The Crime of Sexual Abuse of Vulnerable Persons in the Catholic Church. Penal-canonical Analysis and its Selected Psychological Elements

Authors

  • Krzysztof Marek Kiełpiński Association of Polish Canonists (Stowarzyszenie Kanonistów Polskich)

Keywords:

helpless persons, canonical criminal law, sexual abuse, protection of helpless persons in the Catholic Church, canon law

Abstract

The legislator has placed the term ‘helpless persons’ in canon law. It was placed in the legal system of the Catholic Church only in 2019. The legislator has set out its legal definition. The term indicates persons who have been given protection from the crime of sexual abuse. The research has a dual purpose. The primary objective is to present people in the Church community to whom the term ‘helpless persons“ refers. The secondary objective is to show, on the basis of an analysis of canon law, the extent of protection of ‘helpless persons’ against the crime of sexual abuse. Appropriate research methods were used to conduct the study. These include the dogmatic-legal method, the historical method, the philological method, the comparative method and the analytical methods used in psychological and criminological sciences. The narrative created in the article showed that the category of ‘vulnerable persons’ includes a variety of people including children, adolescents, people with disabilities, the elderly, women and men addicted to alcohol or psychoactive drugs, residents of nursing homes and sanatoriums, and people who are unable to resist the aggression of the perpetrator. The current provisions of canon law comprehensively protect the above persons from the crime of sexual abuse. Therefore, the legislator, together with the bodies subordinate to it, should constantly observe the phenomenon of sexual exploitation and adapt the laws so that they continue to ensure the freedom, safety and protection of helpless people and punish perpetrators with appropriate criminal sanctions.

Author Biography

  • Krzysztof Marek Kiełpiński, Association of Polish Canonists (Stowarzyszenie Kanonistów Polskich)

    ORCID: 0000-0001-8168-2514

    ks. dr Krzysztof Marek Kiełpiński – Polish Science (Nauka Polska): database of the National Information Processing Institute (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy)

References

Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV Auctoritate promulgatus, AAS 9/II (1917), s. 2-593.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75/II (1983), s. I-XXX, 1-324. Tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75/II (1983), s. I-XXX, s. 1-324. Tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Warszawa 2021.

Franciszek, List apostolski motu proprio Vos estis lux mundi, 9.05.2019, [w:] Odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich. Aspekt prawny. Dokumenty i komentarze, red. P. Studnicki, M. Dalgiewicz, Ząbki 2020.

Franciszek, List apostolski motu proprio Come una madre amorevole, 4.06. 2016, [w:] Odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich. Aspekt prawny. Dokumenty i komentarze, red. P. Studnicki, M. Dalgiewicz, Ząbki 2020.

Paulus VI, Littere apostolicae motu proprio Ministeria quaedam, 15.08.1972, AAS 64 (1972).

Decret coram Mattioli z 9.11.1961, „Sacra Rota Romana Decisiones” 1961, nr 53.

Kongregacja Nauki Wiary, Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadku nadużyć seksualnych przez duchownych wobec małoletnich (wersja 1.0), [w:] Odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich. Aspekt prawny. Dokumenty i komentarze, red. P. Studnicki, M. Dalgiewicz, Ząbki 2020.

Kongregacja Nauki Wiary, Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadku nadużyć seksualnych przez duchownych wobec małoletnich (wersja 2.0), [w:] https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ddf/rc_ddf_doc_20220605_vademecum-casi-abuso-2.0_pl.html.

Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia, [w:] Odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich. Aspekt prawny. Dokumenty i komentarze, red. P. Studnicki, M. Dalgiewicz, Ząbki 2020.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. 2020, poz. 1444, z późn. zm.).

Secretary of State, Rescript from Audience of His Holiness 25.04.1994, „Ius Ecclesiae” 1996, nr 8.

Adamowicz L., Status kanoniczno-prawny osoby małoletniej – zagadnienia terminologiczne, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2020, nr 1.

Albornoz D., Normae e orientamenti della Chiesa Cattolica dinanzi agli abussi sessuali di minori perpetrati de chierchi, „Salesianum” 2008, nr 70.

Alesandro J., Canonical delictis involving sexual misconduct and dismissal from the Clerical State, „Ius Ecclesiae” 1996, nr 8.

Babik M., Seksualność osób niepełnosprawnych, [w:] Niedostępne. Niegodne. Niedyskretne. Jak chronić dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przed przemocą seksualną, praca zbiorowa M. Babik, E. Twardowska- Staszek, K. Besiekierska, Kraków 2022.

Bączkowicz F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. III, Opole 1958.

Beal J., The 1962 instruction Crimen sollicitationis caught red-handed or handed a red herring, „Studia Canonica” 2007, nr 41.

Bernal J.P., Cuestiones canónicas sobre los delitios más graves contra el sexto mandamiento del Decàlogo, „Ius Canonicum” 2014, nr 54.

Besiekierska K., Oznaki wykorzystania seksualnego, [w:] Niedostępne. Niegodne. Niedyskretne. Jak chronić dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przed przemocą seksualną, praca zbiorowa M. Babik, E. Twardowska-Staszek, K. Besiekierska, Kraków 2022.

