The Concepts of Jan Kopczyński, President of the Supreme Administrative Tribunal, Regarding the Formation of the Council of State in the Second Polish Republic

Authors

  • Karol Kopczyński University of Warsaw (Uniwersytet Warszawski)

Keywords:

Council of State, legislation, Second Polish Republic

Abstract

The paper focuses on a proposal to reform the lawmaking process in the Second Polish Republic through the establishment of a Council of State. The idea of creating a Council of State to improve the quality of legislation was widespread among the Polish legal elite of that time; many representatives of the legal profession presented their ideas in various periodicals. Particularly prominent among the supporters of this concept was the president of the Supreme Administrative Tribunal, Jan Kopczyński, who submitted for discussion by his fellow lawyers several proposals he had prepared for the establishment the Tribunal. The paper describes the debate over Kopczyński’s proposals by juxtaposing them with the concepts of other representatives of the legal doctrine of the Second Polish Republic and the solutions that were applied by the government in that period. The ideas for the creation of the Council of State focused on two foreign models. The first was the French Conseil dÉtat, which combined legislative and administrative-court powers. The second model was the Romanian Legislative Council, whose tasks were strictly limited to legislation, without the administrative-court functions. Jan Kopczyński’s concepts were closer to the Romanian model. Kopczyński submitted three proposals to establish a Council of State, but none of his proposals was implemented. A substitute for the Council of State was to be the Legal Council to the Minister of Justice, established in 1926 by a regulation of the President of the Republic, but it quickly ended its activities encountering both reluctance of the parliament and a frigid reception by the ruling elite. The fact that the Council of State was never established, although it enjoyed widespread approval in the legal community, proves that politics always has the upper hand in a clash with legal idealism.

Author Biography

References

Ustawa z dnia 3 czerwca 1919 r. o komisji kodyfikacyjnej (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 44, poz. 315) [Act of June, 3 1919 on the Codification Commission (Journal of Laws of the Polish State 1919 no. 44, item 315)].

Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. w przedmiocie utworzenia Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65, poz. 390) [Act of July 31, 1919 on the Establishment of General Counsel to the Republic of Poland (Journal of Laws of the Polish State 1919 no. 65, item 390)].

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 sierpnia 1926 r. o utworzeniu Rady Prawniczej (Dz.U. 1926 nr 83, poz. 466) [Regulation of the President of the Republic of Poland of August 12, 1926 on the Establishment of the Legal Council (Journal of Laws 1926 no. 83, item 466)].

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 marca 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o utworzeniu Rady Prawniczej (Dz.U. 1927 nr 29, poz. 234) [Regulation of the President of the Republic of March 23, 1927 on Amending the Regulation of the President of the Republic of Poland on the Establishment of the Legal Council (Journal of Laws 1927 no. 29, item 234)].

Wyrok ETPCz z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie Sacilor Lormines przeciwko Francji, skarga nr 65411/01 [Judgment of the ECtHR of November 9, 2006 in Sacilor Lormines v France, Application no. 65411/01], https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77947.

Estreicher S., Udoskonalenie ustawodawstwa [Improving legislation], [in:] O naprawę Rzeczypospolitej [For the Repair of the Republic], Kraków 1922.

Fiedorczyk P., Dziedzictwo Komisji Kodyfikacyjnej II RP – w stulecie odzyskania niepodległości [Legacy of the Codification Commission of the Second Polish Republic – on the Centenary of the Restoration of Independence], [in:] Dziedzictwo II Rzeczypospolitej [Legacy of the Second Polish Republic], ed. W. Kalwat, M. Kopczyński, Warszawa 2019.

Hilarowicz T., Projekt ustawy w sprawie opiniowania projektów ustaw administracyjnych przez rozszerzone Ogólne Zgomadzenie Najwyższego Trybunału Administracyjnego [Draft Act on Issuing Opinions on Draft Administrative Acts by the Extended General Assembly of the Supreme Administrative Tribunal], „Gazeta Sądowa Warszawska” [„Warsaw Court Gazette”] 1924, no. 48, https://crispa.uw.edu.pl/object/files/368311/display/Default.

Jaworski W.L., Prof. Jaworski Władysław Leopold: Trybunał Konstytucyjny [Prof. Jaworski Władysław Leopold: Constitutional Court], [in:] Ankieta o Konstytucji z 17 marca 1921 r. [A Survey about the Constitution of March 17, 1921], „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” [“Journal of Law and Economics”] 1924, Rocznik XXII, https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/191187.

Kierończyk P., System konstytucyjny państwa litewskiego (1922-1940) [Constitutional System of the Lithuanian State (1922-1940)], Gdańsk 2008.

Kopczyński J., Projekt ustawy o utworzeniu Rady Stanu R.P. (pierwotny) [Draft Act on the Establishment of the Council of State of the Republic of Poland (Original)], „Gazeta Sądowa Warszawska” [„Warsaw Court Gazette”] 1925, no. 52, https://crispa.uw.edu.pl/object/files/368256/display/Default.

