Rachuba A., Miejsca obrad sejmików Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1569–1794, [w:] Parlamenckia struktury ŭlady ŭ sisteme dzaržaŭnaga kiravanna Valikaga Knastva Litoŭskaga i Rečypaspalitaj u XV–XVIII st., red. S.F. Sokal, A.M. Anuškevič, Minsk 2008.

Rachuba A., Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569–1763, Warszawa 2002.

Rachuba A., Wolność szlachecka i niezależność państwa w opinii szlachty nowogrodzkiej za rządów Wazów, [w:] Najwyższa Pani swoich praw... Idee wolności, niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej 1569–1795, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 2019.

Radaman A., Samorząd sejmikowy w powiatach województwa nowogródzkiego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1565–1632, [w:] Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII wieku, red. U. Augustyniak, A.B. Zakrzewski, Warszawa 2010.

Siekierski M., The Estate of Łachwa of Prince Nicholas Christopher Radziwiłł (1549–1616). A Contribution to the Study of the Historical Geography and Economy of Southern Byelorussia, “The Journal of Byelorussian Studies” 1981, t. 5, nr 1.

Sienkiewicz W., Kilka uwag o udziale szlachty w sejmiku nowogródzkim, „Przegląd Historyczny” 1979, t. 70, z. 3.

Sienkiewicz W., W odpowiedzi Henrykowi Wisnerowi, „Przegląd Historyczny” 1980, t. 71, z. 3.

Urbanowicz [Konieczna] D., Z problematyki obrad sejmiku nowogrodzkiego w czasach Jana III Sobieskiego, [w:] Z badań nad Rzecząpospolitą w czasach nowożytnych, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 2: Województwo trockie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. Romaniuk, A. Haratym, przy współpr. A. Macuk, J. Aniszczanko, Warszawa 2009.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz, T. Jaszczołt, A. Radaman, A. Rachuba, P.P. Romaniuk, A. Macuk, A. Danilczyk, A. Haratym, Warszawa 2020.

Vasiliaŭskas A., Local Politics and Clientage in the Grand Duchy of Lithuania 1587–1632, London 2001.

Vasiliaŭskas A., The Practice of Citizenship among the Lithuanian Nobility, ca. 1580–1630, [w:] Citizenship and Identity in a Multinational Commonwealth Poland-Lithuania in Context, 1550–1772, red. K. Friedrich, B. Pendzich, Leiden 2009.

Volumina Constitutionum, t. 2: 1550–1609, vol. 1: 1550–1585, wyd. I. Dwornicka, S. Grodziski, W. Uruszczak, Warszawa 2005.

Volumina Constitutionum, t. 3: 1611–1640, vol. 2: 1627–1640, wyd. S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Warszawa 2013.

Wasilewski T., Walka o zrównanie praw szlachty litewskiej z koronną od unii lubelskiej do początku XVIII wieku, „Zapiski Historyczne” 1986, t. 51, nr 1.

Wisner H., Przedsejmowy sejmik nowogródzki w latach 1607–1648, „Przegląd Historyczny” 1978, t. 69, z. 4.

Wisner H., Ktokolwiek będziesz w Nowogrodzkiej stronie, „Przegląd Historyczny” 1980, t. 71, z. 3.

Wisner H., Rzeczpospolita Wazów, cz. II: Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dyplomacja. Varia, Warszawa 2004.

Wisner H., Rzeczpospolita Wazów, cz. III: Sławne Państwo Wielkie Księstwo Litewskie, Warszawa 2008.

Wisner H., Sejmiki litewskie w czasach Zygmunta III i Władysława IV. Konwokacja wileńska oraz sejmiki przedsejmowe i relacyjne, „Miscellanea Historico-Archivistica” 1989, t. 3: Radziwiłłowie XVI–XVIII w. w kręgu polityki i kultury.

Zakrzewski A.B., Budowa archiwów szlachty trockiej, „Miscellanea Historico-Archivistica” 2000, t. 11.

