The right of association in trade unions in terms of normative and political thought in the PRL until 1980

Authors

  • Marcin Kazimierczuk University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Keywords:

trade unions, to associate, political doctrine, restrictions of the right of association

Abstract

After the end of World War II, in the then new arena of political reality, the trade union movement entered the era of monism characterized by the fact that in labour relations only one organizational structure functioned that represented the interests of employees working under direct control of the state. In contrast to the interwar period in which there had been tremendous growth of the union movement thanks to the conditions created by the first of the reborn Polish governments, the realities of Polish socialism was a top-down ideological and organizational unification of the trade unions operating in various sectors of the economy, as well as nationwide. The trade unions became uniform, centralized entities, based on the principle of centralism and with essentially the same organizational structure. The trade union movement in Poland after the Second World War was organized on the concept of doctrinal W.I. Lenin, which developed as a result of sharp discussions that took place in the Russian Communist Party in the years 1918-1922.

References

Baran K., Zbiorowe prawo pracy, Kraków 2002.

Gieorgica P. J., Ruchy i organizacje społeczne, ich formy uczestnictwa w życiu politycznym, [w:] Nauka o polityce, red. A. Bodnar, Warszawa 1988.

Jończyk J., Zbiorowe prawo pracy, Wrocław 1983.

Krzekotowska K., Problemy ruchu zawodowego we współczesnym świecie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1988, nr 2.

Kulesza W.T., Ideologie naszych czasów, Warszawa 1996.

Langer T., Podstawowe uprawnienia polityczne obywateli PRL, [w:] Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i świecie, red. M. Szczepaniak, Warszawa 1974.

Lenin W.I., O zadaniach związków zawodowych, [w:] Dzieła, t. 28, Warszawa 1954.

Lenin W.I., O zadaniach związków zawodowych i o błędach Trockiego, [w:] Dzieła wszystkie, t. 32, Warszawa 1986.

Lenin W I., O związkach zawodowych, Warszawa 1982.

Lenin W.I., Projekt tez o roli i zadaniach związków zawodowych w warunkach nowej polityki ekonomicznej, [w:] Dzieła wszystkie, t. 42, Warszawa 1970.

Masewicz W., Ustawa o związkach zawodowych. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Warszawa 1998.

Morawski W., Stosunki pracy w Polsce a wzory zewnętrzne, [w:] Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, red. W. Kozek, Warszawa 1997.

Olszewski H., Zmierczak M., Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994.

Romul J., Prawo zrzeszania się, [w:] Podstawowe prawa i obowiązki obywateli PRL, red. A. Łopatka, Warszawa 1971.

Rocznik Statystyczny, Warszawa 1976.

Rozmaryn S., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1951.

Salwa Z., Prawno-ustrojowa pozycja związków zawodowych, [w:] Podstawy prawne działalności związków zawodowych, red. J. Czmuta, Warszawa 1984.

Siemieński F., Podstawowe wolności, prawa i obowiązki obywateli PRL, Warszawa 1979.

Sokorski W., Sprawy ruchu zawodowego, Warszawa 1947.

Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2002.

Szubert W., Refleksje nad modelami prawa pracy, „Państwo i Prawo” 1989, nr 10.

Szubert W., Społeczno-prawne problemy związków zawodowych, „Państwo i Prawo” 1980, nr 9.

Tuleja P., Normatywna treść praw jednostki w ustawach konstytucyjnych RP, Warszawa 1997.

Widera W., „Stare” związki zawodowe, [w:] Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej, red. W. Morawski, Warszawa 1994.

Widera W., Związek zawodowy jako niezależny podmiot w stosunkach przemysłowych: redefinicja „niezależności” w systemie postkomunistycznym, [w:] Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, red. W. Kozek, Warszawa 1997.

Wojtkowiak D., Konstytucyjne wolności obywateli, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1970, z. 3.

Wratny W., Związki zawodowe. Znaczenie w życiu politycznym i społeczno-gospodarczym, [w:] Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej, red. J. Wratny, M. Bednarski, Warszawa 2010.

Zakrzewski W., Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2004.

Downloads

Published

2017-04-15

How to Cite

The right of association in trade unions in terms of normative and political thought in the PRL until 1980. (2017). Miscellanea Historico-Iuridica, 15(2), 327-342. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/108

Similar Articles

1-10 of 297

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>