From the Activity of the Polish United Workers’ Party’s (PZPR) Central Committee’s Commission on the Administration of Justice, Public Safety and Order in 1957. Monograph on the Research of the PZPR’s Influence on the Administration of Justice

Authors

  • Diana Maksimiuk Institute of National Remembrance Branch in Białystok (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku)

Keywords:

Polish United Workers’ Party, justice, judiciary

Abstract

The Polish United Workers’ Party strived to control all areas of life in the state. So the administration of justice was not an exception. This Party influenced the judiciary using various mechanisms, i.e. personnel policy, legislation and law enforcement. It created an executive apparatus for this purpose. In the years 1957–1959, it was the PUWP Central Committee’s Commission on the Administration of Justice, Public Safety and Order.

References

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Komitet Centralny PZPR.

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Komitet Wojewódzki PZPR w Białymstoku.

Fragmenty referatu Stanisława Grossa, „Prawo i Życie” 1957, nr 26/27.

Gomułka W.,Przemówienia, październik 1956 – wrzesień 1957, Warszawa 1957.

Kronika, „Prawo i Życie” 1957, nr 26/27.

Pomorski S., Problemy Krajowego Zjazdu Sędziów, „Państwo i Prawo” 1957, nr 12.

V Plenum ZG ZPP, „Prawo i Życie” 1957, nr 26/27.

Brzeziński P., Zapomniani dygnitarze. Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Gdańsku 1945–1990. Szkice biograficzne, Gdańsk 2013.

Burczyk D., Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946–1955), Gdańsk 2012.

Drabik S., Elita polityczna krakowskiej PZPR w latach 1956–1975, Kraków 2013.

Eisler J., Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014.

Fiedorczyk P., O powstaniu, strukturze organizacyjnej i trybie prac Komisji Kodyfikacyjnej z 1956 roku, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Księga II (kom. red. M. Mikołajczyk i in.), Białystok–Katowice 2010.

Garyga M., Dekada agonii. Komitet Krakowski PZPR w świetle materiałów partyjnych 1981–1990, Warszawa 2014.

Janowski W., Organizacja, kancelaria i zawartość akt Wydziału Administracyjnego KC PZPR (1948–1990), „Teki Archiwalne” 2000, t. 5(27).

Janowski W., Ustrój władz, zadania i struktura aparatu wykonawczego KC PZPR w latach 1948–1990 (zarys problematyki), cz. I, „Teki Archiwalne” 1996, t. 1(23).

Janowski W., Ustrój władz, zadania i struktura aparatu wykonawczego KC PZPR w latach 1948–1990 (zarys problematyki), cz. II, „Teki Archiwalne” 1997, t. 2(24).

Janowski W., Ustrój władz, zadania i struktura aparatu wykonawczego KC PZPR w latach 1948–1990, [w:] Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, Warszawa 2000.

Kazimierski J., PZPR w województwie katowickim wobec NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1982, Katowice 2014.

Kisielewski T., Październik 1956 – punkt odniesienia: mozaika faktów i poglądów, impresje historyczne, Warszawa 2001.

Leśkiewicz R., Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu (1946–1955): organizacje, funkcjonowanie, procesy archiwotwórcze, Poznań 2009.

Lityński A., O (nie)praworządności u progu Polski Ludowej uwag kilka, „Z Dziejów Prawa” 2005, nr 7.

Lityński A., O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999.

Łukaszewicz B., Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946–1955. Szkice do monografii, Olsztyn 2000.

Madej K., Bezradność lub represja. Władze wobec przestępczości gospodarczej w PRL (1956–1970), Warszawa 2010.

Madej K., Prawo i wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości gospodarczej (1956–1970), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, nr 2.

Magier D., System biurokratyczny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie bialskopodlaskim w latach 1975–1990, Radzyń Podlaski 2013.

Maksimiuk D., W sprawie demokratyzacji wymiaru sprawiedliwości. „Prawo i Życie” i inne czasopisma prawnicze w roku 1956 w Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2011, t. 63, z. 1.

Musiał F., Polityka czy sprawiedliwość? Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946–1955), Kraków 2005.

Paczkowski A., System nomenklatury, [w:] Centrum władzy w Polsce 1948–1970, Warszawa 2003.

Ptaszyński R., Wojskowy Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Szczecinie w latach 1946–1955, Szczecin 2010.

PZPR jako machina władzy, red. D. Stola, K. Persak, Warszawa 2012.

Romanowska E., Karzące ramię sprawiedliwości ludowej. Prokuratury wojskowe w Polsce w latach 1944–1955, Warszawa 2012.

Rzepliński A., Sądownictwo w PRL, Londyn 1990.

Spałek R., Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948–1956, Warszawa–Poznań 2014.

Szumiło M., Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Warszawa 2014.

Walczak R., Sprawowanie kierowniczej roli partii w sądach i prokuraturze w Polsce Ludowej, Warszawa 1987.

Zawadka K., Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie 1948–1956. Struktura – ludzie – mechanizm funkcjonowania, Lublin 2014.

Published

2016-04-15

How to Cite

Maksimiuk, D. (2016). From the Activity of the Polish United Workers’ Party’s (PZPR) Central Committee’s Commission on the Administration of Justice, Public Safety and Order in 1957. Monograph on the Research of the PZPR’s Influence on the Administration of Justice. Miscellanea Historico-Iuridica, 14(2), 57–71. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/143

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>