The Philosophical Condition for Instrumentalisation of the Law in Communist Utopia

Authors

  • Karol Kuźmicz University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

communism, utopia, law

Abstract

The intention of the author is show the role and importance of law in achieving a Communist Utopia. Marxist philosophy advocates the abolition of constraint assumptions of the state, and thus, also legal or legally coerced nihilism. The proletarian revolution provided the only effective method to achieve order, which was Communism. In socio-political practice, as social critics believe, no law has yet proven to be a decisive factor in determining that communism remained a utopian idea which never fails to deliver. In reality communism possesses a negative utopian nature. Paradoxically the purpose of Communism was to use nihilism to achieve the instrumentalisation of legal order. Actually the Bolsheviks in the Russian revolution showed by example something else, the way from nihilism to its instrumentalisation of law is self-destructing.

References

Bator A., Instrumentalizacja jako aspekt prawa, [w:] Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska: XIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Kazimierz Dolny 21–23 września 1998, red. L. Leszczyński, Lublin 1999.

Bosiacki A., Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne „bolszewickiej” Rosji 1917–1921, Warszawa 1999.

Cywiński Z., Uwagi o nihilizmie prawnym, „Studia Iuridica” 1997, t. XXXIV.

Jędraszko Cz., Łacina na co dzień, Warszawa 1983.

Kaźmierczyk S., Założenia metodologiczne rozważań o relacjach między prawem w znaczeniu instrumentalnym a prawem w znaczeniu pozainstrumentalnym, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Instrumentalizacja prawa, red. A. Kozak, Wrocław 2000.

Krawczuk A., Pan i Jego Filozof. Rzecz o Platonie, Poznań 1984.

Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, red. J. Zajadło, Warszawa 2007.

Leś M.M., Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne, Białystok 2008.

Lenin W., Marks. Engels. Marksizm, Warszawa 1976.

Lenin W., Państwo a rewolucja. Nauka marksizmu o państwie i zadania proletariatu w rewolucji, Warszawa 1972.

Lityński A., Historia prawa radzieckiego 1917–1991. Krótki kurs, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2005, t. III, red. A. Lityński i P. Fiedorczyk, Białystok 2005.

Lityński A., Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, Warszawa 2010.

Machiavelli M., Książe, tłum. W. Rzymowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.

Mannheim K., Ideologia i utopia, tłum. J. Niziński, Lublin 1992.

Marks K., Krytyka Programu Gotajskiego, red. B. Migdalski, Warszawa 1975.

Marks K., Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, Warszawa 1953.

Pomniki praw człowieka w historii. Księga Jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich, red. H. Wajs i R. Witkowski, tekst XVIII, oprac. A. Bosiacki, t. I, Warszawa 2008.

Pratchett T., Straż nocna, tłum. P. W. Cholewa, Warszawa 2008.

Rauschning H., Rewolucja nihilizmu, tłum. S. Łukomski (J. Maliniak), Warszawa 1996.

Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdański 1974.

Skąpska G., Prawo a dynamika społecznych przemian, Kraków 1991.

Słownik języka polskiego, t. I: A-K, red. nauk. M. Szymczak, Warszawa 1993.

Słownik języka polskiego, t. II: L-P, red. nauk. M. Szymczak, Warszawa 1993.

Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 1993.

Stefaniak Ł., Utopizm: źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne, Lublin 2011.

Downloads

Published

2016-04-15

How to Cite

The Philosophical Condition for Instrumentalisation of the Law in Communist Utopia. (2016). Miscellanea Historico-Iuridica, 14(1), 311-323. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/188

Similar Articles

1-10 of 113

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>