The Editions of Regional Councils’ Records From the Grand Duchy of Lithuania

Authors

  • Andrzej Rachuba Tadeusz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

Keywords:

the editions, regional councils, Grand Duchy of Lithuania, Lithuania

Abstract

The aim of the article is to present the current state of editing sejmiks’ records from the lands of the Grand Duchy of Lithuania from 1566 to 1794. Although the first printed edition of Lithuanian (Vilnius) sejmiks’ resolutions took place as late as the end of the 18th century, in contrast to the lands of the Polish Crown, Polish historians took little interest in them in later centuries. A relatively large number of sejmik records were published in the 19th century by Vilnius Archaeographical Commission, but one should be extremely critical of these editions, as it was clearly commissioned to shape the picture of the Commonwealth (and especially the Grand Duchy of Lithuania) through the prism of political and confessional requirements. For Polish scholars of the past, on the other hand, it was primarily the Polish lands that were important and the situation was not improved by Poland’s regaining of independence in 1918. Therefore, I would like to present the views of some of these historians on the need for such editions (especially at the historians’ congress in Vilnius in 1935), their form and the achievements of editing sejm records in the 19th – 21st centuries, divided into volumes strictly presenting such records (published by the abovementioned Archaeographical Commission), occasional and incidental editions, and the achievements of Russian, Polish, Lithuanian and Byelorussian historiography. What are the already visible effects of the veritable explosion of editions of sejmik records in the last decade and what are the prospects? In which research centres have editing projects been undertaken and what are the teams carrying them out?

Author Biography

  • Andrzej Rachuba, Tadeusz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

References

Akta sejmiku kowieńskiego z lat 1733–1795, wyd. M. Jusupović, Warszawa 2019.

Акты, издаваемые Археографическою коммиссиею высочайше учрежденною въ Вльне, t. 2: Акты Брестскaго земскаго суда, Вильна 1867 // Akty, izdavaemye Arheografičeskou kommissieu vysočajše učreždennou vʺ Vl´ne, t. 2: Akty Brestskago zemskago suda, Vil´na 1867.

Акты, издаваемые коммиссиею высочайше учрежденною для разбора древнхъ актовъ въ Вльне, t. 1: Акты Гродненскаго земскаго суда, Вильна 1865, t. 7: Акты Гродненскаго гродскаго суда, Вильна 1874 // Akty, izdavaemye kommissieû vysočajše učreždennoû dlâ razbora drevnhʺ aktovʺ vʺ Vlʹne, t. 1: Akty Grodnenskago zemskago suda, Vilʹna 1865; t. 7: Akty Grodnenskago grodskago suda, Vilʹna1870.

Акты, издаваемые Виленскою Археографическою коммиссиею, t. 3: Акты Брестскaго гродскаго суда, Вильна 1870; t. 4: Акты Брестскaго гродскаго суда, Вильна 1870; Акты Виленскаго гродскаго суда, Вильна 1875; t. 13: Акты Главнаго Литовскаго трибунала, Вильна 1886; t. 34: Акты, относящиеся ко времени войны за Малороссию (1654–1667), Вильна 1909 // Akty, izdavaemye Vilenskou Arheografičeskou kommissieu, t. 3: Akty Brestskago grodskago suda, Vilʹna 1870; t. 4: Akty Brestskago grodskago suda, Vilʹna 1870; Akty Vilenskago grodskago suda, Vilʹna 1875; t. 13: Akty Glavnago Litovskago tribunala, Vilʹna 1886; t. 34: Akty, otnosaŝiesa ko vremeni vojny za Malorossiu (1654–1667), Vilʹna 1909.

Акты Московскаго государства, изданные Императорскою академиею наукъ, ред. Н.А. Попов, t. 2: Разрядный приказъ. Московский столъ. 1635–1659, Санкт Петербургъ 1894, nr 967 // Akty Moskovskago gosudarstva, izdannye Imperatorskoû akademieû naukʺ, red. N.A. Popova, t. 2: Razrâdnyj prikazʺ. Moskovskij stolʺ. 1635–1659, SanktPeterburgʺ, 1894, nr 967.

Diarjusz Walnej Rady Warszawskiej z roku 1710, wyd. R. Mienicki, Wilno 1928.

