Crimes of desertion and self moving away in Union of Soviet Socialist Republics and Polish People's Republic

Authors

  • Radosław Pietrzak Pomeranian University in Slupsk (Akademia Pomorska w Słupsku)

Keywords:

desertion, self moving away, escape, soldier, Union of Soviet Socialist Republics, Polish People’s Republic

Abstract

Crimes of desertion and self moving away has been a problem since armed forces have been existing. In the past, crime of desertion mostly had been punishable by the death penalty and in combat situations, combat officers could even kill a deserter without any criminal trial or disciplinary proceedings. When progressive humanitarianization was in progress, penalties for discussed crimes were gradually liberalized in the entire world. Those acts have negative influence not only on the morale of the army and its strength as a consequence, but it can also be bad for society. On the other hand, the very important thing is the severity of the sanction for those prohibited acts in time of peace, in warpath and in combat situations. The next important thing is changes of criminal sanction in legislations of those two socialist countries for previously mentioned acts. In this article it was indicated, that both crimes of desertion and self moving away were similar, the difference between them was indicated and there is notice that act of desertion is more harmful and punished more severely than self moving away. The goal of this article is to show material and legal basis of penal responsibility for crimes of desertion and self moving away in USSR and Polish Peoples Republic.

References

Konstitutsija (Osnownoj Zakon) Sojuza Sowetskich Socialisticzeskich Respublik (utwerżdena postanowlenijem Czrezwyczajnowo VIII Zjezda Sowetow Sojuza Sowetskich Socjalisticzeskich Respublik ot 5 dekabra 1936 goda).

Dogowor ob Obrazowanii soiuza sowietskich socjalistyczeskich republik, data sozdania; 30 dekabra 1922 goda.

Centralnyj Ispiolitielnyj Komitet SSSR, Postanowlienie ot 31 oktjabra 1924 goda, Polożenie o Woiskich Priestuplieniach.

Prezidium Pierchownowo Sowieta SSSR, Ukaz ot 6 iiulia 1940 goda Ob. Izmienienii punktow „a” – „g” ct. 193 Ugołownowo Kodeksa RSFSR.

Zakon SSSR ot 25 dekabra 1958 goda Ob Ugołownych Otwietstwiennosti za Woinskie Prestuplienia.

Postanowlenie WCIK o Perechode k Wseobszczej Mobilizacji Roboczych i Bedniejszych Krestian w Rabocze-Krestianskuju Krasnuju Armiju iz dnia 29 maja 1918 g.

Postanowlenie Soveta Truda i Oborony RSFSR ot 3 marta 1919 goda O Mierach Borby s Desertirstwom.

Postanowleniye Soveta Truda i Oborony RSFSR ot 3 junia 1919 goda O Merach k Iskoreneniu Dezertirstwa.

Dekret Wserosyjskowo Centralnowo Ispolitielnowo Komiteta, Połozenie o Rewolucjonnych Wojennych Tribunałach, ot 29 nojabra1919 g.

Wsjerosijskij Cientralnyj Ispolitielnyj Komitet, Postanowlienie ot 1 junia 1922 g., O Wwiedenii w Diejstwie Ugołownowo Kodeksa R.S.F.S.R.

Postanowlienie Wsjerosijskij Cientralnyj Ispolitielnyj Komitet ot 21.11.1926 g. „O Wwedenii i Dejstwie Ugołownowo Kodeksa R.S.F.S.R. redakcji 1926 goda (wmeste s „Ugołownym Kodeksom R.S.F.S.R.).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r., Kodeks karny wojskowy (Dz.U. 1932 nr 91, poz. 765).

Zakon RSFSR ot 27.10.1960 Ob Utwierżdenii Ugołownowo Kodeksa RSFSR (Wmeste s „Ugołownom Kodeksom RSFSR”).

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. Kodeks Karny Wojska Polskiego (Dz.U. 1944 nr 6, poz. 27).

Dekret Rady Państwa z dnia 13 maja 1953 r. o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Karnego Wojska Polskiego (Dz.U. 1953 nr 27, poz. 104).

Dekret Rady państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Karnego Wojska Polskiego (Dz.U. 1957 nr 1, poz. 2).

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. Kodeks Karny Wojska Polskiego (Dz.U. 1957 nr 22, poz. 107).

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny (Dz.U. 1969 nr 13, poz. 94).

Kodeks Wojskowy Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, Wydawnictwo I Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR 1943.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2001 r., WKN 13/01 LEX nr 76250 (dostęp: 05.07.2020 r.).

Czchikwadze W., Radzieckie prawo karne wojskowe. Część ogólna, Warszawa 1952.

Czchikwadze W., Radzieckie prawo karne wojskowe. Część szczególna, Warszawa 1952.

Flemming M., Kodeks karny. Część wojskowa. Komentarz, Warszawa 2000.

Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013.

Lityński A., O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999.

Lityński A., Początki prawa komunistycznego w Polsce. Prawo karne wojskowe przed wrześniem 1944 r., Pamięć i Sprawiedliwość, [w:] Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej, t. 39. Warszawa 1996.

Lityński A., Początki służby sprawiedliwości w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR (1943 r.), [w:] Dawne Prawo i Myśl Prawnicza, red. J. Malec, W. Uruszczak, Kraków 1995.

Lityński A., Prawo karne w okresie PKWN. Wahania i decyzje, „Roczniki Administracji i Prawa” 2015, nr XV (1).

Lityński A., Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, Warszawa 2010.

Lityński A., Rok 1943 w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR: Tworzenie wojskowego prawa sądowego, [w:] Historia Prawa - Historia Kultury. Liber Memorialis Vitoldo Maisel dedicatus, red. E. Borkowska-Bagieńska, H. Olszewski, Poznań 1994.

Lityński A., Z problematyki legalności aktów prawnych Polski Ludowej. W związku z orzeczeniem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z 19 czerwca 2001 r., „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2006, t. IX, cz.2.

Mieńszagin W., Wyszyńska Z., Radzieckie Prawo Karne, Warszawa 1953.

Muszyński J., Encyklopedia prawa, część V. Wojskowe prawo karne materialne, Warszawa 1969.

Muszyński J., Prawo karne wojskowe państw socjalistycznych, Warszawa 1967.

Szczemielinow P., Ustawodawstwo karne ZSRR i nowy kodeks karny RSFRR. Muzeum Historii Polski 1961, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Palestra/Palestra-r1961-t5-n5(41)/Palestra-r1961-t5-n5(41)-s102-109/Palestra-r1961-t5-n5(41)-s102-109.pdf (dostęp: 05.07.2020).

Zakamołdin R.W., Stanowlenije otieczestwiennowo wojenno-ugolownowo zakonodatatielstwa w sowietskij period (1918-1991), https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-otechestvennogo-voenno-ugolovnogo-zakonodatelstva-v-sovetskiy-period-19181991-gg?fbclid=IwAR31KbA-Ga3wOasDef9MNoQSdJ0KheDl68fDs5O2nuFbLSmnxl_vi1Z7neg (dostęp: 05.07.2020).

Downloads

Published

2021-04-01

How to Cite

Crimes of desertion and self moving away in Union of Soviet Socialist Republics and Polish People’s Republic. (2021). Miscellanea Historico-Iuridica, 19(2), 297-318. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/518

Similar Articles

1-10 of 220

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>