The Evolution and Legacy of the Legal Aspects of the Activities of the Rural Housewives’ Clubs in Poland

Authors

  • Artur Lis John Paul II Catholic University of Lublin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Keywords:

Rural Housewives’ Associations, Rural Women’s Associations, Farmers’ Associations, Associations Act, Rural Women’s entrepreneurship, RWA Act

Abstract

The subject of this article is the analysis of the changes and the legacy of the legal aspects of the Rural Women’s Associations. Its specific purpose is to characterise their history, the legal forms of functioning: as associations, as independent Rural Women’s Associations and the changes resulting from entering into force of the Act of November 9, 2018 on the Rural Women’s Associations. The Author of the article used the dogmatic and the historical-legal methods. The Act of 2018 on the Rural Women’s Associations introduced numerous new legal solutions. Currently, the associations cultivate traditions, contributing to the rural development. They show initiative and build a good image of their area. The implementation of many activities undertaken by the associations is possible thanks to the financing granted from the state budget. Pursuant to the Act on the Rural Women’s Associations of November 9, 2018, a separate organisational formula was created for RWAs which constitute voluntary, independent and self-governing social organisations of village residents. Based on the previously applicable law, the Rural Housewives’ Associations could be created as part of agricultural associations as their independent units. They could also function in the form of associations. The legislator has granted the legal personality to the associations, which allows them to conduct business activity on their own account and use the financial support the public funds. The Rural Women’s Associations perform an important function in the rural environment. They support the integration of local communities, cultivate local and regional customs, develop women’s entrepreneurship in rural areas, combining tradition with modernity.

Author Biography

  • Artur Lis, John Paul II Catholic University of Lublin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

    ORCID: 0000-0003-4613-0671

    dr Artur Lis – Polish Science (Nauka Polska): database of the National Information Processing Institute (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy)

    dr Artur Lis – assistant professor (adiunkt) – John Paul II Catholic University of Lublin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Faculty of Law, Canon Law and Administration (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji) – Institute of Legal Sciences (Instytut Nauk Prawnych) – Department of History of the System and Law (Katedra Historii Ustroju i Prawa)

References

Act of 8 Oct. 1982 on Social and Professional Organisations of farmers (the Journal of Laws 2022, item 281).

Act of 9 Nov. 2018 on Rural Women’s Associations (consolidated text: the Journal of Laws 2023, item 1179).

Associations Act of 7 April 1989 (the Journal of Laws 2020, item 2261).

Barański R., Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną, Warszawa 2016.

Biejat M., Wójcikowska K., O roli tradycji we współczesnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich (On the Role of Tradition in the Contemporary Activities of RWAs), „Wieś i Rolnictwo” 2015, No. 1-2.

Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym) (Social Activists, Feminists, Citizens. Self-organisation of Women on the Territory of Poland After 1918 – Comparative Approach), eds. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, vol. 2. Warszawa 2009.

Frączak P., Historia kół gospodyń wiejskich - między emancypacją a kolonizacją wsi (History of Rural Housewives Associations – Between Emancipation and Colonisation of the Countryside), "Trzeci Sektor" 2021, nr 55 (03/2021).

Grzebisz-Nowicka Z., Działalność organizacji Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz kobiet i ich Rodzin (The Activities of Rural Women’s Associations for Women and Their Families), [in:] Kobieta wiejska w Polsce: rodzina, praca, gospodarstwo, ed. J. Sawicka, Warszawa 1995.

Hadrowicz E., Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2020.

Rocznik Kultury Polskiej 2022, https://sklep.nck.pl/pl/p/Rocznik-Kultury-Polskiej-2022-do-pobrania-PDF/997.

https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html.

Kto może założyć Koło, https://www.gov.pl/web/kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe/kto-moze-zalozyc-kolo.

Instytucje prawa rolnego, ed. M. Korzycka, Warszawa 2019.

Iwanowski S., Prawne formy organizowania się społeczeństwa (Legal Forms of Organising a Society), „Samorząd Terytorialny” 2010, No. 1-2.

Jak prowadzić finanse Koła Gospodyń Wiejskich. Poradnik dedykowany Kołom Gospodyń Wiejskich zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (How to Keep RWA’s Financial Records. A Manual Dedicated to RWAs Registered in the National RWA Register Kept by ARMA) (source: https://www.gov.pl/web/kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe).

Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (A Woman and Education on the Territory of Poland in 19th and 20th Cent.), eds. A. Żarnowska, A. Szwarc, vol. 2, part 2. Warszawa 1995.

Koła Gospodyń Wiejskich (Rural Women’s Associations), Dodatek specjalny „Tygodnika Poradnika Rolniczego” at: https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/wies-i-rodzina/poradnik-dla-kgw-dotacje-projekty-inspiracje-pobierz/.

