Some Comments About the Noble Parliamentary Assemblies of the 18th Century

Authors

  • Adam Lityński Humanitas University in Sosnowiec (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)

Keywords:

Poland of the 18th century, the nobility, the liberalism and democracy, local noble parliamentary assemblies

Abstract

The author studied noble parliamentary assemblies for many years. He knows a lot of their documents and he wrote a lot of works on noble parliamentary assemblies. Currently, two large volumes on noble parliamentary assemblies have been published. One is printed noble parliamentary assemblies’ documents from 18th century. The other is a Poznan noble parliamentary assembly’s monograph concerning the years 1764–1793. In connection to this, the author shares his thoughts on 18th century noble parliamentary assemblies. The author states that in general there are more works on 17th and the beginning of 18th century noble parliamentary assemblies. This is because this was the period of the greatest importance of noble parliamentary assemblies. The years 1764–1793 received less attention. Therefore the two volumes published recently are even more valuable. The aim of the article is to confront the author’s former findings with the content of the two published volumes regarding the noble parliamentary assemblies of the 18th century; in particular, when it comes to the Poznan noble parliamentary assembly’s monograph concerning the years 1764–1793. The author emphasized that until year 1764 there existed not many legal acts regulating the organization and functioning of the assemblies. This changed in the period of numerous reforms between 1764 and 1793. The author points out that liberalism and noble democracy in the Republic (Rzeczpospolita) were mainly realized to a large extent through the noble assemblies. Therefore, the noble parliamentary assemblies are a key research problem of the old Republic. The author points out that it was not only a state institution, but also a political idea. The noble parliamentary assemblies were an important part of the Polish political culture.

References

Akta sejmikowe województwa bełskiego. Lata 1696–1772 (1792), wyd. M. Zwierzykowski i R. Kołodziej, Kraków 2021.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, dział: Archiwum Sejmu Czteroletniego, sygn. 5.

Diariusz sejmu ordynaryjnego pod związkiem konfederacji generalnej Obojga Narodów w podwójnym składzie zgromadzonego w Warszawie od dnia 16 grudnia roku 1790, wyd. A. Siarczyński, cz. II, Warszawa 1791.

Diariusz sejmu walnego ordynaryjnego odprawionego w Warszawie roku 1766, Warszawa 1767.

Kodeks Stanisława Augusta. Zbiór dokumentów, wyd. S. Borowski, Warszawa 1938. Volumina Legum, Kraków 1889, t. 9.

Czapliński W., Wiek siedemnasty w Polsce, [w:] W. Czapliński, O Polsce siedemnastowiecznej. Problemy i sprawy, Warszawa 1966.

Glabisz G., Sejmiki Wielkopolski w latach 1794–1793, Poznań 2022.

Lityński A., O reformach sejmikowania w latach 1764–1793, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1985, t. 37, z. 2.

Lityński A., Problem prawa nieposesjonatów do sejmikowania w dyskusji na forum Sejmu Czteroletniego, [w:] Cztery lata nadziei. 200 rocznica Sejmu Wielkiego, red. H. Kocój, Katowice 1988.

Lityński A., Problem szlacheckiego prawa zgromadzeń ziemskich w Polsce w XVII i XVIII wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1974, t. 26, z. 1.

Lityński A., Samorząd szlachecki w Polsce XVII–XVIII wieku, „Kwartalnik Historyczny” 1992, z. 4.

Lityński A., Sejmik jako instytucja demokracji szlacheckiej 1764–1793. Tradycje – mity – nowości – utopie, [w:] Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki. Prace dedykowane Prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Malec, W. Uruszczak, Kraków 1999.

Lityński A., Sejmiki ziemskie 1764–1793. Dzieje reformy, Katowice 1988.

Pawiński A., Rządy sejmikowe w Polsce 1572–1795 na tle stosunków województw kujawskich, oprac. i wstęp H. Olszewski, Warszawa 1978.

Płaza S., Sejmiki i zjazdy szlacheckie województw poznańskiego i kaliskiego. Ustrój i funkcjonowanie (1572–1632), Warszawa – Kraków 1984.

Rostworowski E., Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja, Warszawa 1966.

Downloads

Published

2023-03-13

How to Cite

Some Comments About the Noble Parliamentary Assemblies of the 18th Century. (2023). Miscellanea Historico-Iuridica, 21(1), 405-416. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/689

Similar Articles

1-10 of 101

You may also start an advanced similarity search for this article.