Criminal responsibility for the unauthorized dissemination of a work. Positions in doctrine and jurisprudence from the historical perspective

Authors

  • Justyna Konikowska-Kuczyńska University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

copyright, infringements of copyright law, criminal liability, disseminates the work without authorization

Abstract

The first Polish law on copyright was passed in 1926. In 1952, the law of copyright was adapted to reflect socialist realities. Subsequent changes were brought by the Act of 4 February 1994. In connection with Poland’s accession to the European Union, Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001, now applies. Poland is also party to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works from 1886. One of the important aspects of copyright law is the issue of criminal liability for copyright infringement. An important offense of the Copyright Act is the unauthorized or inconsistent publication of a work. The author attempts to answer the question of how in Poland criminal liability for copyright infringement based on the unauthorized dissemination of works has developed over the years. Currently, the crime of violating intellectual property rights is a common phenomenon, the growth of which has been influenced by the development of digital technologies – especially the Internet.

References

Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzony w Paryżu z dnia 24 lipca 1971 r. (Dz.U. 1990 nr 82 poz. 474).

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2014.

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2010.

Ciołek M., Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego w polskim systemie prawnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2014, nr 103.

Czerny-Drożdżejko E., Procedury karne i kary, [w:] Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu (WTO), red. T. Barta, R. Markiewicz, Kraków 1998.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz. Urz. WE 2001 L 167/10).

Frelek R., Własność intelektualna, [w:] Internet. Ochrona wolności, własności, bezpieczeństwa, red. Szpor G., Warszawa 2011.

Gerecka-Żołyńska A., Wpływ nowych kodyfikacji karnych na Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Gienas K., Dystrybucja kopii utworów za pomocą aplikacji peer to peer (P2P), „Prokurator” 2005, nr 4.

http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/wybrane-ustawy-szczegol/ustawa-o-prawie-autorsk/50878,Ustawa-o-prawie-autorskim-i-prawach-wo.html

http://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 nr 78 poz. 483).

Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012.

Mozgawa M., Rodaniewicz J., Przepisy karne w prawie autorskim. Zagadnienia teorii i praktyki, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 7-8.

Raglewski J., Odpowiedzialność karna, [w:] Prawa autorskie i prawa pokrewne. Komentarz Lex, red. D. Flisak, Warszawa 2015.

Sieńczyło-Chlabicz J., Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.10.2003 r. (sygn. akt I KZP 18/03)

Ustawa o prawie autorskim z 29.03.1926 r. (Dz.U. 1935 nr 36 poz. 260).

Ustawa z 10.07.1952 r. o prawie autorskim (Dz.U. Nr 34, poz. 234 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24, poz. 83).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 554).

Witkiewicz S., Dziwny człowiek, Lwów 1903.

Downloads

Published

2019-04-15

How to Cite

Criminal responsibility for the unauthorized dissemination of a work. Positions in doctrine and jurisprudence from the historical perspective. (2019). Miscellanea Historico-Iuridica, 17(1), 193-206. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/53

Similar Articles

1-10 of 236

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>