The Jurisdiction of Administrative Courts and Common Courts in the Industrial Property Cases from a Historical Perspective

Authors

  • Joanna Sieńczyło-Chlabicz University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

Supreme Administrative Tribunal, Supreme Administrative Court, Patent Office, delimitation of competence of common and administrative courts, jurisdiction of administrative courts in the industrial property cases, IP courts

Abstract

The origins of the administrative court system go back to the period of building of the system of government in the Second Republic after Poland’s partitions and are associated with the establishment of the Supreme Administrative Tribunal (SAT) in 1922. Significant changes were made to the administrative court system by the Polish Constitution of April 2, 1997, which, in Article 175(1), stipulates that administrative courts – in addition to common courts and military courts – administer justice. Administrative courts are therefore a separate part of the judiciary based on a two-instance adjudication system. In this paper, the author presents the origins of the administrative court system, including the Supreme Administrative Tribunal, the Supreme Administrative Court (SAC). The author indicates the models of the administrative court system, its essence, and the role it plays in the justice system. Then she analyzes the jurisdiction of administrative courts in industrial property cases from a historical perspective An interesting issue in this context is the existing dualism of the consideration of industrial property cases by administrative courts and by common courts. An important change that came into effect on July 1, 2020 pursuant to the Act of February 13, 2020 on amendments to the Code of Civil Procedure (CCP) was the introduction of separate proceedings in the intellectual property cases and the establishment of the so-called IP courts (intellectual property courts), and the impact of these changes on the development of relations in terms of the jurisdiction of administrative courts and common courts.

Author Biography

  • Joanna Sieńczyło-Chlabicz, University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

    ORCID: 0000-0001-5664-6060

    prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz – Polish Science (Nauka Polska): database of the National Information Processing Institute (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy)

    prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz – University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku) – Faculty of Law (Wydział Prawa) – Department of Intellectual Property Law, Public Economic Law and Labor Law (Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy) – Laboratory of Intellectual Property Law (Pracownia Prawa Własności Intelektualnej)

References

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r. (Dz.U. 1921 r. nr 44, poz. 267) [Constitution of the Republic of Poland of March 17, 1921 (the Journal of Laws 1921 no. 44, item 267)].

Ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym (Dz.U. 1926 nr 68, poz. 400, ze zm.) [Act of August, 3 1922 on the Supreme Administrative Tribunal (the Journal of Laws 1926 no. 68, item 400, as amended)].

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. 1928 nr 39, poz. 384, ze zm.) [Regulation of the President of the Republic of Poland of March, 22 1928 on the Protection of Inventions, Designs and Trade Marks (the Journal of Laws 1928 no. 39, item 384, as amended)].

Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. – Prawo wynalazcze (Dz.U. 1962 nr 33, poz. 156) [Act of May, 31 1962 – Invention Law (the Journal of Laws 1962 no. 33, item 156)].

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz.U. 1963 nr 36, poz. 161) [Regulation of the Council of Ministers of January, 29 1963 on the Protection of Ornamental Designs (the Journal of Laws 1963 no. 36, item 161)].

Ustawa z 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz.U. 1972 nr 43, poz. 272) [Act of October, 19 1972 on Inventiveness (the Journal of Laws 1972 no. 43, item 272)].

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1980 nr 4, poz. 8, ze zm.) [Act of January, 31 1980 on the Supreme Administrative Court and Amendments to the Code of Administrative Procedure Act (the Journal of Laws 1980 no. 4, item 8, as amended)].

Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. 1985 nr 5, poz. 17, ze zm.) [Act of January, 31 1985 on Trade Marks (the Journal of Laws 1985 no. 5, item 17, as amended)].

Ustawa z dnia 30 października 1992 r. o ochronie topografii układów scalonych (Dz.U. 1992 nr 100, poz. 498, ze zm.) [Act of October 30, 1992 on the Protection of the Topography of Integrated Circuits (the Journal of Laws 1992 no. 100, item 498, as amended)].

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2509) [Act of February, 4 1994 on Copyright and Related Rights (consolidated text: the Journal of Laws 2022, item 2509)].

Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. 1995 nr 74, poz. 368, ze zm.) [Act of May 11, 1995 on the Supreme Administrative Court (the Journal of Laws 1995 no. 74, item 368, as amended)].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483, ze zm.) [Constitution of the Republic of Poland of April, 2 1997 (the Journal of Laws 1997 no. 78, item 483, as amended)].

