Evolution and separation of family personal interests – selected issues

Authors

  • Kinga Michałowska Cracow University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Keywords:

Personal interests, family bond, right to family life, privacy

Abstract

The main purpose of the article is to analyse the changes that have occurred in the sphere of family functioning which are clearly visible in the modern world. Considerations in this regard include the historical development of the family and family relations with emphasis on its social role and the psychological and sociological aspects of family relations. Attention is given to the issues of legal qualification to the group of personal interests, such values as family life and family bond, which provided an incentive to distinguish an autonomical group of family personal interests and relevant subjective rights, such rights as: the right to an undisturbed family life, the right to live in a full family, the right to have parents, and the right to maintain and cultivate family contacts. Also addressed in the research is the impact of achievements in medical science and genetics in relation to the limits of procreative autonomy, now considered as a special family personal interest – the right to have a child.

References

Balcarczyk J., Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja. Studium prywatnoprawne, Warszawa 2009.

Bosek L., W sprawie kwalifikacji więzi rodzinnej jako dobra osobistego (uwagi krytyczne na tle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego), „Forum Prawnicze” 2015, nr 3.

Braciak J., Prawo do prywatności, Warszawa 2004

Holewińska-Łapińska E., Orzekanie o osobistej styczności z małoletnim osób innych niż rodzice, „Prawo w działaniu. Sprawy cywilne” 2008, nr 4.

Kopff A., Koncepcja prawa do intymności i do prywatności życia osobistego (Zagadnienia konstrukcyjne), „Studia Cywilistyczne” 1972, T. XX.

Kopff A., Ochrona dóbr osobistych, „Państwo i Prawo” 1980, z. 6.

Kopff A., Ochrona sfery życia prywatnego w świetle doktryny i orzecznictwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1982, nr 100.

Księżak P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, red. P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka, Lex/el. 2014.

Łączkowska M., Czy istnieje prawo do „posiadania” dziecka, [w:] Prawne, medyczne i psychologiczne aspekty wspomaganej prokreacji, red. J. Haberko, M. Łączkowska, Poznań 2005.

Michałowska K., Umowne zadysponowanie informacjami ze sfery prywatności, [w:] Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa 2015.

Michałowska K., Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2017.

Mączyński A., Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego, [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Wolters Kluwer 2012.

Parkin T., Out of Sight, Out of Mind: Elderly Members of the Roman Family, [w:] The Roman Family in Italy: Status, Sentiment, Space, ed. B. Rawson, P. Weaver, Oxford 1997.

Pazdan M., Dobra osobiste i ich ochrona, [w:] System Prawa Prywatnego, T. 1, Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, wyd. 2, Warszawa 2012.

Prosser W.L., Privacy, “California Law Review” 1960, no. 48.

Radwański Z., Prawo cywilne, Część ogólna, wyd. 6, C.H. BECK 2005.

Safjan M., Prawo do ochrony życia prywatnego, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997.

Safjan M., Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochrony dóbr osobistych, “Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002, nr 1.

Sut P., Czy sfera intymności jest dobrem osobistym chronionym w prawie polskim?, „Palestra” 1995, Nr 7-8

Sut P., Problem twórczej wykładni przepisów o ochronie dóbr osobistych, “Państwo i Prawo” 1997, nr 9.

Wild M., Ochrona prywatności w prawie cywilnym. (Koncepcja sfer a prawo podmiotowe), Państwo i Prawo 2001, z. 4.

SN z 12.9.1968 r., II CR 291/68, OSNCP 1969, z. 11, poz. 200

SN z 14.1.2010 r., IV CSK 307/09, OSNC-ZD 2010, Nr C, poz. 91

SN z 22.10.2010 r., III CZP 76/10, OSNC-ZD, Nr B, poz. 42

SN z 19.11.2010 r., III CZP 79/10, OSNC 2011, Nr 4, poz. 41

SN z 15.3.2012 r., I CSK 314/11, Lex Nr 1164718

SN z 27.6.2014 r., III CZP 2/14, OSNC 2014, Nr12, poz. 124

SA w Gdańsku z 14.12.2007 r., I ACa499/07, Posag 2008, Nr 1

SA w Gdańsku z 24.6.2009 r., I ACa 330/09, Lex Nr 641692

SA w Lublinie z 7.7.2009 r., II AKa 44/09, Lex Nr 523973

SA w Katowicach z 4.11.2011 r., I ACa 374/11, Biul. SAKa 2012, Nr 2

SA we Wrocławiu z 10.2.2012 r., I ACa 717/11, Lex Nr 1171313

SA w Poznaniu z 23.1.2013 r., I ACa 1134/12, Lex Nr 1264390

SA w Katowicach z 29.1.2013 r., I ACa 906/12, Lex Nr 1289419,

SA w Szczecinie z 27.3.2013 r., I ACa 900/12, Lex Nr 1353840

SA w Warszawie z 22.11.2013 r., I ACa 947/13, Lex Nr 1409388

SA w Rzeszowie z 25.9.2014 r., I ACa 239/14, Lex Nr 1665845,

SA w Białymstoku z 25.6.2015 r., I ACa 218/15, Lex Nr 1765929.

SA w Katowicach z 26.6.2015 r., I ACa 379/15, Lex Nr 1770672

SA w Warszawie z 7.2.2014 r., I ACa1213/13, Lex Nr 1459088

SA w Poznaniu z 7.2.2014 r., I ACa 392/13, Lex Nr 1342326

SA w Białymstoku z 9.12.2016 r., I ACa 587/16, LEX Nr2229142

SA w Warszawie z 22.12.2016 r. I ACa 2073/15, Lex Nr 2231439

ETPC z 28.11.1984 r., Rasmussen przeciwko Danii, skarga Nr 8777/79

ETPC z 25.3.1993 r., Costello-Roberts przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga Nr 13134/87, Lex Nr 80669

ETPC z 7.2.2002 r, Mikulić przeciwko Chorwacji, skarga Nr 53176/99

ETPC z 13.4.2004 r., Pla i Puncernau przeciwko Andorze, skarga Nr 69498/01

ETPC z 10.1.2017 r., Nowakowski przeciwko Polsce, skarga Nr 32407/03

Published

2019-04-15

How to Cite

Michałowska, K. (2019). Evolution and separation of family personal interests – selected issues. Miscellanea Historico-Iuridica, 17(1), 345–360. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/59