The issue of "protection" of freedom of conscience and religion in the course of work on codification of criminal law of the Polish People's Republic 1949–1969

Authors

  • Tomasz Szczygieł University of Silesia in Katowice (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Keywords:

Polish People's Republic, criminal law, Catholic Church, freedom of religion, freedom of conscience

Abstract

The paper presents the development of criminal law regulations regarding the protection of freedom of conscience and religion in the Polish People's Republic in 1949–1969. The presented analysis shows the real intentions of these regulations. The communist party wanted to control religious associations in terms of their potential impact on public opinion. There is no doubt that the analyzed regulations were an expression of the struggle of the communist authorities with the only independent institution after 1944, which was the Catholic Church. The work also highlights the problem of the ostracism of people associated with the communist movement, which was undoubtedly present, especially after the threat of excommunication issued by the Vatican in July 1949. As a result of this, freedom of conscience and religion became a kind of "hostage" of the growing struggle for a new state system and the place of religious associations.

References

Pławski S., Uwagi o dekrecie z 5 sierpnia 1949 r. (AAN, MS, sygn. 285/1829).

Wstęp do Założeń społeczno–politycznych k.k. (Wersja III), s. 1 – (AAN, MS, sygn. 285/1844).

Protokół z konferencji pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza odbytej w dniu 3 stycznia 1968 roku w sprawie omówienia i rozstrzygnięcia nieuzgodnionych problemów projektu kodeksu karnego (poufne), s. 1-2 (AAN, PZPR Komitet Centralny, sygn. XI/908).

Protokół z 35 posiedzenia Komisji Wymiaru Sprawiedliwości Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 kwietnia 1968 roku, s. 7 (AAN, Sejm PRL – IV Kadencja 1965–1969. Protokóły komisji sejmowych. Tom LXXXI. Komisja Wymiaru Sprawiedliwości, sygn. 737).

Uwagi i zastrzeżenia do projektu kodeksu karnego zgłoszone przez konferencję plenarną Episkopatu Polski na sesję plenarnych Warszawie w dniach 16 do 17 stycznia oraz 22 do 23 stycznia 1968 roku; brak numerów stron (AAN, Archiwum Władysława Siła–Nowickiego, sygn. 247).

Protokół z 49 posiedzenia Komisji Wymiaru Sprawiedliwości Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 stycznia 1969 roku, s. 15–16 (AAN, Sejm PRL – IV Kadencja 1965–1969. Protokóły komisji sejmowych. Tom LXXXI. Komisja Wymiaru Sprawiedliwości, sygn. 737).

Dz.U. 1921 nr 44, poz. 267.

Dz.U. 1932 nr 48, poz. 187.

Dz.U. 1949 nr 30, poz. 152.

Dz.U. 1949 nr 45, poz. 334.

Dz.U. 1949 nr 49, poz. 369.

Dz.U. 1952 nr 33, poz. 232.

Dz.U. 1956 nr 12, poz. 61.

Dz.U. 1957 nr 1, poz. 6.

Dz.U. nr 8 poz. 48.

Dz.U. z 1976 nr 5, poz. 29.

M.P. 1950 nr A-106, poz. 1339.

Dembiński L., Prawo i władza. „Niezależna Oficyna Wydawnicza” (Przedruk z „Aneks” nr 20/1979).

Grzybowski K., Reform and Codification of Polish Laws, „The American Journal of Comparative Law” 1958, vol. 7, no. 3.

Kienzler I., Kronika PRL 1944–1989. T 27. Kościół w PRL, Warszawa 2016.

Kochanowski J., Przeciwko pośpiesznej kodyfikacji karnej, „Palestra” 1990, t. 34, nr 8–9.

Kochanowski J., Redukcja odpowiedzialności karnej (Analiza i ocena założeń kodeksu karnego z 1997 na tle innych polskich kodyfikacji karnych). Komentarz, Warszawa 2000.

Kolczyński J., Projekt kodeksu karnego. Sześć pytań, „Prawo i Życie” 1963, nr 2.

Lepiej niech teraz nie śpią… Spór o paragraf, „Sztandar Młodych”, nr 49.