Zakrzewski A.B., Marszałek powiatowy Wielkiego Księstwa Litewskiego – marszałkiem sejmikowym (XVI–XVIII w.), [w:] Parlament, prawo, ludzie: studia ofiarowane prof. J. Bardachowi w sześćdziesięciolecie pracy twórczej, red. S. Russocki, W. Sudnik i in., Warszawa 1996.

Zakrzewski A.B., Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII w. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki, Warszawa 2000.

Аніпяркоў В., Случарэцкі павет (1791–1792): стварэнне, адміністраванне, скасаванне, [w:] Парламентарызм у Вялікім Княстве Літоўскім у XVIII стагоддзі, Серыя „Актуальные проблемы истории и культуры”, вып. 2, Мінск 2020 // Aniparko´ V., Slučarecki pavet (1791–1792): stvarenne, administravanne, skasavanne, [w:] Parlamentaryzm u Valikim Knastve Lito´skim u XVIII stagoddzi, Serya „Aktual´nye problemy istorii i kul´tury”, vyp. 2, Minsk 2020.

Віцько Д., Дэпутацкія соймікі ВКЛ 1699 г., „Arche” 2015, nr 12 (145) // Vic´ko D., Deputackia sojmiki VKL 1699 g., „Arche” 2015, nr 12 (145).

Волкаў М., Наваградскі замак. Колькі заўваг да спробаў рэканструкцыі выгляду помніка (12.01.2016), https://wouk.livejournal.com/tag/Наваградак, (01.06. 2022) // Volkaŭ M., Navagradski zamak. Kol´ki zaŭvag da sprobaŭ rekanstrukcyi vygladu pomnika, (12.01.2016), https://wouk.livejournal.com/tag/Наваградак, (01.06.2022).

Вяршыцкая Т., Новы погляд на гісторыю Наваградскага замка, „Беларускі гістарычны часопіс” 2007, nr 7 // Varšyckaa T., Novy poglad na gistoryu Navagradskaga zamka, „Belaruski gistaryčny časopis” 2007, nr 7.

Габрусь Т., Архітэктурныя помнікі Наваградчыны, [w:] Памяць: Гісторыка –дакументальная хроніка Навагрудскага раёна, Мінск 1996 // Gabrus´ T., Arhitekturnya pomniki Navagradčyny, [w:] Pamac´: Gistoryka – dakumental´naa hronika Navagrudskaga raena, Minsk 1996.

Гайба М., Сем вежаў Навагрудка, „Культура” 2010, nr 26 (946) // Gajba M., Sem vežaŭ Navagrudka, “Kul´tura” 2010, nr 26 (946).

Гуревич Ф., Древний Новогрудок. Посад – окольный город, Ленинград 1981 // Gurevič F., Drevnij Novogrudok. Posad – okol´nyj gorod, Leningrad 1981.

Гуревич Ф., Малевская М., Павлова К., Пономарёва Т., Шолохова Е., Новогрудская экспедиция, [w:] Археологические открытия 1968 года, Москва 1969 // Gurevič F., Malevskaa M., Pavlova K., Ponomareva T., Šolohova E., Novogrudskaa ekspedicia, [w:] Arheologičeskie otkrytia 1968 goda, Moskva 1969.

Гурэвіч Ф., Летапісны Наваградак, Санкт-Пецярбург–Наваградак 2003 // Gurevič F., Letapisny Navagradak, Sankt-Pecarburg – Navagradak 2003.

Краўцэвіч А., Гарады і замкі Беларускага Панямоння XIV–XVIII ст.: планіроўка, культурны слой, Мінск 1991 // Kraŭcevič A., Garady i zamki Belaruskaga Panamonna XIV–XVIII st.: planiroŭka, kul´turny sloj, Minsk 1991.

Крикун М., Інструкція сеймику Волинського воєводства 1595 року, „Записки Наукового товариства імені Шевченка” 1996, t. 231 // Krikun M., Instrukcia sejmiku Volins´kogo voevodstva 1595 roku, „Zapiski Naukovogo tovaristva imeni Ševčenka” 1996, t. 231.

Кушнярэвіч А., Наваградскі замак, [w:] Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Навагрудскага раёна, Мінск 1996 // Kušnarevič A., Navagradski zamak, [w:] Pamac´: Gistoryka-dakumental´naa hronika Navagrudskaga raena, Minsk 1996.