Kozłowska B., Kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich jako reprezentanci potrzeb, interesów zawodowych i społecznych rolników i ich rodzin (Farmers’ Associations and Rural Housewives’ Associations as Representatives of the Needs, Social and Professional Interests of Farmers and Their Families), [in:] Miejsce i rola kółek rolniczych w rozwoju wsi i rolnictwa. Materiały konferencyjne, Warszawa 1998.

Kożuch B., Cele i korzyści współpracy organizacji publicznych i pozarządowych (Aims and Benefits of Cooperation Between Public and Non-governmental Organisations), [in:] Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, eds. J. Zimmermann, P.J. Suwaj, Warszawa 2013.

Krawiec G., Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Komentarz, Warszawa 2021.

Lipiński K., Trudnowska K., Formalno-prawne aspekty funkcjonowania kół gospodyń wiejskich (Formal and Legal Aspects of FWA Functioning), [in:] Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich. Poradnik dla KGW, Warszawa 2019.

Lis A., Prawne aspekty działalności kół gospodyń wiejskich (Legal Aspects of RWA Activities), „Studia Prawnicze KUL” 2023, 1.

Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II. Poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich. Wydanie drugie uaktualnione, Warszawa 2020.

Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość, Warszawa 2020.

Matysiak I., Koła gospodyń wiejskich i ich funkcje w kontekście specyfiki trzeciego sektora w wybranych społecznościach wiejskich (FWAs and Their Functions in the Context of the Third Sector in Selected Rural Communities), [in:] Kobiety, feminizm, demokracja, ed. B. Budrowska, Warszawa 2009.

Michalska S., Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich (Traditional and New Roles of Rural Women), „Wieś i Rolnictwo” 2013, No. 2.

Olejniczak K., Czynniki sprzyjające przedsiębiorczości kobiet w biznesie (Factors Supporting Female Business Entrepreneurs), „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2016, No. 22.

Ostaszewska A., Zaangażowanie i aktywność społeczna kobiet na przykładzie kół gospodyń wiejskich oraz grup feministycznych. Analiza przypadków (Commitment and Social Activity of Women on the Example of RWAs and Feminist Groups. Case Study), [in:] Krajobraz społecznościowy – Polska 2014, eds. G. Chimiak, K. Iwińska, Warszawa 2014.

Podgórska-Rykała J., Samorząd gminny jako przestrzeń realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn (Gmina’s Local Government as a Space for Implementing the Principle of Equality o Men and Women), „Samorząd Terytorialny” 2016, No. 9.

Poszepczyński J., Historia Kółek Rolniczych, Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich: 1862-2012.

Prawo rolne, ed. P. Czechowicz, Warszawa 2019.

Raszejska-Ossowska I., Formalno-prawne aspekty działalności kół gospodyń wiejskich, Warszawa 2019.

Rosół K., Koła Gospodyń Wiejskich w PRL-u - modernizacja czy petryfikacja wsi? (Rural Housewives’ Associations in the People’s Republic of Poland – Modernisation or Petrification of the Countryside?, [in:] Polska XX wieku w świetle badań historycznych i społecznych, eds. J. Jędrzejewska, M. Śliwa, Lublin 2020.

Sawicka J., Koła gospodyń wiejskich jako społeczno-zawodowa organizacja kobiet (RWAs as a Social and Professional Women’s Organisation), „Wieś i Rolnictwo” 1996, No. 2.

Sługocki J., Podstawy prawne kulturotwórczej roli samorządu terytorialnego. Perspektywa 30 lat doświadczeń (Legal Grounds of the Role of the Territorial Government in Creating Culture. 30 Years of Experience), „Samorząd Terytorialny” 2020, No. 4.

Stasiak J., Koła Gospodyń Wiejskich – nie tylko od kuchni (Rural Women’s Associations – Not Only Behind the Kitchen Scene), „Wieś Mazowiecka. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie” 2016, No. 11.

Sto pięćdziesiąt lat Kółek Rolniczych na ziemiach polskich, Warszawa 2012.

Tomkiewicz E., Prawne formy zrzeszania się rolników i ich rola w reprezentowaniu interesów zawodowych (Legal Forms of Associations for Farmers and Their Role in Representing Professional Interests), [in:] Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2019.

Urbaniak M., Kierunki rozwoju organizacyjnego Kół Gospodyń Wiejskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1979, 43.

Wieruszewski R., Równość kobiet i mężczyzn w Polsce Ludowej, Poznań 1975.

Zajda K., Władza lokalna, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy - współdziałanie na rzecz rozwoju wsi. Studium przypadku gmin wiejskich powiatu radomszczańskiego (Rural Gminas of the Radom Poviat. Case Study), „Samorząd Terytorialny” 2013, No. 3.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

The Evolution and Legacy of the Legal Aspects of the Activities of the Rural Housewives’ Clubs in Poland. (2023). Miscellanea Historico-Iuridica, 22(2), 433-454. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/795

Similar Articles

1-10 of 134

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>