Dyariusze sejmowe z roku 1597, wyd. E. Barwiński, Scriptores rerum Polonicarum, t. 20, Kraków 1907.

Историко-юридические материалы, извлеченные изъ актовыхъ книг губернiи Витебской и Могилевской, t. 13, Витебск 1882; t. 25, Витебск 1894; t. 26, Витебск 1895; t. 27, Витебск 1899 // Istoriko-ûridičeskie materialy, izvlečennye izʺ aktovyhʺ knig gubernii Vitebskoj i Mogilevskoj, t. 13, Vitebsk 1882; t. 25, Vitebsk 1894; t. 26, Vitebsk 1895; t. 27, Vitebsk 1899.

Lietuvos Dzidžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos (1788–1790), parengė R. Jurgaitis, A. Stankevič i A. Verbickienė, Vilnius 2015.

Medeksza S.F., Księga pamiętnicza wydarzeń zaszłych na Litwie 1654–1668. Scriptores rerum Polonicarum, t. 3, wyd. W. Seredyński, Kraków 1875.

Postanowienia na sejmiku wilkijskim w ziemi żmudzkiej roku 1576 marca 28 dnia, wyd. W. Nowodworski, „Kwartalnik Historyczny” 1902, t. 16, z. 1.

„Rubon. Pismo zbiorowe poświęcone pożytecznej rozrywce”, wyd. K. Bujnicki, t. 8, Wilno 1847.

Szlachta polsko-inflancka wobec przełomu. Materiały z dyneburskich akt grodzkich i ziemskich z lat 1764–1775, wyd. B. Dybaś, P.A. Jeziorski przy wspołpracy T. Wiśniewskiego, Toruń 2018.

Wiadomości do dziejów Polskich z Archiwum Prowincyi Szląskiej, zebrał A. Mosbach, Wrocław 1860.

Zrzodła do dziejów polskich, t. 2, wyd. M. Malinowski i A. Przezdziecki, Wilno 1844.

Анiшчанка Я.К., Збор твораў у 6 т., t. 5: Абывацелi правiнцыi: Iнструкцыi шляхецкiх сеймiкаў беларускiх земляў ВКЛ (Лiтоўская правiнцыя). Зб. дакум., Выд. Я.К. Анiшчанка, Мiнск 2009 // Aniščanka Â.K., Zbor tvoraǔ u 6 t, t. 5: Abyvaceli pravincyi: Instrukcyi šlâheckih sejmikaǔ belaruskih zemlâǔ VKL (Litoǔskaâ pravincyâ). Zb. dakum., Vyd. Â.K. Aniščanka, Minsk 2009.

Barącz S., Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce, t. 2, Lwów 1861.

Dubiński P., Zbiór praw i przywilejów miasta stołecznemu Wilnowi nadanych, Wilno 1788.

Jankowski C., Powiat oszmiański. Materiały do dziejów ziemi i ludzi, t. 1-4, Petersburg 1896–1900.

Konieczna D., Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzesko-litewskiego w latach 1565–1763, Warszawa 2013.

Lulewicz H., Najstarsza znana instrukcja sejmikowa z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sejmik wileński przed sejmem warszawskim 1570 roku, [w:] Studia historyczno-prawne. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Seredyce w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, red. J. Dorobisz, W. Kaczorowski, Opole 2004.

Лаппо И.И., Пинский сеймик после отречения Яна Казимира, „Журнал Министерства народного просвещения” 1910, t. 25 новая серия, nr 2), отд. 2 // Lappo I.I., Pinskij sejmik posle otrečenia Ana Kazimira, „Žurnal Ministerstva narodnogo prosveŝenia” 1910, t. 25 novaa seria, nr 2), otd. 2.

Лаппо И.И., Великое княжество Литовское во второй половине XVI столетия: Литовско-Русский повет и его сеймик, Юрьев 1911 // Lappo I.I.,Velikoe knâžestvo Litovskoe vo vtoroj polovine XVI stoletiâ: Litovsko-Russkij povet i ego sejmik, Ûrʹev 1911.

Łopatecki K., Edycje źródłowe akt sejmikowych: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2015, t. 14, z 2.

