Citizenship in the context of territorial changes adopted in the Versailles Treaty

Authors

  • Mieczysława Zdanowicz University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

Versailles treaty, citizenship, succession, right of option, acquisition of ipso iure citizenship

Abstract

This article aims to show how, in the context of the territorial changes adopted in the Versailles Treaty, the issue of the citizenship of individuals residing in these areas was regulated. Moreover, this essay defines the concept of citizenship and presents the possibilities of changing citizenships in the event of territorial changes. The Versailles Treaty is in the category of peace treaties which regulate in detail matters related to the liquidation of war. Among many issues, it also resolves the citizenship issue.

References

Bierzanek R., Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982.

Chen D.S., Principles of State Succession as Revealed by the Versailles Treaty, “China Law Review” 1923, nr 1.

Czapliński W., Międzynarodowe aspekty obywatelstwa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1984, rok XLVI, z. 3.

Czapliński W., Sukcesja państw w sprawach innych niż traktaty, „Sprawy Międzynarodowe” 1983, nr 4.

Czapliński W., Zmiany terytorialne w Europie Środkowej i Wschodniej i ich skutki prawnomiędzynarodowe (1990-1992), Warszawa 1998.

Cybichowski Z., Prawo międzynarodowe publiczne I prywatne, Warszawa 1932.

Donner R., The Regulation of Nationality in International Law, “Commentationes Scientiarum Socialium” 1983, nr 21.

Fiedorczyk P., Lityński A., Stawarska-Rippel A., Wojny XX wieku i ich skutki dla ustrojów państwowych i prawa, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2019, t. LXXI, z. 1.

Gettys C.L., The Effect of Changes of Sovereignty on Nationality, “The American Journal of International Law” 1927, nr 21.

Jagielski J., Obywatelstwo polskie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1998.

Malec D., Obywatelstwo państwa polskiego w świetle orzecznictwa Najwyższego Trybunału Administracyjnego 1922–1939, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2015, t.XIV, z. 2.

Muszyński M., Prawnomiędzynarodowa istota I prawnokrajowe skutki sukcesji państw. Wybrane zagadnienia teoretyczne, “Zeszyty Prawnicze” 2013, nr 13.1.

Plender R., The Rights to a Nationality as Reflected in International Human Rights Law and the Sovereignty of States in Nationality Matters, “Austrian Journal of Public and International Law” 1995, nr 49.

Rotocki Z., Opcja i plebiscyt a samostanowienie ludności w tradycyjnym prawie międzynarodowym, „Studia Prawnicze” 1972, z. 34.

Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku, Dz.U. 1920 nr 35 poz. 200.

Türk V., Summary and Conclusions, “Austrian Journal of Public and International Law” 1995, nr 49.

van Waas L., Fighting Statelessness and Discriminatory Nationality Laws in Europe, “European Journal of Migration and Law” 14 (2012).

Zdanowicz M., Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym, Warszawa 2001.

Downloads

Published

2020-04-22

How to Cite

Citizenship in the context of territorial changes adopted in the Versailles Treaty. (2020). Miscellanea Historico-Iuridica, 18(1), 169-179. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/438

Similar Articles

1-10 of 117

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>