The evolution of the state control system in Soviet Russia and the Soviet Union in 1917–1953

Authors

  • Michał Daniłowski Supreme Audit Office in Warsaw (Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie)

Keywords:

state control, Soviet Union, communism, stalinism

Abstract

The issue of control played an important role in communist ideology. The concept of workers’ control was tried by the communists before the October Revolution. Stalinist times played a key role in the history of state control in the Soviet Union. Lenin, although the creator and main ideologist of the newly created state, due to his illness and death shortly after the end of the civil war in Russia, had no opportunity to implement a large part of his postulates. The relatively long, almost 30-year period of Stalin’s rule (1924–1953), and the scope of power he managed to obtain enabled him to implement Leninist ideas according to his own vision. The patterns of state control developed in 1917–1953 were largely reproduced in the following years of the Soviet Union’s existence. Due to the expansion of communism after World War II, they were also taken over by other socialist countries. The purpose of this publication is to show the characteristic features of the various stages of the evolution of the state control system in Soviet Russia and the Soviet Union in 1917-1953, and to indicate the factors that determined these changes.

References

Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików): krótki kurs, Warszawa 1955.

Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego w rezolucjach i uchwałach zjazdów, konferencyj i posiedzeń plenarnych KC. Część I 1898-1924, Warszawa 1956.

Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego w rezolucjach i uchwałach zjazdów, konferencyj i posiedzeń plenarnych KC. Część II 1924-1930, Warszawa 1957.

Djilas M., Nowa klasa, Warszawa 1957.

Figes O., Tragedia narodu. Rewolucja rosyjska 1891-1924, Wrocław 2009.

Lenin W.I., Grozi rozprężenie [w:] Lenin. Dzieła. Tom 24, Warszawa 1952.

Lenin W.I., Grożąca katastrofa i jak z nią walczyć, Warszawa 1952.

Lenin W.I., Jak powinniśmy zreorganizować Inspekcję Robotniczo-Chłopską [w:] Lenin. Dzieła. Tom 33, Warszawa 1957.

Lenin W.I., Lepiej mniej, ale lepiej [w:] Lenin. Dzieła. Tom 33, Warszawa 1957.

Lenin W.I., List do J.W. Stalina w sprawie opracowania ustawy o Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej [w:] Lenin W.I., O usprawnieniu aparatu państwowego oraz o walce z biurokratyzmem i mi-tręgą w urzędowaniu. Listy i notatki 1917-1922, Warszawa 1950.

Lenin W.I., Notatka dla J.W. Stalina w sprawie reorganizacji kontroli państwowej [w:] Lenin W.I., O usprawnieniu aparatu państwowego oraz o walce z biurokratyzmem i mitręgą w urzędo-waniu. Listy i notatki 1917-1922, Warszawa 1950.

Lenin W.I., O ekonomicznych środkach walki z rozprężeniem [w:] Lenin. Dzieła. Tom 24, Warszawa 1952.

Lenin W.I., O „podwójnym” podporządkowaniu i o praworządności [w:] Lenin. Dzieła. Tom 33, Warszawa 1957.

Lenin W.I., Państwo a rewolucja, Warszawa 1953.

Lenin W.I., Szkic przepisów dotyczących zarządzania instytucjami radzieckimi [w:] Lenin W.I., O usprawnieniu aparatu państwowego oraz o walce z biurokratyzmem i mitręgą w urzędowa-niu. Listy i notatki 1917-1922, Warszawa 1950.

Lenin W.I., W sprawie zadań RKI, ich pojmowania i wykonania [w:] Leni W.I., O usprawnieniu aparatu państwowego oraz o walce z biurokratyzmem i mitręgą w urzędowaniu. Listy i no-tatki 1917-1922, Warszawa 1950.

Łuniew A.E. [tłum. T. Raabe i Sz. Zylberberg], Kontrola Państwowa w ZSRR, Warszawa 1952.

Marks K., Kapitał: krytyka ekonomii politycznej. Tom 3 [w]: Karol Marks, Fryderyk Engels. Dzieła. Tom 25. Część 2, Warszawa 1984.

Marks K., Engels F., Manifest Partii Komunistycznej, Warszawa 2018.

Skodlarski J., Historia gospodarcza, Warszawa 2012.

Stalin J.W., O brakach w pracy partyjnej i o środkach likwidacji trockistowskich i innych dwuli-cowców: referat i słowo końcowe wygłoszone na plenum KC WKP(b) 3-5 marca 1937 r., Warszawa 1952.

Stalin J.W., O projekcie konstytucji ZSRR: referat na nadzwyczajnym VIII wszechzwiązkowym zjeź-dzie Rad 25 listopada 1936 r., Warszawa 1949.

Stalin J.W., Przemówienie na otwarcie pierwszej ogólnorosyjskiej narady odpowiedzialnych pra-cowników Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej [w:] Stalin. Dzieła. Tom 4, Warszawa 1953.

Stalin J.W., Zagadnienia Leninizmu, Moskwa 1953.

Stalin J.W., Dzierżyński F.E., Sprawozdanie Komisji KC Partii i Rady Obrony dla towarzysza Le-nina o przyczynach upadku Permu w grudniu 1918 roku [w:] Stalin. Dzieła. Tom 4, War-szawa 1953.

Sylwestrzak A., Kontrola w państwie socjalistycznym, Warszawa 1985.

Sylwestrzak A., Kontrola państwowa w europejskich krajach socjalistycznych, Warszawa 1986.

Trocki L.D., Zdradzona rewolucja: czym jest ZSRR i dokąd zmierza?, Pruszków 1991.

Witkowski Z.(red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 1998.

Wraga R., Ustrój sowiecki: marksizm a stalinizm, komunizm a sowietyzacja, Rzym 1945.

Zand H., Taktyka bolszewików w okresie pokojowego rozwoju rewolucji 27 luty - 4 lipiec 1917, Łódź 1962.

Downloads

Published

2020-04-22

How to Cite

The evolution of the state control system in Soviet Russia and the Soviet Union in 1917–1953. (2020). Miscellanea Historico-Iuridica, 18(2), 91-109. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/422

Similar Articles

1-10 of 34

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>