The nasciturus legal position of the statutory inheritance in case of death of the deceased prior to recognition of paternity

Authors

  • Renata Tanajewska University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

nasciturus, cohabitation, acknowledgment of paternity, paternity

Abstract

The aim of the article is to point out the difference in the legal position nasciturus coming from marriage in relation to nasciturus outside of marriage. Issues addressed in this study include the right to drop nasciturus conceived outside of marriage, right to identity and the protection of intangible assets in the event of the death of the father before the birth of the child. These issue are important given the in the growing number of informal long-term relationships, the partners are often not aware of the legal consequences of the lack of a formal definition of the basic unit of society which is the family. A need exists to pay attention to the fact that a child conceived in a non-marital relationship is a long- term undertaking and, in terms of rights and obligations, equal to those of an unborn child of a married couple. Differential treatment is to the detriment of the minor and in violation of his material goods and intangible assets.

References

Biernat J., Dzieci małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku jako spadkobiercy ustawowi, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll, Warszawa 2012.

Braniewicz O.E., Sytuacja prawna nasciturusa w świetle prawa rzymskiego oraz porównanie jej z obecnym uregulowaniem w polskim prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego, [w:] Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu. Praca pod kierunkiem Wiesława Mossakowskiego, red. O.E. Braniewicz, P. Kowalczyk, Toruń 2014.

Engel-Babska E., Ochrona życia poczętego w świetle prawa pracy, [w:] Rodzina w naukach prawnych. Zbiór studiów, red. M. Tkaczuk, R. Jaworska-Stankiewicz, Szczecin 2012.

Gręda A., Dowód z badań DNA w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, „Palestra” 2015, nr 3/4.

Haberko J., Interes dziecka poczętego a poddanie kobiety ciężarnej eksperymentom medycznym, [w:] Współczesne wyzwania bioetyczne, red. L. Bosek, M. Królikowski, Warszawa 2010.

Haberko J., Wyrządzenie szkody prenatalnej w kontekście zdolności prawnej dziecka poczętego, [w:] Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym. Materiały IV Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Toruń, 24-25.06.2011 r.), red. M. Nesterowicz, Warszawa 2012.

Holewińska-Łapińska E., Rola prawdy genetycznej w decyzji zainteresowanych osób o ustaleniu pochodzenia dziecka od ojca wskutek uznania w świetle orzecznictwa sądów powszechnych w 2011 roku, „Acta Iuris Stetinensis” 2014, nr 6.

http://www.infor.pl/prawo/powiat/zadania-powiatu/700028,Prawne-uwarunkowania-dokonania-ekshumacji-i-przewiezienia-zwlok-i-szczatkow-ludzkich-na-terytorium-RP.html (dostęp: 22.07.2016).

http://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/ciekawostki/279863,Kiedy-mozna-dokonac-ekshumacji.html (dostęp: 22.07.2016).

Jakubecki A., Charakter powództw o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, „Polski Proces Cywilny” 2011, nr 3.

Karczewska N., Przymus interwencji medycznych na kobiecie ciężarnej w interesie dziecka poczętego w systemie prawnym anglo-amerykańskim i w prawie polskim, „Prawo i Medycyna” 2011, nr 4.

Kosiorek J., Rola kuratora w ochronie dziecka, [w:] Ochrona dziecka. Teoria i praktyka, red. B. Hołyst, Legionowo 2005.

Krajewski R., O potrzebie rozszerzenia karnoprawnej ochrony dziecka poczętego na czyny nieumyślne, „Jurysta” 2015, nr 1.

Krekora-Zając D., Dowodzenie w procesie o ustalenie pochodzenie dziecka, [w:] Dowodzenie w procesach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, red. R. Sztychmiler, M. Różański, Olsztyn 2014.

Kwiatkowska B., Udowodnienie zarzutu exceptio plurium concumbentium a zmiany podmiotowe po stronie pozwanej w procesie o ustalenie ojcostwa, „Metryka” 2014, nr 1.

Lewandowski P., Bieniek E., Dopuszczalność ustalenia ojcostwa przez ojca dziecka pozamałżeńskiego, „Palestra” 2012, nr 7/8.