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2021, poz. 324, ze zm.) [Act of June, 30 2000 – Industrial Property Law (consolidated text: the Journal of Laws 2021, item 324, as amended)].

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 386) [Act of July, 27 2001 on the Protection of Databases (consolidated text: the Journal of Laws 2021, item 386)].

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2492 ze zm.) [Act of July 25, 2002 – Law on the System of Administrative Courts (consolidated text: the Journal of Laws 2022, item 2492, as amended)].

Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2022, poz. 329, ze zm.) [Act of August, 30 2002 – Law on Proceedings Before Administrative Courts (consolidated text: the Journal of Laws 2022, item 329, as amended)].

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej roślin (t.j. Dz.U. 2018, poz. 432, ze zm.) [Act of June, 26 2003 on Legal Protection of Plants (consolidated text: the Journal of Laws 2018, item 432, as amended)].

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2020, poz. 288) [Act of February 13 2020 Amending the Act – Code of Civil Procedure (the Journal of Laws 2020, item 288)].

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych (Dz.U. 2020, poz. 1152) [Regulation of the Minister of Justice of June, 29 2020 on Transferring to Certain District Courts the Cognition of Intellectual Property Cases from the Jurisdiction of Other District Courts (the Journal of Laws 2020, item 1152)].

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych (Dz.U. 2020, poz. 1151) [Regulation of the Minister of Justice of June, 29 2020 on Transferring to Certain Appellate Courts the Cognition of Intellectual Property Cases from the Jurisdiction or Part of the Jurisdiction of Other Appellate Courts (the Journal of Laws 2020, item 1151)].

Adamczak A., Kruk M., Perspektywy utworzenia sądu ds. własności intelektualnej w Polsce – obecne realia [Prospects for the Establishment of an Intellectual Property Court in Poland – Current Realities], [in:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji [Current Challenges of Intellectual Property and Competition Law], [in:] Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi [Memorial Book Dedicated to Professor Michał du Vall], Warszawa 2015.

Adamiak B., Rozgraniczenia właściwości sądów w polskim systemie prawnym [Delimitation of Jurisdiction in the Polish Legal System], [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich [The Administrative Judiciary as Guarantor of Citizens' Freedoms and Rights], ed. M. Sawicka-Jezierczuk, Warszawa 2005.

Dąbek D., Sądownictwo administracyjne jako wtórny prawodawca negatywny a konstytucyjny standard ochrony wolności i praw jednostki przed nielegalnym stanowieniem prawa [The Administrative Judiciary as a Secondary Negative Legislator and the Constitutional Standard of Protection of Individual Freedoms and Rights Against Illegal Lawmaking], [in:] Wolności i prawa człowieka i obywatela w orzecznictwie sądów administracyjnych. Księga Jubileuszowa na 100-lecie utworzenia Najwyższego trybunału Administracyjnego [Human and Civil Liberties and Rights in the Jurisprudence of Administrative Courts. Jubilee Book for the 100th Anniversary of the Establishment of the Supreme Administrative Tribunal], ed. J. Chlebny, Warszawa 2022.

du Vall M., Prawo patentowe [Patent Law], Warszawa 2008.

Dziurda M., Postępowanie w sprawach własności intelektualnej z perspektywy systemowej [Intellectual Property Proceedings from a Systemic Perspective], „Przegląd Sądowy” [“Court Review”] 2020, no. 10.

Grzegorczyk P., Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej [National Jurisdiction in Industrial Property Law Matters], Warszawa 2007.

Haczkowska M. (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz [The Constitution of the Republic of Poland. Commentary], LexisNexis 2014.

Izdebski H., Historia administracji [History of Administration], Warszawa 2001.

Izdebski H., Sądownictwo administracyjne w Europie [Administrative Judiciary in Europe], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” [“Scientific Bulletin of the Administrative Courts”] 2007, no. 4.

Jakubecki A., Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym [Enforcement of Industrial Property Rights Claims in Civil Proceedings], [in:] System Prawa Prywatnego, t. 14C, Prawo własności przemysłowej [System of Private Law, vol. 14C, Industrial Property Law], ed. R. Skubisz, Warszawa 2017.

