Corruption in historical and contemporary terms. The concept of corrupt behavior against the background of Article 229 of the Polish Penal Code

Authors

  • Ryszard Eugeniusz Dominiuk University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

crime, corruption, venality, bribe, human behavior

Abstract

The problematic aspects of corruptive behaviors has proven to be quite a challenge for modern times. Society is mostly aware that the fight against corruption is difficult, and elimination of this phenomenon seems impossible. Corruption spreads its influence due to incorrect perception of surrounding reality. Limiting corruption is complicated process reaching for psychological incentives and motives of people participating in this operation. It is said that just raising awareness about corruption is half of the success, but to achieve full “victory” it is necessary to change the attitude of people, especially youth, on the subject of this pathological phenomenon. As studies show, the essential element on limiting the corruption is to partake the educative actions. Prevention is also connected to psychology of human behavior, all the more, that this type of criminal activity can be commited directly and indirectly. Human always tries to achieve success, and corruption is this element, which on the surface seems beneficial. It starts from receiving small souvenirs. By taking part in such activity people become less neutral and objective. In the light of art. 229 k.k. corruptive behavior affects the subject, which actively takes the role of active party. In this manner such person is perceived as entrepreneurial. Considering the difficulties in determination of victim in such agreement, subject willing to take the active corruptive initiative, does not foresee the consequences of its behavior. It is considered as correct. Rationally speaking realizing the connection between legal and psychological aspect is considered a milestone in the fight against corruption. The perfection in legal regulation should be constantly supplemented with psychological analysis of corruptive behaviors.

References

Alfödy G., Historia społeczna Starożytnego Rzymu, Poznań 2003.

Andrejew I., Polskie prawo karne, Warszawa 1970.

Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.

Ankwicz M. (red.), Władza i polityka. Wybór tekstów ze współczesnej politologii zachodniej, Warszawa 1988.

Bastianel S., Di Pinto L., Biblijne podstawy etyki, Kraków 1994.

Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2019.

Bielicki M., Zapomniany świat Sumerów, Warszawa 1966.

Borowski H., Zjawisko wyjątkowo zaraźliwe, „Res Humana” 2006, Nr 3-4.

Bronfenbrener U., Dwa światy wychowania. USA i ZSRR, Warszawa 1988.

Korupcja na przestrzeni wieków, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2012.

Chwalba A., Imperium korupcji w Rosji i w Królestwie Polskim w latach 1861-1917, Kraków 2006.

Chrustowski T., Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty łapówkarstwa, Warszawa 1985.

Dante A., Boska Komedia. Piekło, Pieśń XI, 55-58, tłum. E. Porębowicz, Warszawa 1959.

Davies N., Orzeł Biały. Czerwona Gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, tłum. A. Pawelec, Kraków 1997.

Dylus A., Rudowski A., Zaborski M., Korupcja: oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Wrocław 2006.

Dylus A., Gospodarka. Moralność. Chrześcijaństwo, Warszawa 1994.

Dzieje Apostolskie, por. Dz. 24, 22-26.

Dzietczyk K., Zjawisko korupcji jako element życia społecznego, „Seminare. poszukiwania naukowe” 2016, Nr 3.

Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.

Ilustrowany przewodnik po Biblii, Warszawa 2003.

Jaczynowska M., Pawlak M., Starożytny Rzym, Warszawa 2008.

Jarosz M., Władza. Przywileje. Korupcja, Warszawa 2004.

Jurewicz A., Sajkowski R., Sitek B., Szczerbowski J., Świętoń A. (red.), Rzymskie prawo publiczne, Olsztyn 2011.

Królikowski M., Zawłocki R., Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, 2013.

Kubiak A., Działania antykorupcyjne – wybrane przykłady, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” 2013, Nr 288.

Kurzępa B., Kilka uwag o korupcji, „Prokurator” 2000, Nr 4.

Leon-Dufour X. (red.), Słownik teologii biblijnej, tłum. i opr. K. Romaniuk, Poznań 1990.

Lohn W., Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie pol. Jakuba Wujka, Kraków 1989.

Łoposzko T., Historia społeczna starożytnego Rzymu, Warszawa 1987.

Makowski G., Korupcja jako problem społeczny, Warszawa 2008.

Marcol A. (red.), Korupcja: problem społeczno-moralny, Opole 1992.

Mierzwiński R., Korupcja jako problem społeczno-moralny w polskiej literaturze przedmiotu okresu posoborowego, Biblioteka UKSW, Warszawa 2002.

Miszalska A., Homo sovieticus w świecie kapitalizmu, „Kultura i Społeczeństwo” 1998, Nr 4.

Palka P., Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej. Studium z prawa karnego, Olsztyn 2011.

Pilarczyk K., Ewangelia i Dzieje Apostolskie św. Łukasza - bibliografia publikacji w Polsce za lata 1945-1985, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1986, T. 39, Nr 6.

Pope J. (red.), Rzetelność życia społecznego. Metody zapobiegania korupcji, Warszawa 1999.

Szcząska K., Z dziejów korupcji, „Prawo i Życie” 1999, Nr 8.

Thompson F., A Short History of Parliament 1295–1642, St. Paul 1953.

Tkacz A., Integracja RP z Unią Europejską. Zadania Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Kętrzyn 2000.

Wąsek A., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. II, Warszawa 2010.

Wasilewski J. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Warszawa 2006.

Wiatrowski P., Łapownictwo czynne i warunki niekaralności sprawcy w kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2008, Nr 7–8.

Witaszek G., Życie społeczne w Biblii, Lublin 1998.

Zabielski J., Fenomen współczesnej korupcji i jej etyczna ocena, Białystok 2004.

Zabielski J., Ludzie sumienia – problem i wezwanie naszych czasów, „Collectanea Theologica” 1997, T. 67, Nr 3.

Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. II, 2008.

Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. II, 1999.

Wyrok SN z dnia 5 listopada 1997 r., sygn. akt. V KKN 105/97, OSNK 1998, Nr 1–2, poz. 7.

Wyrok SN z dnia 14 marca 2007 r., sygn. akt. III KK 248/06, „Prokuratura i Prawo” 2007, Nr 10, poz. 4.

Wyrok SA w Łodzi z dnia 15 stycznia 2001 r., sygn. akt II AKa 145/01, „Prokuratura i Prawo” 2004, Nr 5, poz. 23.

Wyrok SN z dnia 7 listopada 1994 r., sygn. akt. WR 186/94, OSNKW 1995, Nr 3–4, poz. 20.

Wyrok SN z dnia 16 grudnia 2011 r., sygn. akt V KK 140/11, „Prokuratura i Prawo Orzecznictwo” 2012, Nr 3, poz. 6.

Published

2021-04-01

How to Cite

Dominiuk, R. (2021). Corruption in historical and contemporary terms. The concept of corrupt behavior against the background of Article 229 of the Polish Penal Code. Miscellanea Historico-Iuridica, 19(2), 183–198. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/512