Constitutional Precedents of the Sanacja Camp in the Polish Second Republic

Authors

  • Marcin Łysko University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

March Constitution, principle of parliamentary rule, Sanacja camp, constitutional precedents

Abstract

The publication aims to present the practise of application of the so called March Constitution (passed in march 1921 by the parliament of the Polish Second Republic), which come to power as a result of the coup d’état of May 1926. The Sanacja camp’s leader, Józef Pilsudski evaluated march constitution negatively, as it created parliamentary supremacy in state authority system. In the introduction to the publication, an amendment to the march constitution of 2 August 1926, which strengthened the competences of the executive authorities, was presented. The precedents were formally in line with the literal wording of the provisions of the March Constitution, but in practise they contradicted its fundamental principles. Precedents were the main weapon in the battle conducted by Józef Piłsudski against the Sejm, which was in opposition to the Sanation authorities. The practice of shortening parliamentary sessions would lead to a significant limitation of the Sejm’s activity in favour of law-making by the President’s decrees. The last of a series of constitutional precedents of the Sanacja camp was used to adopt a new constitution contrary to the provisions of the March Constitution. The April Constitution of 1935 officially confirmed the system of authoritarian rule of the Sanacja camp.

References

Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1919 nr 66, poz. 400).

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921 nr 44, poz. 267).

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r. (Dz.U. 1926 nr 78, poz. 442).

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz.U. 1926 nr 78, poz. 443).

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej j z dnia 25 marca 1927 r. w sprawie zamknięcia sesji zwyczajnej i budżetowej Sejmu (M.P. 1927 nr 70, poz. 161).

Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. o prawie prasowem (Dz.U. 1927 nr 45, poz. 358).

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1927 r. w sprawie odroczenia sesji nadzwyczajnej Sejmu (M.P. 1927 nr 216, poz. 550).

Zarządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 3 listopada 1927 r. w sprawie odroczenia sesji zwyczajnej Sejmu (M.P. 1927 nr 253, poz. 690).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1928, nr 3, poz. 18).

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1929 r. w sprawie odroczenia sesji zwyczajnej Sejmu (M.P. 1929 nr 255, poz. 594).

Ustawa z dnia 12 lutego 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1927 r. w przedmiocie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1927 nr 13, poz. 89).

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1930 r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej Sejmu na dzień 23 maja 1930 r. (M.P. 1930 nr 117, poz. 174).

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 maja 1930 r. w sprawie odroczenia sesji nadzwyczajnej Sejmu (M.P. 1930 nr 119, poz. 179).

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1930 r. w sprawie zamknięcia sesji nadzwyczajnej Sejmu (M.P. 1930 nr 142, poz. 215).

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. 1935 nr 30, poz. 227).

Druk sejmowy nr 2524 z dnia 20 września 1926 r. Sejm I kadencji II Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawozdanie stenograficzne z 303 posiedzenia Sejmu I kadencji II Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 września 1926 r., łam 6-7.

Sprawozdanie stenograficzne z 17 posiedzenia Sejmu II kadencji II Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 czerwca 1928 r., łam 120.

Sprawozdanie stenograficzne z 63 posiedzenia Sejmu II kadencji II Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 grudnia 1929 r., łam 67.

Sprawozdanie stenograficzne z 85 posiedzenia Sejmu II kadencji II Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 marca 1930 r., łam 64.

Ajnenkiel A., Historia sejmu polskiego. T. II, cz. 2, II Rzeczpospolita, Warszawa 1989.

Ajnenkiel A., Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997, Warszawa 2001.

Ajnenkiel A., Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975.

Ajnenkiel A., Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926-1939, Warszawa 1978.

Ajnenkiel A., Polskie konstytucje, Warszawa 1982.

Ajnenkiel A., Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972.

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1996.

Burda A., Konstytucja marcowa, Lublin 1983.

Chojnowski A., Józef Piłsudski o systemie parlamentarnym i sejmie II kadencji, „Więź” 1986, nr 5-6.

Garlicki A., Józef Piłsudski 1867-1935, Kraków 2008.

Garlicki A., Od maja do Brześcia, Warszawa 1981.

Gidyński J., Spór o moc obowiązującą dekretów prasowych i jego rozwiązanie, „Czasopismo Adwokatów Polskich” 1928, nr 2.

Gwiżdż A., Burżuazyjno-obszarnicza konstytucja z 1921 roku w praktyce, Warszawa 1956.

Gwiżdż A., Formy pracy sejmów Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Sejmy Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Zakrzewski, Warszawa 1990.

Komarnicki W., Polskie prawo państwowe. Geneza i system, Warszawa 2008.

Kozyra W., Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939, Lublin 2009.

Kraczkowski R., Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy w latach 1926-1935, Warszawa 2007.

Krukowski S., Nowela sierpniowa, [w:] Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, t. 2, red. M. Kallas, Warszawa 1990.

Kulesza W., Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935, Warszawa 1985.

Kulesza W., Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r., „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 2.

Kulesza W., Wacław Makowski o państwie społecznym. Wybór tekstów i opracowanie, Warszawa 1998.

Ławnikowicz W., Między koniecznością państwa a pochwałą autorytaryzmu. Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego, Lublin 2014.

Łysko M., Konstytucja marcowa pod rządami sanacji, „Mówią Wieki” 2021, nr 3.

Mołdawa T., Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1987.

Mroczka K., Polityka Józefa Piłsudskiego wobec parlamentu w pierwszych latach reżimu autorytarnego 1928-1930, „e-Politikon” 2012, nr 2.

Orzeczenie Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1928 r., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1928, nr 20.

Paruch W., Myśl polityczna formacji piłsudczykowskiej w Polsce (1926-1939) – cechy podstawowe, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K” 2014, vol. XXI/2.

Pietrzak M., Reglamentacja wolności prasy w Polsce, Warszawa 1963.

Pietrzak M., Parlament w systemie organów państwowych, [w:] Sejmy Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Zakrzewski, Warszawa 1990.

Pietrzak M., Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926, Warszawa 1969.

Pragier A., Czas przeszły dokonany, Londyn 1966.

Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Chojnowski, P. Wróbel, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.

Próchnik A., Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej, Warszawa 1983.

Ryszka F. (red.), Historia państwa i prawa Polski 1918-1939, cz. I, Warszawa 1962.

Samatowicz H., Stronnictwa polityczne wobec problemu poprawek do konstytucji marcowej i pełnomocnictw dla rządu w 1926 r., „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego” 1978, seria Nauki Polityczne, nr 6.

Smoliński T., Rządy Józefa Piłsudskiego w latach 1926-1935, Poznań 1985.

Tomasiewicz J., W poszukiwaniu nowego ładu. Katowice 2021.

Żenczykowski T., Polska lubelska, Warszawa 1990.

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Constitutional Precedents of the Sanacja Camp in the Polish Second Republic. (2022). Miscellanea Historico-Iuridica, 21(2), 177-201. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/647

Similar Articles

1-10 of 33

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>