Kopczyński J., Litauer J.J., Czy należy utworzyć Radę Stanu R.P. i jak ją zorganizować [Whether a Council of State of the Republic of Poland Should Be Established and How It Should Be Organised], „Themis Polska” 1929.

Koźmiński K., Technika prawodawcza II Rzeczypospolitej [Legislative Technique of the Second Polish Republic], Warszawa 2019.

Kraczkowski R., Aparat legislacyjny rządu w II Rzeczypospolitej [The Legislative Apparatus of Government in the Second Polish Republic], „Państwo i Prawo” [“State and Law”] 1982, no. 7.

Kraczkowski R., Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy w latach 1926-1935 [Decrees of the President of the Republic with the Force of Law 1926-1935], Warszawa 2007.

Kulesza W.T., Państwo w myśli politycznej i ustrojowo-prawnej Wacława Makowskiego [The State in the Political and Legal Thought of Wacław Makowski], Warszawa 2014.

Lityński A., Pół wieku kodyfikacji w Polsce (1919-1969). Wybrane zagadnienia [Half a Century of Codification in Poland (1919-1969). Selected Issues], Tychy 2001.

Lityński A., Kodyfikacja prawa w II Rzeczypospolitej [Codification of Law in the Second Polish Republic], [in:] Oblicza niepodległej [Faces of Independence], ed. W. Kalwat, A. Krok, A. Rodziewicz, M. Różański, K. Wichowska, Warszawa 2018.

Ławnikowicz G., Między koniecznością państwa a pochwałą autorytaryzmu. Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego [Between the Necessity of the State and the Praise of Authoritarianism. Wacław Makowski's Conception of the Social State], Lublin 2014.

Makowski J., Nowe konstytucje [New Constitutions], Warszawa 1925.

Maksimaitis M., Ministerijų juriskonsultų komisja Lietuvos teisinėje sistemoje (1920-1928), „Jurisprudencija” 2003, https://ojs.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3420.

Maksimaitis M., Mykolo Romerio veikla Valstybės Taryboje, „Jurisprudencija” 2005, vol. 64, no. 56, https://ojs.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3125.

Maksimaitis M., Valstybės taryba Lietuvos teisinėje sistemoje 1928-1940, Vilnius 2006.

Memoriał Wydziału Prawa i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu, Towarzystwa Prawniczego i Związku Adwokatów Polskich we Lwowie w sprawie techniki ustawodawczej [Memorial of the Faculty of Law and Political Skills of the University, the Lawyers’ Association, and the Union of Polish Advocates in Lviv on the Legislative Technique], „Kwartalnik Prawa Cywilnego i Karnego” [“Quarterly Journal of Civil and Criminal Law”] 1919, vol. II, https://crispa.uw.edu.pl/object/files/19786/display/Default.

Mohyluk M., Porządkowanie prawa w II Rzeczypospolitej. Komisja Kodyfikacyjna i Rada Prawnicza [Organising the Law in the Second Polish Republic. Codification Commission and the Legal Council], „Czasopismo Prawno-Historyczne” [“Journal of Law and History”] 1999, vol. 51, no. 1-2.

Neymark E., O rewizji Konstytucji Rzplitej Polskiej [On the Revision of the Constitution of the Polish Republic], „Gazeta Administracji i Policji Państwowej: tygodnik poświęcony prawu publicznemu, zagadnieniom administracji politycznej, samorządu i policji państwowej” [“State Administration and Police Gazette: a Weekly Newspaper Devoted to Public Law, Political Administration, Local Government and State Police Issues”] 1926, no. 25, https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/242398.

Neymark E., O Rewizji Konstytucji Rzplitej Polskiej (Projekt ustawy o Radzie Stanu Rzplitej Polskiej) [On the Revision of the Constitution of the Polish Republic (Draft Law on the Council of State of the Polish Republic)], „Gazeta Administracji i Policji Państwowej: tygodnik poświęcony prawu publicznemu, zagadnieniom administracji politycznej, samorządu i policji państwowej” [“State Administration and Police Gazette: a Weekly Newspaper Devoted to Public Law, Political Administration, Local Government and State Police Issues”] 1926, no. 28, https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/242401.

Neymark E., Rada Prawnicza [The Legal Council], „Gazeta Administracji i Policji Państwowej: tygodnik poświęcony prawu publicznemu, zagadnieniom administracji politycznej, samorządu i policji państwowej” [“State Administration and Police Gazette: a Weekly Newspaper Devoted to Public Law, Political Administration, Local Government and State Police Issues”] 1926, no. 39, https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/242412.

Pamiętnik II-go Zjazdu Prawników Polskich [Diary of the Second Congress of Polish Lawyers], Warszawa 1930.

Peretiatkowicz A., Rada Stanu w Polsce [The Council of State in Poland], „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” [“Poznań Journal of Law, Economics and Sociology”] 1922, no. 2, https://hdl.handle.net/10593/15461.

