Jurisdiction of the Administrative Court in Cases concerning the Service Relationship of Professional Soldiers

Authors

  • Wioletta Witoszko University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)
  • Dariusz Czartoryjski Brigadier General Marian Raganowicz 18th Lomza Logistics Regiment (18. Łomżyński Pułk Logistyczny im. gen. bryg. Mariana Raganowicza)

Keywords:

professional soldier, right to a trial, service relationship

Abstract

The aim of the article is to analyze the legal regulations concerning soldiers in terms of guaranteeing them the right to appeal against decisions or other acts in cases related to the service relationship. This is because they give rise to the guarantees that an officer is entitled to have his or her case examined under the service relationship not only by an official body, but also by a court. Therefore, it becomes useful to analyze the presented issue in the light of the evolution of regulations concerning professional soldiers and administrative judiciary. The professional relations of professional soldiers are characterized by a greater degree of availability and administrative authority, which make it difficult for independent and impartial entities to examine their cases. The nature of the acts issued in official matters should be assessed and it should be determined whether the earlier provisions of official pragmatics or other legal regulations, in particular regarding the administrative judiciary, provided for the possibility of suing soldiers’ cases to a higher authority and to the court. The work uses sources in the form of previously binding legal acts concerning professional soldiers and administrative judiciary. In addition, the cited literary sources contain the analysis of the previous legal status, in particular in the scope of the activities of the Supreme Administrative Court. The article also analyzes the applicable legal acts and current jurisprudence.

Author Biographies

  • Wioletta Witoszko, University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

    ORCID: 0000-0002-4077-5703

    dr hab. Wioletta Witoszko – Polish Science (Nauka Polska): database of the National Information Processing Institute (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy)

    dr hab. Wioletta Witoszko – University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku) – Faculty of Law (Wydział Prawa) – Department of Intellectual Property Law, Public Economic Law and Labor Law (Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy) – Institute of Labor Law and Social Security (Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych); Coordinator of the Centre for Judicial Practices (Koordynator Centrum Praktyk Sądowych)

  • Dariusz Czartoryjski, Brigadier General Marian Raganowicz 18th Lomza Logistics Regiment (18. Łomżyński Pułk Logistyczny im. gen. bryg. Mariana Raganowicza)

References

Wyrok TK z dnia 9 czerwca 1998 r., K 28/97, Dz.U. 1999 nr 1, poz. 7.

Wyrok TK z dnia 12 lipca 2012 r., SK 31/10, OTK-A 2012/7/91.

Wyrok NSA z dnia 6 czerwca 2012 r., I OSK 665/12.

Wyrok NSA z dnia 25 lutego 2009 r., I OSK 487/08.

Chajn L., Istota Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1952.

Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 2001.

Jaroszyński M., Zimmermann M., Brzeziński W., Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956.

Jaśkiewicz W., Zagadnienia prawne stosunków pracy w administracji państwowej, Poznań 1981.

Jaworski W.L., Uwagi prawnicze o projekcie Konstytucji, Kraków 1921.

Kuczyński T., Właściwość sądu administracyjnego w sprawach stosunków służbowych, Wrocław 2000.

Maciejewski J., Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI-XX w.), Warszawa 2013.

Malec D., Malec J., Historia administracji nowożytnej, Kraków 1996.

Sadłowski M.P., Geneza, ustrój i orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego do 1989 r., Warszawa 2023.

Stembrowicz J., Czuwanie nad zgodnością prawa z Konstytucją, „Palestra” 1979, z. 2.

Tarnowska A., Sądownictwo administracyjne II RP a pruski model sądownictwa administracyjnego, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2006, nr 9/2.

Żukowski M., Dzieje administracji w Polsce w XX wieku, Warszawa 2011.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

Jurisdiction of the Administrative Court in Cases concerning the Service Relationship of Professional Soldiers. (2023). Miscellanea Historico-Iuridica, 22(2), 61-76. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/779

Similar Articles

11-20 of 60

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>