Лаппо И., Великое княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория, т. 1, Санкт-Петербург 1901 // Lappo I., Velikoe knažestvo Litovskoe za vrema ot zaklučenia Lublinskoj Unii do Smerki Stefana Batoria, t. 1, Sankt-Peterburg 1901.

Лаппо И., Великое княжество Литовское во второй половине XVI столетия. Литовско-русский повет и его сеймик, Юрьев 1911 // Lappo I., Velikoe knažestvo Litovskoe vo vtoroj polovine XVI stoletia. Litovsko-russkij povet i ego sejmik, Ur´ev 1911.

Лаппо И., Литовский Статут 1588 г., t. 1, cz. 1, Kaunas 1934 // Lappo I., Litovskij statut 1588 g., t. 1, cz. 1, Kaunas 1934.

Леп’явко С., Козацькi вiйни кiнця XVI ст. в Українi, Чернігів 1996 // Lep`avko S., Kozac´ki vijni kinca XVI st. v Ukraini, Černigiv 1996.

Лойка П., Шляхта беларускіх зямель у грамадска-палітычным жыцці Рэчы Паспалітай 2-й паловы XVI – 1-й трэці XVII ст., Мінск 2002 // Lojka P., Šlahta belaruskih zamel´ u gramadska-palityčnym žycci Rečy Paspalitaj 2-j palovy XVI – 1-j treci XVII st., Minsk 2002.

Любавский М.К., Литовско-русский сейм. Опыт по истории учреждения в связи с внутренним строем и внешнею жизнью государства, Москва 1900 // Lubavskij M.K., Litovsko-russkij sejm. Opyt po istorii učreždenia v svazi s vnutrennim stroem i vnešneu žizn´u gosudarstva, Moskva 1900.

Малевская М., Архитектурный комплекс новогрудского детинца XIII–XIV вв., [w:] Древнерусское государство и славяне. Материалы симпозиума, посвященного 1500-летию Киева, red. Л. Поболь, Минск 1983 // Malevskaa M., Arhitekturnyj kompleks novogrudskogo detinca XIII–XIV vv., [w:] Drevnerusskoe gosudarstvo i slavane. Materialy simpoziuma, posvaŝеnnogo1500-letiu Kieva, red. L. Pobol´, Minsk 1983.

Малевская М., Монументальные сооружения новогрудского детинца, „Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии Академии наук СССР” 1972–1973, z. 135 // Malevskaa M., Monumental´nye sooruženia novogrudskogo detinca, „Kratkie soobŝenia o dokladah i polevyh Issledovaniah Instituta arheologii Akademii nauk SSSR”, 1972–1973, z. 135.

Малевская М., Раскопки гражданской постройки XIV века в Новогрудке, [w:] Археологические открытия 1977 года, Москва 1978 // Malevskaa M., Raskopki graždanskoj postrojki XIV veka v Novogrudke, [w:] Arheologičeskie otkrytia 1977 goda, Moskva 1978.

Малевская М., Раскопки церковных построек на детинце Новогрудка, [w:] Археологические открытия 1974 года, Москва 1975 // Malevskaa M., Raskopki cerkovnyh postroek na detince Novogrudka, [w:] Arheologičeskie otkrytia 1974 goda, Moskva 1975.

Малевская М., Шолохова Е., Раскопки культовых сооружений Новогрудского детинца XIV–XVII в., [w:] Археологические открытия 1973 года, Москва 1974 // Malevskaa M., Šolohova E., Raskopki kul´tovyh sooruženij Novogrudskogo detinca XIV–XVII v., [w:] Arheologičeskie otkrytia 1973 goda, Moskva 1974.

Мацук А., Павятовыя соймікі ў сацыяльна-палітычным жыцці Вялікага Княства Літоўскага (1697–1764 гг.), Мінск 2023 // Macuk A., Pavatovya sojmikiŭ sacyal´na-palityčnym žycci Valikaga Knastva Litoŭskaga (1697–1764 gg.), Minsk 2023.