Pietrzak M., Stanowienie prawa w II Rzeczypospolitej według konstytucji z 1921 i 1935 roku [Lawmaking in the Second Republic According to the 1921 and 1935 Constitutions], [in:] W pięćsetlecie Konstytucji Nihil Novi: z dziejów stanowienia prawa w Polsce [On the Five Hundredth Anniversary of the Nihil Novi Constitution: the History of Lawmaking in Poland], ed. A. Ajnenkiel, Warszawa 2006.

Posner S., Rada Prawodawcza przy Ministerstwie Sprawiedliwości [Legislative Council of the Ministry of Justice], „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” [“Poznań Journal of Law, Economics and Sociology”]1925, no. 4, https://hdl.handle.net/10593/19867.

Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [Drafts of the Constitution of the Republic of Poland], Wydawnictwo Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa [Publishing House of the Civilian Chancellery of the Chief of State], Warszawa 1920.

Puchta R., Rada Stanu jako organ sądowej ochrony konstytucji we Francji [Council of State as a Body for the Judicial Protection of the Constitution in France], Warszawa 2017, https://depotuw.ceon.pl/handle/item/2333.

Römer M., Dzienniki tom 5 1931-1938 [Diaries Volume 5 1931-1938], Warszawa 2018.

Sawicki J., Michał Römer a problemy narodowościowe na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego [Michal Römer and National Problems in the Former Grand Duchy of Lithuania], Toruń 1998.

Starczewski E., Nowe instytucje [The New Institutions], [in:] Ankieta o Konstytucji z 17 marca 1921 r. [A Survey about the Constitution of March 17, 1921], „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” [“Journal of Law and Economics”] 1924, year XXII, https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/191187.

Starczewski E., W sprawie utworzenia Rady Stanu. Wyniki obrad specjalnej Komisji II Stałej Delegacji Zrzeszeń i Instytucyj Prawniczych R.P. [On the Establishment of a Council of State. Results of the Deliberations of the Special Commission of the Second Permanent Delegation of the Legal Associations and Institutions of the Republic of Poland], „Gazeta Administracji i Policji Państwowej: tygodnik poświęcony prawu publicznemu , zagadnieniom administracji politycznej, samorządu i policji państwowej” [“State Administration and Police Gazette: a Weekly Newspaper Devoted to Public Law, Political Administration, Local Government and State Police Issues”] 1926, no. 1, https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/242374.

Theodoresco A., Rumuńska Rada Prawodawcza [Romanian Legislative Council], „Gazeta Administracji i Policji Państwowej: tygodnik poświęcony prawu publicznemu, zagadnieniom administracji politycznej, samorządu i policji państwowej” [“State Administration and Police Gazette: a Weekly Newspaper Devoted to Public Law, Political Administration, Local Government and State Police Issues”] 1926, no. 17, https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/242390.

Wiadomości Stałej Del. Zrzeszeń i Instytucji Prawniczych R.P. Protokoły posiedzeń podkomisji specjalnej komisji II w sprawie projektu utworzenia Rady Stanu Rzeczypospolitej Polskiej [News of the Permanent Delegation of Legal Associations and Institutions of the Republic of Poland. Minutes of the Sittings of the Subcommittee of the Special Committee II on the Draft of the Establishment of the Council of State of the Republic of Poland], „Gazeta Sądowa Warszawska” [„Warsaw Court Gazette”] 1926, no. 1, https://crispa.uw.edu.pl/object/files/368069/display/Default.

W sprawie utworzenia Rady Stanu. Wyniki obrad podkomisji specjalnej Komisji II Stałej Delegacji Zrzeszeń i Instytucji Prawniczych II R.P. [On the Establishment of a Council of State. Results of the Deliberations of the Special Subcommittee of the Second Permanent Delegation of Legal Associations and Institutions of the Second Republic of Poland], „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” [“State Administration and Police Gazette”] 1925, no. 50, https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/242369.

Zakrzewski A., Wstęp [Introduction], [in:] Konstytucja Republiki Litewskiej [Constitution of the Republic of Lithuania], transl. H. Wisner, Warszawa 2006.

Zientarski P.B., Mreńca E., Koncepcje eksperckiego organu do spraw legislacji w II Rzeczypospolitej [Concepts of an Expert Legislative Body in the Second Polish Republic], [in:] Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym. Wybrane zagadnienia [State Administration and Self-Government in Poland in a Historical and Legal Perspective. Selected Issues], ed. E. Mreńca, P.B. Zientarski, B. Czwojdrak, Warszawa 2018.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

The Concepts of Jan Kopczyński, President of the Supreme Administrative Tribunal, Regarding the Formation of the Council of State in the Second Polish Republic. (2023). Miscellanea Historico-Iuridica, 22(1), 171-199. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/758

Similar Articles

1-10 of 368

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>