Civil status of child as confirmation of belonging to the family

Authors

  • Elżbieta Makarewicz University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)
  • Agnieszka Iłendo-Milewska Bogdan Jański Academy in Warsaw (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie)

Keywords:

civil status, child, family, the need to belong

Abstract

The article contains theoretical considerations in the field of law and psychological sciences concerning the civil status of the child who is shown as a member of a social group – family. The legal situation of the child is described on the basis of legal regulations and conventions being in force in Poland. The article concerns the concept of the family, parenting, motherhood and fatherhood, in the context of dynamically evolving relationships and social situations, which are not always described by law. These concepts are shown in the context of the guarantee function of the state expressed in the catalogue of rules of social coexistence aimed at the determination of the boundaries between the sphere of dominion and individual freedom. The main scientific problem presented in this article, which is “what is the correlation between the compliance of the civil status and the belonging to the family?”, was presented in the light of the knowledge of the law and psychological theories referring to numerous studies. The article describes J. Bowlby’s attachment theory (1988) and the styles of attachment by M. Ainsworth (1978). It is assumed that the knowledge of the factors or elements which determine the need to belong to the family still seems to be an important issue and raises the question whether the child’s status is one of them. This article contains theoretical considerations and implications beginning the research project and constituting the introduction to scientific discussion. If the welfare of the child requires to pursue the compliance of marital status confirmed by a civil status act with the real belonging to the family, then it is very important for the family to satisfy the need for affiliation of the child and provide the quality of its functioning. It is assumed that the type of interaction between the child and parents can be reflected by the type of attachment.

References

Ainsworth M., Blehar M., Waters E., Wall S., Patterns of attachment: a psychological study of the strange situation, New York 1978.

Anzieu D., Przywiązanie: ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa 1978.

Augustyn J., Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 2012.

Belsky J., Developmental risks (Still) Associated with Early Child Care, „Child Psychology and Psychiatry” 2001, t. 42, nr 7.

Bishop G.D., Psychologia zdrowia – zintegrowany umysł i ciało, Wrocław 2000.

Bowlby A., A secure base, New York 1988.

Bowlby J., Attachment and loss, t. 2: Separation, New York 1973.

Bolwby J., Przywiązanie, Warszawa 2007.

Bretherton I., Munholland K.A., International working models in attachment relationship: A construck revisited, [w:] Handbook of attachment, red. J. Cassidy, P.R. Shaver, New York 1999.

Brown G.W., Harris T., Are the Brown and Harris „vulnerability factors” risk factors for depression?, „Journal of Psychiatry Neuroscience” 1991, nr 16 (5).

Collins N., Read S., Cognitive representations of attachement: The content and function of working models, [w:] Advances in personal relationships, red. K. Bartholomew, D. Perlman, London 1994.

Gajda J., Pietrzykowski J., Pietrzykowski K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2015.

Gasiul H., W poszukiwaniu podstaw rozwoju ja emocjonalnego, Warszawa 2001.

Greenberg L.S., Ideal psychotherapy research: A study of significant change peocesses, „Journal of Clinical Psychology” 1999, nr 12 (55).

Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2016.

Hazan C., Shaver P.R., Romantic love conceptualized as an attachment process, „Journal of Personality and Social Psychology” 1987, nr 52.

Ijzendoom M.H. van, Juffer F., Duyvesteyn M.G., Breaking the intergenerational cycle of insecure attachment: a review of the effects of attachment-based interventions on mental sensivity and infant security, „Child Psychology and Psychiatry” 1995, nr 36 (2).

Jankowska M., Postawy rodzicielskie ojca a styl przywiązaniowy w dorosłych relacjach córki, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” 2013, nr 1 (13).

John-Borys M., Zaburzenia strukturalne i funkcjonalne przestrzeni życiowej dziecka, [w:] Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego i lokalnego, red. M. John-Borys, Katowice 2007.

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny, Obszary i panorama problematyki, Toruń 2009.

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B., Psychologia społeczna – rozwiązane tajemnice, Gdańsk 2002.

Knoll N., Schwarzer R., „Prawdziwych przyjaciół“ – wsparcie społeczne, stres choroba i śmierć, [w:] Wsparcie społeczne, stres, zdrowie, red. H. Sęk, R. Cieslak, Warszawa 2004.

Kozińska B., Typ przywiązania a zdrowie psychiczne, „Psychoterapia” 2006, nr 3 (138).

Król B., Prawidłowości strukturalne i funkcjonalne przestrzeni życiowej dziecka, [w:] Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego i lokalnego, red. M. John-Borys, Katowice 2007.

Mahoney M.J., Human change process: The scientific foundations of psychoterapy, New York 1991.

Marczak M., Style przywiązania a relacje społeczne w dorosłości, „Remedium” 2001, nr 2.

Meissner K., Ojciec – potrzeby dziecka a wzorzec męskości, Lublin 2012.

Mika S., Wstęp do psychologii społecznej, Warszawa 1972.

Mostowik P., Pochodzenie dziecka (macierzyństwo i ojcostwo) w prawie prywatnym międzynarodowym, „Studia Prawa Prywatnego” 2014, z. 3-4(33-34).

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004.

Plopa M., Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Kraków 2006.

Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badania, Kraków 2011.

Plopa M., Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich. Podręcznik, Warszawa 2011.

Poprawa R., Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem, [w:] Podstawy psychologii zdrowia, Wrocław 2001.

Sheridan Ch.L., Radmacher S.A., Psychologia zdrowia, Warszawa 1998.

Sherry A., Lyddon W.J., Henson R.K., Adult Attachement and Developmental Personality Styles: An Empirical Study, „Journal of Counseling and Development” 2007.

Sosnowski T., Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Warszawa 2013.

Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Psychologia ogólna, Gdańsk 2007.

Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, wyd. 7, Warszawa 2016.

Tryjarska B., Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości, Warszawa 2001.

Waters E., Marrick S., Treboux D., Crowell J., Albersheim L., Attachment security in infancy and early adulthood: a twenty-year longitudinal study, „Child Development” 2000, nr 71 (3).

Waters E., Hamilton C.E., Weinfield N.S., The stability of Attachment Security from Infancy to Adolescent and Early Adulthood: General Introduction, „Child Development” 2000, nr 71 (3).

Weiss R., Attachment in Adult Life, [w:] The Place of Attachment in Human Behaviour, red. C.M. Parkes, J. Stevenson-Hinde, London 1982.

Wielki słownik języka polskiego, www.wsjp.pl (dostęp: 26.05.2016).

Witczak J., Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 2007.

Published

2017-04-15

How to Cite

Makarewicz, E., & Iłendo-Milewska, A. (2017). Civil status of child as confirmation of belonging to the family. Miscellanea Historico-Iuridica, 15(1), 317–337. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/132