Tasks carried out by public administration in the field of protection of children from domestic violence in the context of compliance with the standards arising from the Convention on the Rights of the Child

Authors

  • Monika Wilanowska University of Łódź (Uniwersytet Łódzki)

Keywords:

Convention on the Rights of the Child, rights of the child, combating domestic violence

Abstract

A child's right to protection from domestic violence can be interpreted from a number of international legal instruments such as the Geneva Declaration adopted in 1924 by the League of Nations or the Declaration on the Rights of the Child adopted by the United Nations General Assembly in 1959. The Convention on the Rights of the Child, adopted by the General Assembly of the United Nations in 1989, refers most widely to it. It contains a number of principles indicating the need for the State to safeguard the rights of the child to protection from harm by family members. They relate to the rights of children to: live, be in the care of their parents, establish foster care for them, be free from interference in their private, family or domestic life and strictly protect them from domestic violence. The Republic of Poland, as a party to the Convention on the Rights of the Child, is obliged to observe the provisions indicated therein. The aim of this article is to analyze the provisions of the Convention on the Rights of the Child concerning the right of the child to be free from domestic violence, as well as to analyze and evaluate the legal regulations in force in Poland related to the performance of public administration's tasks in the field of protection of the child from domestic violence, in terms of their compliance with the standards resulting from the Convention on the Rights of the Child. The research was conducted on the basis of the formal and dogmatic method, the method of critical analysis of literature and the historical method.

References

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).

Karta Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 r. (Dz.U. 1947 nr 23, poz. 90).

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977 nr 38, poz. 167).

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977 nr 38, poz. 169).

Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., (Dz.U. 1991 nr 120, poz. 526).

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (Dz.U. 2019, poz. 2277).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. 1996 nr 100, poz. 459).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1950).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019, poz. 1507).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Tekst pierwotny (Dz.U. nr 180, poz. 1493).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020, poz. 218).

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 125, poz. 842).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020, poz. 821).

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz.U. 2005 nr 43, poz. 418).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. 2011 nr 50, poz. 259).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz.U. 2011 nr 81, poz. 448).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. nr 209, poz. 1245).

Deklaracja Genewska uchwalona w 1924 r. przez Ligę Narodów, https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QQVwpEZ5Gg8J:https://www.unicef.pl/content/download/11454/94626/file/Microsoft_Word__Deklaracja_Genewska.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=opera (1.06.2020 r.).

Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1959 r., http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1959.html (1.06.2020 r.).

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 r., http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_YuZgD3RlEJ:libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html+&cd=5&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=opera (1.06.2020 r.).

Andrzejewski M., Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999.

Arczewska M., Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej, Kraków 2017.

Bieńkowska D., Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jako inspiracja dla współczesnych reżimów praw człowieka, [w:] Prawa człowieka i ludzie bezpieczeństwo. Osiągnięcia i wyzwania. W 70. rocznicę ogłoszenia powszechnej deklaracji praw człowieka, red. D. Bieńkowska, R. Kozłowski, Warszawa 2019.

Boniek B., Dudziak. A., Karcenie cielesne dzieci w kontekście wychowawczym i prawnym dawniej i dziś, [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego. Wybrane problemy, red. B. Boniek, A. Dudziak, Bydgoszcz 2015.

Dudziak A., Zespoły interdyscyplinarne. Budowanie koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego. Wybrane problemy, red. B. Boniek, A. Dudziak, Bydgoszcz 2015.

Jarosz E., Nowak A., DZIECI OFIARY PRZEMOCY W RODZINIE. Raport Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2012.

Jarosz E., Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, Katowice 2009.

Kobes P., Prawnokarne i administracyjnoprawne aspekty przemocy w rodzinie, Bielsko-Biała 2011.

Kociucki L., Ochrona dziecka przed złym traktowaniem, [w:] Konwencja o prawach dziecka – analiza i wykładnia, red. T. Smyczyński, Poznań 1999.

Kruk E., Przemoc w rodzinie a ofiara i zabezpieczenie jej praw w świetle procedury "Niebieskiej Karty" i cywilnego "nakazu opuszczenia lokalu" ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G, Ius” 2016, Vol. 60, z. 1.

Michałowska A.M., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w świetle ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i przepisów Kodeksu postępowania karnego z 1997 roku, [w:] Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych, E. Kowalewska-Borys, Warszawa 2012.

Rojowska E., Wpływ II wojny światowej na rozwój praw człowieka, [w:] Prawa człowieka i ludzie bezpieczeństwo. Osiągnięcia i wyzwania. W 70. rocznicę ogłoszenia powszechnej deklaracji praw człowieka, red. D. Bieńkowska, R. Kozłowski,Warszawa 2019.

Różycka-Jaroś S., Karcenie dzieci – czyn zabroniony czy okoliczność uchylająca bezprawność?, Warszawa 2012.

Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2007.

Spurek S., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2019.

Stańdo-Kawecka B., Przemoc wobec dzieci a prawo karne, „Bioetyczne zeszyty pediatrii” 2006, nr 3.

Wilanowska M., Ewolucja postrzegania zjawiska karcenia dzieci i ich bezpieczeństwa w rodzinie w ustawodawstwie polskim na tle standardów międzynarodowych, [w:] Prawa człowieka i ludzie bezpieczeństwo. Osiągnięcia i wyzwania. W 70. rocznicę ogłoszenia powszechnej deklaracji praw człowieka, red. D. Bieńkowska, R. Kozłowski, Warszawa 2019.

Zając M., Procedura „Niebieskie Karty”. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Wrocław 2012.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2011 r., II SA/Ol 1049/10, Lex nr 753947.

Bazyluk E., Kulka M., Rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty”- komentarz, http://www.niebieskalinia.info/index.php/zadania-sluzb/59-rozporzadzenie-w-sprawie-procedury-niebiekie-karty-komentarz (01.06.2020 r.).

https://www.gov.pl/web/rodzina/wykonywanie-konwencji-o-prawach-dziecka-przez-polske (01.06.2020 r.).

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2018 r., https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawozdania-z-realizacji-krajowego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie (01.06.2020 r.).

UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 8 (2006): The Right of the Child to Protection from Corporal Punishment and Other Cruel or Degrading Forms of Punishment (Arts. 19; 28, Para. 2; and 37, inter alia), 2 March 2007, CRC/C/GC/8, https://www.refworld.org/docid/460bc7772.html (01.06.2020 r.).

Uzasadnienie projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, druk sejmowy nr 3639, http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/wgdruku/3639/$file/3639.pdf (01.06.2020 r.).

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy 1698, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/WWW-wszystkie/1698?OpenDocument (01.06.2020 r.).

Downloads

Published

2021-03-27

How to Cite

Tasks carried out by public administration in the field of protection of children from domestic violence in the context of compliance with the standards arising from the Convention on the Rights of the Child. (2021). Miscellanea Historico-Iuridica, 19(1), 245-266. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/491

Similar Articles

1-10 of 193

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>