Радаман А., Вайсковыя шляхецкія з’езды (попісы і зборы паспалітага рушэння Новагародскага павета ў другой палове XVI ст.), [w:] Парламенцкія структуры ўлады ў сістэме дзяржаўнага кіравання Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай у XV–XVIII ст., рэд. С.Ф. Сокал, А.М. Янушкевіч, Мінск 2008 // Radaman A., Vajskovya šlaheckia z`ezdy (popisy i zbory paspalitaga rušenna Novagarodskaga paveta ŭ drugoj palove XVI st.), [w:] Parlamenckia struktury ŭlady ŭ sisteme dzaržaŭnaga Kiravanna Valikaga Knastva Litoŭskaga i Rečy Paspalitaj u XV–XVIII st., red. S.F. Sokal, A.M. Anuškevič, Minsk 2008.

Радаман А., Віленскі земскі прывілей 1565 г. вялікага князя літоўскага Жыгімонта Аўгуста, „Беларускі гістарычны агляд” 2005, t. 12, z. 1-2 (22-23) // Radaman A., Vilenski zemski pryvilej 1565 g. Valikaga knaza litoŭskaga Žygimonta Aŭgusta, „Belaruski gistaryčny aglad” 2005, t. 12, z. 1-2 (22-23).

Радаман А., Да праблемы вызначэння мяжы паміж Новагародскім і Пінскім паветамі Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў другой палове XVI ст., [w:] Памяць стагоддзяў на карце Айчыны: Зборнік навуковых прац у гонар 70-годдзя Міхаіла Фёдаравіча Спірыдонава, укладальнікі: Р. Аляхновіч, А. Груша, А. Доўнар, Мінск 2007 // Radaman A., Da problemy vyznačenna mažy pamiž Novagarodskim i Pinskim pavetami Valikaga Knastva Litoŭskaga, Ruskaga i Žamojckaga ŭ drugoj palove XVI st., [w:] Pamac´ stagoddzaŭ na karce Ajčyny: Zbornik navukovyh prac u gonar 70-goddza Mihaila Fedaraviča Spirydonava, ukladal´niki: R. Alahnovič, A. Gruša, A. Doŭnar, Minsk 2007.

Радаман А., Попісавы экспедыцыйны з’езд і перадсоймавы соймік Новагародскага павета ў Капылі ў лютым 1596 г., [w:] Капыль: гісторыя горада і рэгіёна (да 360-годдзя выдання прывілея на магдэбургскае права Капылю), уклад. А.А. Скеп’ян, А.Б. Доўнар, І.В. Соркіна; рэд. А.А. Каваленя [і інш.], Мінск 2012 // Radaman A., Popisavy ekspedycyjny z`ezd i peradsojmavy sojmik Novagarodskaga paveta ŭ Kapyli ŭ lutym 1596 g., [w:] Kapyl´: gistorya gorada i regiena (da 360-goddza vydanna pryvilea na magdeburgskae prava Kapylu), uklad. A.A. Skep`an, A.B. Doŭnar, I.V. Sorkina; red. A.A. Kavalena [i inš.], Minsk 2012.

Радаман А., Ухваленне мясцовых падаткаў на сойміках і шляхецкіх з’ездах Новагародскага ваяводства ВКЛ у другой палове XVI – пачатку XVII ст., „Беларускі гістарычны часопіс” 2013, nr 9 // Radaman A., Uhvalenne mascovyh padatkaŭ na sojmikah i šlaheckih z`ezdah Novagarodskaga vaavodstva VKL u drugoj palove XVI – pačatku XVII st., „Belaruski gistaryčny časopis” 2013, nr 9.

Радаман А., Мацук А., Новагародак як адміністрацыйна-тэрытарыяльны цэнтр, [w:] Гісторыя Навагрудка – з глыбінь вякоў да нашых дзён = История Новогрудка – из глубин веков до наших дней, рэд. кал.: М.П. Касцюк, Мінск 2014 // Radaman A., Macuk A., Novagarodak ak administracyjna-terytaryal´ny centr, [w:] Gistorya Navagrudka – z glybin´ vakoŭ da našyh dzen = Istoria Novogrudka – iz glubin vekov do naših dnej, red. kal.: M.P. Kascuk, Minsk 2014.