Łysiak L., W sprawie wydawnictw akt sejmikowych. Uwagi na tle analizy tomu II Akt sejmikowych województwa krakowskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1957, t. 9, z. 1.

Nauka polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój, t. 1, Warszawa 1918.

Pamiętnik drugiego zjazdu historyków polskich we Lwowie, t.2: Obrady i uchwały, Lwów 1891.

Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie, 17-20 września 1935 r., t. 1, Referaty, Wilno 1935.

Радаман A., Элекцыйныя лісты як крыніца вывучэння дзейнасці соймікаў Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага другой паловы XVI – пачатку XVII ст., [w:] Архіварыус: Зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў, Выпуск 2, рэд.: А. Галубовіч і іншыя, Мінск 2004 // Radaman A., Èlekcyjnyâ lìsty âk krynìca vyvučènnâ dzejnascì sojmìkaǔ VâlìkagaKnâstva Lìtoǔskaga, Ruskaga ì Žamojckaga drugoj palovy XVI – pačatku XVII st., [w:] Arhìvaryus: Zbornìk navukovyh pavedamlennâǔ ì artykulaǔ, Vypusk 2, rèd.: A. Galubovìč ì ìnšyâ, Mìnsk 2004.

Радаман A., Інструкцыя Новагародскага сойміка паслам на варшаўскі вальны сойм 1598 г., падрыхтаваў да друку А. Радаман, „Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні” 2005, nr 2 // Radaman A., Ìnstrukcyâ Novagarodskaga sojmìka paslam na varšaǔskì valʹny sojm 1598 g., padryhtavaǔ da druku A. Radaman, “Sacyâlʹna-èkanamìčnyâ ì pravavyâ dasledavannì” 2005, nr 2.

Радаман A., Інструкцыя полацкай шляхты [1608] на сойм [1609] г., падрыхтавалі да друку А. Радаман, В. Галубовіч, „Полацкія гістарычныя запіскі” // „Commentarii Polocenses Historici” 2006, t. 3 // Radaman A., Ìnstrukcyâ pocackaj šlâhty [1608] na sojm [1609] g., padryhtavalì da druku A. Radaman, V.Galubovìč, “Polackìâ gìstaryčnyâ zapìskì” // “Commentarii Polocenses Historici” 2006, t. 3.

Радаман A., Інструкцыя сойміка Новагародскага павета паслам на элекцыйны сойм 1587 г., падрыхтаваў да друку А. Радаман, „Беларускі гістарычны агляд” 2003, t. 10, z. 1-2 (18-19) // Radaman A., Ìnstrukcyâ sojmìka Novagarodskaga paveta paslam na èlekcyjny sojm 1587 g., padryhtavaǔ da druku A. Radaman,“Belaruskì gìstaryčny aglâd” 2003, t. 10, z. 1-2 (18-19).

Радаман A., Інструкцыя шляхты Гарадзенскага павета паслам на Варшаўскі сойм 1572 г. з агульнаваяводскага сойміка Трокскага ваяводства, які адбыўся ў Самілішках 9 снежня 1571 г., падрыхтаваў да друку А. Радаман, [w:] Гарадзенскі палімпсест. 2009. Дзяржаўныя ўстановы і палітычнае жыццё, XV–XX cт., пад рэд. А. Смаленчука і Н. Сліж, Гародня 2009 // Radaman A., Ìnstrukcyâ šlâhty Garadzenskaga paveta paslam na Varšaǔskì sojm 1572 g. z agulʹnavaâvodskaga sojmìka Trokskaga vaâvodstva, âkì adbyǔsâ ǔ Samìlìškah 9 snežnâ 1571 g., padryhtavaǔ da druku A. Radaman, [w]: Garadzenskì palìmpsest. 2009. Dzâržaǔnyâ ǔstanovy ì palìtyčnae žyccë, XV–XX st., pad rèd. A. Smalenčuka ì N. Slìž, Garodnâ 2009.

