Comments on the work on the Polish Code of Obligations from 1933 with particular regard to the principle of equity

Authors

  • Dorota Haponiuk University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

codification, Commission of Codification, obligation law, Code of Obligations, principle of equity

Abstract

The restoring of independence in Poland was associated with many difficult undertakings which included codification of the law. The aim of the article is to present the course and important issues regarding the codification of the regulation of the President of the Republic of 27 October 1933 – Code of Obligations. The issue of the ratio legis of a given regulation and references to legal acts on which the Code of Obligations was based will be discussed. In addition, its unique character and importance in Polish civil law will be emphasized. In the considerations, the role of the act will be shown as the first such extensive codification of the law from the period of the Second Polish Republic to 1964. The next issue will be devoted to the analysis of the principle of equity based on the Code. At the same time, the principle of equity was taken into account as a general clause, allowing the flexibility of some elements of the first such important legal regulation, created in independent Poland.

References

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009.

Bartel W. M., Udział przedstawicieli środowisk akademickich w pracach Komisji Kodyfikacyjnej RP (1919-1939), „Krakowskie Studia Prawnicze” 1990, t. XXIII.

Bednarek T., Sepełowski M., Ocena Kodeksu zobowiązań w artykułach publikowanych na łamach „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” w latach 1934-1939, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” 2013.

Chełmoński A., Nowe kodeksy, „Palestra” 1933.

Dąbrowski M. (red.), Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918-1928, Kraków – Warszawa 1928.

Fermus-Bobrowiec A., Szewczak-Daniel M., Zasady słuszności w kodeksie zobowiązań, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia. Sectio G” 2016, nr 2.

Górnicki L., Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939, Wrocław 2000.

Grodziski S., Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1981, t. XXXIII, z. 1.

Grodziski S., W osiemdziesięciolecie Komisji Kodyfikacyjnej (Geneza i struktura), „Państwo i Prawo” 2000, z. 4.

Jędrejek G., Polski kodeks zobowiązań z 1933 r. Powstanie, źródła, znaczenie dla europejskiego prawa obligacyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 2001, t. XI, z. 1.

Kola J., Działalność Komisji Kodyfikacyjnej RP w obszarze prawa zobowiązań. Refleksje z okazji 80. rocznicy Kodeksu zobowiązań, „Palestra” 2013, Nr 9-10.

Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. Dział Ogólny, T. I, z. 12, Warszawa 1920.

Lityński A., Pół wieku kodyfikacji prawa w Polsce (1919-1939), Tychy 2001.

Longchamps de Bérier R., Zasady Kodeksu Zobowiązań, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1934, z. 2.

Longchamps de Bérier R., Zobowiązania, Lwów 1939.

Makiłła D., Historia prawa w Polsce, Warszawa 2008.

Mazurek I., Specyfika prac Komisji Kodyfikacyjnej w procesie unifikacji prawa w II Rzeczypospolitej, „Studia Iuridica Lublinensia”, t. XXIII.

Podkowski M. (red.), Zasady prawne w dziejach prawa publicznego i prywatnego, Wrocław 2015.

Sójka-Zielińska K., Zasada słuszności wobec teoretycznych założeń kodyfikacyjnych XIX w., „Państwo i Prawo” 1974, z. 2.

Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998.

Więzowska B., Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności, Warszawa 2009.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks Zobowiązań (Dz. U. 1933 Nr 82, poz. 598).

Downloads

Published

2019-04-15

How to Cite

Comments on the work on the Polish Code of Obligations from 1933 with particular regard to the principle of equity. (2019). Miscellanea Historico-Iuridica, 17(1), 143-154. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/50

Similar Articles

1-10 of 135

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>