The draft law on magistrate courts for petty offences of 1970 in the opinion of the participants of public discussion

Authors

  • Marcin Łysko University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

magistrate courts for petty offences, public discussion, the Polish People’s Republic

Abstract

The draft law on magistrate courts for petty offences of 1970 was created within the framework of codification works on petty offence law in the Polish People’s Republic. The fact of sustaining the dependence of magistrate courts of local structures of Home Affairs administration was criticised during public discussion over the draft. Representatives of academics, who participated in the discussion, called for placing magistrate courts by local bodies of state administration or even transforming them into special courts. They postulated depriving the Minister for Home Affairs of the right to establish general principles for criminal policy and granting the Supreme Court with the judicial supervision over case-law magistrate courts. Those postulates served as the basis for the political system reform of 1990, which placed magistrate courts for petty offences in the structures of the Ministry of Justice.

References

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnem (Dz.U. nr 38, poz. 365).

Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno–administracyjnym (Dz.U. nr 66, poz. 454).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie trybu wybierania i odwoływania członków kolegiów przy prezydiach rad narodowych (Dz.U. nr 66, poz. 455).

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. (Dz.U. nr 33, poz. 232).

Ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno–administracyjnym (Dz.U. nr 77, poz. 396).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lutego 1959 r. w sprawie trybu i zasad zwalniania przewodniczących i zastępców przewodniczących kolegiów karno–administracyjnych przy prezydiach rad narodowych z obowiązku posiadania ukończonych studiów prawniczych (Dz.U. nr 15, poz. 80).

Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o ławnikach ludowych w sądach powszechnych (Dz.U. nr 54, poz. 309).

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do orzecznictwa karno-administracyjnego (Dz.U. nr 23, poz. 149).

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 12, poz. 114).

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. nr 12, poz. 116).

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz.U. nr 12, poz. 118).

Ustawa z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw – Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U. nr 43, poz. 251).

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483).

Prawo o orzecznictwie karno-administracyjnym. Projekt, Warszawa 1968.

Prawo o wykroczeniach. Projekt, Warszawa 1970.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Projekt, Warszawa 1970.

Ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń. Projekt, Warszawa 1970.

Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Zespół akt Ministerstwo Spraw Wewnętrznych II, sygn. teczki 16162.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zespół Akt Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. teczki 1963.

Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Sejm PRL. Kadencja V. Sprawozdanie stenograficzne z 7 posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 15 kwietnia 1970 r.

Sejm PRL. Kadencja V. Sprawozdanie stenograficzne z 14 posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 20 maja 1971 r.

Bojarski T., Radecki W., Wykroczenia, Wrocław 1997.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2012.

Jakubowska-Hara J., Grzywna w polskim prawie wykroczeń, Warszawa 2004.

Popławski H., Zarys prawa o wykroczeniach, Gdańsk 1974.

Ustawa o orzecznictwie karno-administracyjnym. Objaśnienia i teksty, Warszawa 1959.

Bojarski T., Ewolucja polskiego prawa wykroczeń, [w:] Rozwój polskiego prawa wykroczeń, red. T. Bojarski, M. Mozgawa, J. Szumski, Lublin 1996.

Lewiński J., Kształtowanie stosowanej przez kolegia do spraw wykroczeń polityki karania przez organy nadzoru, [w:] Materiały na Sesję Popularno-Naukową z okazji XXV-lecia kolegiów do spraw wykroczeń (21.IV.1977 Warszawa), wydane przez DSA MSW we współpracy z Akademią Spraw Wewnętrznych im. Feliksa Dierżyńskiego, Warszawa 1977.

Marek A., Proponowany model prawa wykroczeń i orzecznictwa w sprawach o wykroczenia na tle standardów europejskich, [w:] Rozwój polskiego prawa wykroczeń, red. T. Bojarski, M. Mozgawa, J. Szumski, Lublin 1996.

Dąbrowski W.F., Lewiński J., W sprawie projektu prawa o orzecznictwie karno-administracyjnym, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1967, nr 6.

Dyskusja o kolegiach i wykroczeniach, „Perspektywy” 1970, nr 21.

Falkowska W., Szybko, skutecznie, sprawiedlwie. O projekcie prawa o wykroczeniach, „Przekrój” 1970, nr 1322.

Gdy kolegium orzeka areszt, „Prawo i Życie” 1981, nr 16.

Iserzon E., Reforma orzecznictwa karno-administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1959, nr 8-9.

Iserzon E., Uwagi do projektów materialnego i formalnego prawa wykroczeń, „Państwo i Prawo” 1970, nr 8-9.

Kaczyńska D., Jeszcze o wykroczeniach. Propozycje prawnicze, „Życie Warszawy” 1970, nr 294.

Leoński Z., Kolegia w systemie organów rady narodowej, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1968, nr 6.

Leoński Z., Ustrój kolegiów do spraw wykroczeń, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1970, nr 1.

Lewiński J., Kolegia – organ quasi sądowy, „Prawo i Życie” 1970, nr 15.

Lewiński J., Ustrój kolegiów do spraw wykroczeń, „Służba MO” 1971, nr 2.

Naukowcy o wykroczeniach, „Prawo i Życie” 1970, nr 23.

O czym należy pamiętać przy wyborach do kolegiów, w małych miastach, osiedlach i gromadach?, „Poradnik dla Kolegiów Orzekających” 1958, nr 3.

Po sejmowej korekcie, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1971, nr 2.

Poselski trójgłos, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1971, nr 1.

Siarkiewicz K., Kształtowanie się ustroju kolegiów, „Zagadnienia Wykroczeń” 1977, nr 4-5.

Siewierski M. , Ewolucja postępowania w sprawach o wykroczenia, „Zagadnienia Wykroczeń” 1978, nr 1.

Siewierski M., Uwagi o modelu orzecznictwa w sprawach o wykroczenia, „Państwo i Prawo” 1970, nr 8-9.

Skupiński J., Model orzecznictwa w sprawach o wykroczenia, „Państwo i Prawo” 1970, nr 8-9.

Śmietanka I., Z sądu do kolegium, „Gazeta Sądowa i Penitencjarna” 1970, nr 16.

Tezy wystąpienia ministra spraw wewnętrznych Kazimierza Świtały, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1970, nr 2.

Uchwała podjęta przez Sejm, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1970, nr 2.

Włodyka S., Ustrój kolegiów do spraw wykroczeń w świetle projektów z 1970 r., „Państwo i Prawo” 1970, nr 8-9.

W przededniu wielkiej kampanii, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1970, nr 2.

Zanim będzie obowiązującym prawem, „Gazeta Sądowa i Penitencjarna” 1970, nr 20.

Sejm PRL. Kadencja V, Biuletyn nr 152 Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Wymiaru Sprawiedliwości.

Kolegia ds. wykroczeń w PRL (rozwiązania ustawowe i praktyka). Broszura opracowana i wydana staraniem Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” oraz Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność, Warszawa – Kraków 1987.

Downloads

Published

2017-04-15

How to Cite

The draft law on magistrate courts for petty offences of 1970 in the opinion of the participants of public discussion. (2017). Miscellanea Historico-Iuridica, 15(1), 181-203. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/123

Similar Articles

1-10 of 107

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>