Łysko M., Kolegia karno-administracyjne w walce z Kościołem katolickim w Polsce (1956-1970), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2007, z 1.

Makarewicz J., karny z komentarzem. Lwów 1938 (reprint Lublin 2012).

Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1935.

Maksimiuk D., Krótka historia długo obowiązującego dekretu, czyli o tzw. małym kodeksie karnym. „Miscellanea Historico–Iuridica” 2010, t. IX.

Mazur M., ZPP a dyskusja nad projektem k.k., „Prawo i Życie” 1963, nr 4.

Mioduski K., Technika, kodyfikacja a moda, „Prawo i Życie” 1963, nr 5.

Nowicz A., Stosunki Kościół–Państwo w Polsce 1944–55 (Szkic zagadnienia), Poznań 1984, s. 15.

Olszewski J., Blaski i nędze kodyfikacji – Zasady kodeksu i logika życia, „Prawo i Życie” z dnia 3 lutego 1963 r., nr 3.

Olszewski J., K.k., i fantazja, „Nowa kultura” 1963.

Podgórecki A., Krytyka metodologicznych założeń projektu kodeksu karnego, „Państwo i Prawo” 1963, nr 4.

Podsiadło W., Nad projektem kodeksu karnego (2) – paragrafy i życie, „Głos Szczeciński” 1963, nr 86.

Projekt kodeksu karnego w ocenie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości Łodzi i województwa. Narada w KW PZPR, „Głos Robotniczy” 1963, nr 78.

Projekt nowego kodeksu karnego wchodzi pod publiczną dyskusję, „Trybuna Ludu” 1963, nr 18.

Reperowicz S., Obywatel w cieniu paragrafów, „Żołnierz wolności”, wyd. A z 13 marca 1963 r., nr 61.

Rozpoczyna się publiczna dyskusja nad projektem nowego kodeksu karnego, „Express Wieczorny” 1963, nr 15.

Rybicki R., Informacja o stanie prac kodyfikacyjnych i o przebiegu dyskusji nad projektem kodeksu karnego (do użytku wewnętrznego) – AAN, MS, sygn. 285/1792.

Żaryn J., Kościół w PRL, Warszawa 2004.

Makarewicz J., Prawo karne i prawa obywatela (Odczyt wygłoszony w dniu 20 stycznia 1936 roku w Auli Uniwersytetu J.K. we Lwowie w czasie Akademii w związku z 275-tą rocznicą założenia tegoż Uniwersytetu) s. 101 (http://www.khpp.wpia.uj.edu.pl/documents/106750129/137607143/Juliusz+Makarewicz%2C+Prawo+karne+i+prawa+obywatela%2C+Lwów+1936.pdf/199928e0-6385-44a7-ba0e-a51d568af32b, dostęp: 10.08.2019).

Projekt kodeksu karnego oraz przepisów wprowadzających kodeks karny, Warszawa 1968.

Komisja Kodyfikacyjna przy Ministrze Sprawiedliwości, Projekt kodeksu karnego, Warszawa 1963.

Pismo Sekretarza Episkopatu Polski biskupa Zygmunta Choromańskiego z dnia 9 maja 1963 roku do ministra sprawiedliwości Mariana Rybickiego w sprawie uwag do projektu kodeksu karnego, s. 2 (dalej. Pismo bp. Z. Choromańskiego…) – AAN, MS, sygn. 564.

Sprawozdanie stenograficzne z 22 posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniach 18 i 19 kwietnia 1969 roku, Warszawa 1969.

Skoczeń A., Wolność sumienia i wyznania w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego w Polsce Ludowej, Rozprawa doktorska obroniona w 2019 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, napisana pod kierunkiem Prof. ALK dr hab. Marzeny Dyjakowskiej; sygn. 208. DR. Sko.2019.

Downloads

Published

2021-04-01

How to Cite

The issue of "protection" of freedom of conscience and religion in the course of work on codification of criminal law of the Polish People’s Republic 1949–1969. (2021). Miscellanea Historico-Iuridica, 19(2), 423-445. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/524

Similar Articles

1-10 of 187

You may also start an advanced similarity search for this article.