Радаман A., Павятовыя соймікі Новагародскага ваяводства Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага напярэдадні кракаўскага ардынарнага сойма Рэчы Паспалітай абодвух народаў 1603 г., дадатак, [w:] Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура, ч. 1, укладальнікі А. Скеп’ян, рэд. У. Гусакоў [і іншыя], Мінск 2017 // Radaman A., Pavâtovyâ sojmìkì Novagarodskaga vaâvodstva Vâlìkaga Knâstva Lìtoǔskaga, Ruskaga ì Žamojckaga napârèdadnì krakaǔskaga ardynarnaga sojma Rèčy Paspalìtaj abodvuh narodaǔ 1603 g., dadatak, [w]: Vâlìkae Knâstva Lìtoǔskae: palìtyka, èkanomìka, kulʹtura, č. 1, ukladalʹnìkì: A. Skep`ân, rèd.: U. Gusakoǔ [ì ìnšyâ], Mìnsk 2017.

Радаман A., Соймікавая ухвала шляхты Браслаўскага павета ад 19 снежня 1600 г. у кантэксце вайны Рэчы Паспалітай абодвух народаў са Швецыяй (1600–1629), дадатак, w: Браслаўскія чытанні. Матырыялы VI-й навуковакраязнаўчай канферэнцыі, прысвечанай 150-й гадавіне з дня нараджэння браслаўскага лекара Станіслава Нарбута (1853–1926), 7-8 мая 2003 г., Браслаў 2003 // Radaman A., Sojmìkavaâ uhvala šlâhty Braslaǔskaga paveta ad 19 snežnâ 1600 g. u kantèksce vajny Rèčy Paspalìtaj abodvuh narodaǔ sa Švecyâj (1600–1629), dadatak, [w]: Braslaǔskìâ čytannì. Matyryâly VI-j navukova-kraâznaǔčaj kanferèncyì, prysvečanaj 150-j gadavìne z dnâ naradžènnâ braslaǔskaga lekara Stanìslava Narbuta (1853–1926), 7-8 maâ 2003 g., Braslaǔ 2003.

Сагановiч Г.М., Iнструкцыя паслам Ашмянскага повета на кaнвaкацыйны сойм 1632 г., „Беларускі Гістарычны Агляд” 2007, t. 14, Сш. 1-2 // Saganovič G.M., Instrukcyâ paslam Ašmânskaga poveta na kanvakacyjny sojm 1632 g., „Belaruskì Gìstaryčny Aglâd” 2007, t. 14, Sš.1-2.

Сагановiч Г.М., Vilniaus seimelio instrukcija pasiuntinams į 1619 metų Abiejų Tautų Respublikos seimą, “Lietuvos Istorijos Metrastis” 2008, z. 1. // Saganovič G.M., Vilniaus seimelio instrukcija pasiuntinams į 1619 metų Abiejų Tautų Respublikos seimą, “Lietuvos Istorijos Metrastis” 2008, z. 1.

Stolicki J., Konferencja „Edycje źrodłowe akt sejmikowych. Problemy i perspektywy edytorskie” (Warszawa, 15 października 2015 r.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2016, t. 143, z. 1.

Šapoka A., Lietuva ir Lenkija po 1569 metų Liublino unijos. Jų valstybinių santykių bruožai, Kaunas 1938.

T[yszkiewicz] E., O klasztorach zgromadzeń istniejących obecnie w Dyecezyi Wileńskiej, „Teka Wileńska” 1858, nr 4.

Urbanowicz D., Z problematyki obrad sejmiku nowogrodzkiego w czasach Jana III Sobieskiego, „Prace Historyczne” 2001, t. 31: Z badań nad Rzeczpospolitą w czasach nowożytnych, red. K. Matwijowski.

Weyssenhoff J., Kronika rodziny Weyssenhoffów, Wilno 1935.

Wilczyński J.K., Herbarz starodawnej szlachty podług Heraldyków polskich z dopełnieniem do czasów obecnych, Paryż ok. 1860.

Zwierzykowski M., Wydawanie akt sejmikowych Rzeczypospolitej szlacheckiej – dorobek edytorski oraz refleksje nad klasyfikacją źródeł do dziejów osiemnastowiecznych sejmików, „Wiek Oświecenia” 2011, nr 27.

Downloads

Published

2023-03-13

How to Cite

The Editions of Regional Councils’ Records From the Grand Duchy of Lithuania. (2023). Miscellanea Historico-Iuridica, 21(1), 347-363. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/686

Similar Articles

1-10 of 30

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>