Kisielewicz A., Własność przemysłowa w orzecznictwie sądów administracyjnych [Industrial Property in the Jurisprudence of Administrative Courts], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” [“Scientific Bulletin of the Administrative Courts”] 2010, no. 5-6.

Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie [Administrative and Judicial Proceedings and European Law], Warszawa 2009.

Kowalski M., Rola i pozycja sędziego sądu administracyjnego [Role and Position of the Administrative Court Judge], [in:] Metodyka pracy w sądach administracyjnych [Methodology of Work in Administrative Courts], ed. R. Hauser, J. Drachal, Warszawa 2015.

Lizer S., Szewc A., Rewizja nadzwyczajna od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego i Komisji Odwoławczej [Extraordinary Review of Decisions and Orders of the Patent Office and the Board of Appeal], „Państwo i Prawo” [“State and Law”] 1974, no. 4.

Piaskowska O.M. (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Prawo procesowe. Komentarz aktualizowany [Code of Civil Procedure. Procedural Law. Commentary Updated], LEX/el. 2022.

Sieńczyło-Chlabicz J., Kontrola sądowoadministracyjna postępowań przed Urzędem Patentowym w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej [Judicial and Administrative Control of Proceedings before the Patent Office in Industrial Property Law Cases], [in:] System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. 14C [System of Private Law. Industrial Property Law, vol. 14C], ed. R. Skubisz, Warszawa 2017.

Sieńczyło-Chlabicz J., Kilka uwag o powództwie wzajemnym w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej [Some Remarks on Counterclaims in Intellectual Property Proceedings], [in:] In varietate concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza [In varietate concordia. A Jubilee Book by Professor Ryszard Skubisz], ed. E. Całka, A. Jakubecki, M. Nazar, A. Niewęgłowski, R. Poździk, Warszawa 2022.

Sieńczyło-Chlabicz J., Kognicja sądów administracyjnych i sądów własności intelektualnej (sądów IP) w sprawach dotyczących praw własności przemysłowej po 1 lipca 2020 r. [The Jurisdiction of Administrative Courts and Intellectual Property Courts (IP Courts) in Industrial Property Rights Cases after July, 1 2020], [in:] Ius est ars boni et aequi. Studia ofiarowane Profesorowi Romanowi Hauserowi Sędziemu Naczelnego Sądu Administracyjnego [Ius est ars boni et aequi. Studies Offered to Professor Roman Hauser, Judge of the Supreme Administrative Court], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” [“Scientific Bulletin of the Administrative Courts”] 2021, special issue.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz [The Constitution of the Republic of Poland. Commentary], 7th edition, Lex 2013.

Manowska M. (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany [Code of Civil Procedure. Commentary Updated], vol. II, LEX/el. 2022.

Szewc A., Urząd Patentowy RP i postępowania przed tym Urzędem [Patent Office of the Republic of Poland and Proceedings before this Office], „System Prawa Prywatnego” [“Private Law System”] 2009, no. 3-4.

Tuleja P. (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej polskiej. Komentarz [The Constitution of the Republic of Poland. Commentary], 2nd edition, LEX/el. 2021.

Trzciński J., Sądownictwo administracyjne jako gwarant ochrony wolności i praw jednostki [Administrative Justice as a Guarantor of the Protection of Individual Freedoms and Rights], [in:] Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce [Third Power. Courts and Tribunals in Poland], Gdańsk 2008.

Wróbel A., Autonomia proceduralna państw członkowskich, zasada efektywności i zasada efektywnej ochrony sądowej w prawie Unii Europejskiej [Procedural Autonomy of the Member States, the Principle of Effectiveness and the Principle of Effective Judicial Protection in European Union Law], „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” [“Poznań Journal of Law, Economics and Sociology “] 2005, no. 1.

Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego [The Axioms of Administrative Law], Warszawa 2013.

Żyznowski T., Niektóre aspekty drogi sądowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej [Certain Aspects of the Judicial Route in Industrial Property Cases], „Przegląd Sądowy” [“Court Review”] 2002, no. 9.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

The Jurisdiction of Administrative Courts and Common Courts in the Industrial Property Cases from a Historical Perspective. (2023). Miscellanea Historico-Iuridica, 22(2), 103-123. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/781

Similar Articles

1-10 of 272

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>