Assessment national guarantees the child’s right to health after 30 years of the Convention on the rights of the child

Authors

  • Sebastian Czechowicz University of Łódź (Uniwersytet Łódzki)

Keywords:

the right to health, child’s rights, health, the legal good

Abstract

The right to health is an intrinsic right of every person. It is counted among the fundamental rights. Nowadays, it is difficult to imagine living and functioning in society without a high level of health. This is due to the evolution of international and national health legislation and public health policies - different in each country. Undoubtedly, children and their rights are being given more and more attention in law. In this current, too, many legal acts of international importance have emerged, implemented into the national order. Among them is the postulate of the right to the health of the child, but an important right, due to the special position of the child in law.  This article is devoted to the right to health. It focuses on the child as a subject of the law, who is particularly cared for by the legislator. On the basis of the present study, an analysis of legal acts concerning the right to health of a child was made. Particular attention was paid to the Convention on the Rights of the Child in view of the 30th anniversary of its entry into force. The analysis of the national legislation on the expressions of legal thought on the specific right to the health of the child gave an assessment of the level of protection of this right in Poland in the light of international standards. In the course of the analysis of national legislation, attention was drawn to selected specific regulations relating to the right to health of the child. Normative regulations were also examined in terms of their precision and continuation of the idea of continuous improvement of standards of protection of the right to child's health resulting from the Convention on the Rights of the Child.

References

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

Bleszyński J.J., Rodkiewicz-Ryżek A., Ochrona praw dziecka w świetle standardów polskich i międzynarodowych, „Paedagogia Christiana” 2012, nr 2(30).

Brzeziński P., Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia w świetle derywacyjnej koncepcji wykładni”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, z. 1.

Dercz M., Konstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej, Warszawa 2016.

Dercz M., Izdebski H., Rek T., Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz, red. M. Dercz, Warszawa 2016.

Dercz M., Izdebski H., Rek T., Prawo publiczne ochrony zdrowia, red. M. Dercz, Warszawa 2013.

Frączkiewicz-Wronka A., Perspektywa terytorialna w kształtowaniu i realizacji celów publicznych w obszarze ochrony zdrowia, [w:] Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Katowice 2005.

Gawrońska M., Prawo do ochrony zdrowia na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 2.

Jurczyk T., Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2009.

Kmieciak B., Prawa dziecka jako pacjenta, Warszawa 2016.

Łopatka A., Dziecko i jego prawa człowieka, Warszawa 2000.

Michalak J., Zdrowie publiczne oparte na dowodach, [w:] Zagrożenia zdrowia publicznego. Zdrowie człowieka a środowisko. Część 2, red. A. Denys, Warszawa 2015.

Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2009.

Piechota M., Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia jako prawo socjalne i prawo podstawowe”, „Roczniki Administracji i Prawa” 2012, nr 12.

Rabiega A., Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach podmiotów administrujących w sferze opieki zdrowotnej, Warszawa 2009.

Respond E., Prawne aspekty ochrony zdrowia dzieci w Polsce, „Roczniki Nauk Prawnych” 2014, tom XXIV, nr 3.

Ryś K., Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i prawo do szczególnej opieki zdrowotnej, „Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 10.

Stadniczeńko S.L., Ochrona praw dziecka wynikająca z art. 19 Konwencji o prawach dziecka oraz art. 72 Konstytucji RP, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2017, nr 22(1).

Surówka A., Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 3.

Sygit B., Wąsik D., Prawo ochrony zdrowia, wyd .1, Warszawa 2016.

Sygit M., Zdrowie publiczne, Warszawa 2017.

Szymborski J., Zdrowie dzieci - zapomniany priorytet, „Polityka Społeczna” 2009, nr 9.

Wołoszyn-Cichocka A., Ochrona praw pacjenta. Studium publicznoprawne, Lublin 2017.

Wołoszyn-Cichocka A., Konstytucyjny obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku przez władze publiczne, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska” 2017, vol. LXIV(1).

Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci (Dz.U. 2000,nr 107, poz. 1128).

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120, poz. 526).

Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia. Porozumienie zawarte przez Rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. (Dz.U. 1948 nr 61, poz. 477).

Deklaracja Praw Dziecka przyjęta przez zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów w 1924 r.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483).

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2019, poz. 2365).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020, poz. 295).

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019, poz. 1239).

Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. 2020, poz. 141).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2020, poz. 685).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2019 r., syg. VII SA/Wa 1382/18, LEX nr 2643590.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2015 r., syg. II GSK 2331/13, LEX nr 165772.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., syg. K 14-03, LEX nr 82910.

https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_POL.PDF (dostęp: 20.06.2020 r.)

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1959.html (dostęp: 20.06.2020 r.).

Downloads

Published

2021-03-27

How to Cite

Assessment national guarantees the child’s right to health after 30 years of the Convention on the rights of the child. (2021). Miscellanea Historico-Iuridica, 19(1), 375-391. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/496

Similar Articles

1-10 of 142

You may also start an advanced similarity search for this article.