Радоман А., Особенности российского администрирования и уголовного судопроизводства на территории Новогородского воеводства Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского в 1657–1658 гг., [w:] Наследие российской государственности, ред. Ю. Анохин, Барнаул 2012 // Radoman A., Osobennosti rossijskogo administrirovania i ugolovnogo sudoproizvodstva na territorii Novogorodskogo Voevodstva Velikogo Knažestva Litovskogo, Russkogo i Žemajtskogo v 1657–1658 gg., [w:] Nasledie rossijskoj gosudarstvennosti, red. U. Anohin, Barnaul 2012.

Свяжынскі У., „Гістарычныя запіскі” Ф. Еўлашоўскага, Мiнск 1990 // Svažynski U., „Gistaryčnya zapiski” F. Eǔlašoǔskaga, Minsk 1990.

Спиридонов М.Ф., Источники о реформe административно-территориального деления Великого княжества Литовского 1565 г. в зарубежных архивах, [w:] Замежная архіўная беларусіка. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі 25-26 красавіка 1996 г., Мінск, укл. У.М. Міхнюк, М.Ф. Шумейка, Я.Я. Янушкевіч, Мінск 1998 // Spiridonov M.F., Istočniki o reforme administrativno-territorial´nogo delenia Velikogo knažestva Litovskogo 1565 g. v zarubežnyh arhivah, [w:] Zamežnaa arhiŭnaa belarusika. Materyaly mižnarodnaj navukovaj kanferencyi 25-26 krasavika 1996 g., Minsk, ukl. U.M. Mihnuk, M.F. Šumejka, A.A. Anuškevič, Minsk 1998.

Спірыдонаў М., Насевіч В., Беларускія землі ў XVI ст. Генеральная карта, 1 : 300 000, [w:] Вялікі гістарычны атлас Беларусі, т. 1, Мінск 2009 // Spirydonaŭ M., Nasevič V., Belaruskia zemli ŭ XVI st. General´naa karta, 1 : 300 000, [w:] Valiki gistaryčny atlas Belarusi, t. 1, Minsk 2009.

Спірыдонаў М.Ф., Наваградчына ў XVI–-XVIII ст. Паны і прыгонныя, [w:] Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Навагрудскага раёна. Мінск 1996 // Spirydonaŭ M.F., Navagradčyna ŭ XVI–XVIII st. Pany i prygonnya, [w:] Pamac´: Gistoryka-dakumental´naa hronika Navagrudskaga raena, Minsk 1996.

Статут Вялікага Княства Літоўскага 1566 г., Мінск 2003 // Statut Valikaga Knastva Litoŭskaga 1566 g., Minsk 2003.

Ткачоў М., Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII-XVIII ст., Мінск 1978 // Tkačoŭ M., Abarončya zbudavanni zahodnih zamel´ Belarusi XIII–XVIII st., Minsk 1978.

Ткачоў М., Замкі Беларусі (XIII–XVIII ст.), Мінск 1977 // Tkačoŭ M., Zamki Belarusi (XIII–XVIII st.), Minsk 1977.

Чантурия Ю.В., Белорусское градостроительное искусство. Средневековое наследие, Ренессанс, барокко, классицизм в системе европейского зодчества, Минск 2017 // Čanturia U.V., Belorusskoe gradostroitel´noe iskusstvo. Srednevekovoe nasledie, Renessans, barokko, klassicizm v sisteme evropejskogo zodčestva, Minsk 2017.

Яковенко Н., Паралельний світ: дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст., Київ 2002 // Akovenko N., Paralel´nij svit: doslidženna z istoriiuavlen´ ta idej v Ukraini XVI–XVII st., Kiiv 2002.

Downloads

Published

2023-03-13

How to Cite

Places of Debates of Dietines (Sejmiks) and Other Noble Assemblies of the Nowogródek Poviat. (2023). Miscellanea Historico-Iuridica, 21(1), 75-115. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/677

Similar Articles

1-10 of 30

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>