Luty J., Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie polskim, [w:] Ochrona praw dzieci, red. K.M. Woźniak, A. Jakieła, Lublin 2014.

Niczyporuk P., Określenia stosowane w źródłach prawa rzymskiego wobec dziecka poczętego, a jeszcze nieurodzonego, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Prof. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Księga 1, Białystok – Katowice 2010.

Niczyporuk P., Rzymskie regulacje prawne związane z ochroną dziecka poczętego, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2009, t. 8.

Niczyporuk P., Stwierdzenie ciąży (inspectio ventris) jako środek ochrony interesów dziecka poczętego w prawie rzymskim, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2010, t. 9.

Ogrodnik A., Interes dziecka poczętego przy rozwodzie, [w:] Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia. Prawo rodzinne, red. A. Dzięga, M. Greszata-Telusiewicz, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, t. 5, Sandomierz 2010.

Ogrodnik-Kalita A., Glosa do wyroku SN z 19.04.2012 r. IV CSK 459/11, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2014, nr 2.

Olędzka E., Ustalenie pochodzenia dziecka w świetle zmiany KRO z 6.11.2008 r., „Monitor Prawniczy” 2009, nr 22.

Pietrzykowski K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2015.

Rybka M., Procedura przeprowadzenia dowodu z badań DNA w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka, [w:] Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia. Prawo rodzinne, red. A. Dzięga, M. Greszata-Telusiewicz, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, t. 5, Sandomierz 2010.

Smyczyński T., O potrzebie ustalenia pochodzenia dziecka zgodnie z tzw. prawdą biologiczną, [w:] Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, t. 2, Warszawa 2009.

Swaczyna B., Odrzucenie spadku nabytego przez dziecko, [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 2013.

Sztychmiler R., Prawna i prawnokarna ochrona życia dziecka poczętego, [w:] Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Stanisława Pikulskiego, red. J. Kasprzak, W. Cieślak, I. Nowicka, Szczytno 2015.

Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1975 r., sygn. akt III CZP 18/75, OSNCP 1976 nr 7-8, poz. 150, "Państwo i Prawo" 1977 nr 12.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 1968 r., sygn. akt III CZP 69/67, OSNCP 1969 nr 7-8, poz. 122.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 1977 r., sygn. akt III CZP 12/77, OSNCP 1978 nr 1, poz. 1.

Waldstein W., O pozycji nienarodzonego dziecka w prawie rzymskim, [w:] Dziecko. Studium interdyscyplinarne. Materiały konferencyjne (Warszawa, 29-30.05.2008 r.), red. E. Sowińska, E. Szczurko, T. Guz, P. Marzec, Lublin 2008.

Wudarski A., Ustalenie i weryfikacja pochodzenia a poczucie jakości życia. Zagadnienia wybrane w ujęciu prawnoporównawczym, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2014, nr 2.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 1973 r., sygn. akt I CR 265/73, Legalis, Numer 17185.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1998 r., sygn. akt I CKN 412/97, Legalis, Numer 208560.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2000 r., sygn. akt IV CKN 1097/00, Legalis, Numer 278326.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 1960 r., sygn. akt I CR 447/60, Niepublikowany.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1973 r., sygn. akt III CRN 248/73, Legalis, Numer 17432.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 1998 r., sygn. akt I CKU 13/98, Legalis Numer 208541.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1973 r., sygn. akt III CRN 16/73, Legalis, Numer 16988.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1971 r., sygn. akt III CRN 82/70, OSPiKA 1972 nr 3, poz. 47.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1966 r., sygn. akt I CR 303/66, OSNCP 1967 nr 6, poz. 105.

Zinkiewicz B., Rola kuratora sądowego w systemie wsparcia rodziny i dziecka w kryzysie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2005, nr 8.

Downloads

Published

2017-04-15

How to Cite

The nasciturus legal position of the statutory inheritance in case of death of the deceased prior to recognition of paternity. (2017). Miscellanea Historico-Iuridica, 15(1), 339-350. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/133

Most read articles by the same author(s)