Borek D., Delicta graviora contra mores w normach De delictis reservatis z 2010 roku, „Prawo Kanoniczne” 2014, nr 2.

Borek D., Sextum Decalogi preaecptum w kanonicznym prawie karnym aktualnie obowiązującym, Tarnów 2015.

Cardinale G., Chiesa rigorosa sulla pedofilia intervista a mons. Charles Scicluna, „Avvenire” 2010, nr 5.

Cocchi G., Commentarium in Codicem iuris canonici. De delictis et poenis, t. V, Taurinorum Augustae 1929.

Conte de Coronata M., Institutiones iuris canonici. De delictis et poenis, t. IV, Taurini 1955.

Cucci G., Zollner H., Kościół a pedofilia, Kraków 2011.

Czub M., Zrozumieć dziecko wykorzystane seksualnie, Gdańsk 2015.

de Paolis V., Delitti contro il sesto comandamento, „Periodica” 1993, nr 82.

de Paolis V., Normae de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, „Periodica” 2002, nr 91.

Domaszk A., Reakcja Kościoła na nadużycia seksualne wobec nieletnich ze strony duchownych, „Seminare” 2012, nr 31.

Falco M., Introduzione allo studio del Codex Iuris canonici, Bologna 1992.

Freund K., Scher H., Chan S., Ben-Aron M., Experimental analysis of pedophilia, „Behaviour Reserch and Therapy” 1982, nr 20.

Góralski W., Przeszkoda uprowadzenia, w: Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym, red. W. Góralski, Warszawa 2016.

Griffin B., The Reassignment of a Cleric who has been Professionally evaluated and treated for Sexual Misconduct with Minors: Canonical Considerations, „The Jurist” 1991, nr 51.

Kiełpiński K.M., List apostolski motu proprio papieża Franciszka Vos estis lux mundi nowelizacją kanonicznego prawa karnego i skuteczną ochroną małoletnich, „Studia Iuridica Thoruniensia” 2019, nr 25.

Kimes J.P., Simul et cura et solerita le essential norms della Conferenza Episcopale Statunitense, w: I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina Della Fede. Norme prassi obiezioni, a cura di C. Papale, Roma 2015.

Kusz E., Wykorzystanie seksualne małoletnich przez osoby duchowne – analiza zjawiska, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2015, nr 14/1.

Langevin R., Who engages in sexual Behaviour with Children? Are Clergy who commit sexual offences different from other sex offenders, w: Sexual abuse in the Cattolic Church. Scientific and legal perspectives, red. K. Hanson, Pfäfflin F., Lütz M., Città del Vaticana 2004.

Lütz M., Conclusion, sexual abuse, science and the Church, w: Sexual abuse in the Cattolic Church. Scientific and legal perspectives, red. K. Hanson, F. Pfäfflin, M. Lütz, Città del Vaticana 2004.

Mazurkiewicz D., Normae substantiales w liście apostolskim papieża Franciszka Vos estis lux mundi w świetle wcześniejszego prawodawstwa powszechnego i polskiego prawa partykularnego, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 2021, nr 28.

Núñez G., La competencia penal de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Comentario al motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, „Ius Canonicum” 2003, nr 53.

Oliverio Ferraris A., Graziosi B., Pedofilia. Per saperne di piú, Roma-Bari, 2004.

Papale C., I delitti contro la morale, [w:] I delicti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, a cura di A. D’Auria, C. Papale, Città del Vaticano 2014.

Parolari E., Aspetti psicopatolgici dei delitti canonici, [w:] Questioni attuali di diritto penale canonico, a cura di D. Cito, Citta del Vaticano 2012.

Podoleński S., O życiu nienarodzonych, Kraków 1933.

Ragatillo E., Institutiones iuris canonici, t. II, Santander 1951.

Regatillo E., Derecho matrimonial eclesiastico, Santander 1962.

Sakowicz A., Znamiona określające czynność sprawczą przestępstwa groomingu, „Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. Studia i analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa” 2016.

Twardowska-Staszek E., Sprawcy wykorzystania seksualnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Niedostępne. Niegodne. Niedyskretne. Jak chronić dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przed przemocą seksualną, praca zbiorowa M. Babik, E. Twardowska- Staszek, K. Besiekierska, Kraków 2022.

Uruszczak W., Kodeks prawa kanonicznego z 1917 r. na tle innych kodeksów prawa w Europie od końca XVIII do początku XX wieku, [w:] Kodeks Pio- Benedyktyński między Tradycją a Rozwojem, red. Z. Janczewski, J. Dohnalik, I. Kilanowski, Warszawa 2017.

Wojnicz P., Penalizacja czynów seksualnych wobec małoletnich-rozważania na tle prawa kanonicznego i polskiego prawa karnego, „Civitas et Lex” 2020, nr 2.

Yanguas J.M., De crimine pessimo et de competenta S. Officii relate ad illud, „Revista Española de Derecho Canónico” 1946, nr 2.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

The Crime of Sexual Abuse of Vulnerable Persons in the Catholic Church. Penal-canonical Analysis and its Selected Psychological Elements. (2023). Miscellanea Historico-Iuridica, 22(2), 455-483. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/796

Similar Articles

1-10 of 350

You may also start an advanced similarity search for this article.