The problem of private law codification in the countries of Central and Eastern Europe from the perspective of the past century

Authors

  • Anna Stawarska-Rippel University of Silesia in Katowice (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Keywords:

codification, private law, Treaty of Versailles, Central and Eastern European countries

Abstract

The past century for the countries of Central and Eastern Europe is not only the age of systemic transformation, but also the age of codification. The aim of the article is to show similar problems regarding the national codification of private law in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and later Yugoslavia (then after the break up of Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro), Czechoslovakia (Czech Republic and Slovakia), Hungary and Poland, and Lithuania, Latvia and Estonia.

References

Accetto M., On Law and Politics in the Federal Balance: Lessons from Yugoslavia, „Review of Central and East European Law” 2007, vol. 32.

Bartetić M., Nikšić S., Legal Culture and Legal Transplants. Croatian National Report, [w:] Legal Culture and Legal Transplants, ed. J. A. Sánchez Cordero, Waszyngton 2010.

Boliński B., New Codes in The Slavic Countries (Poland, Czechoslovakia, Yougoslavia) by Valdimir Gsovki. Washinton, 1934, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny“ 1935.

Dostalík P., Horák O., Zmiany w czeskim prawie prywatnym, „Forum Prawnicze” 2014.

Dziadzio A., Austria wobec Galicji i Czech w dobie przemian ustrojowych monarchii habsburskiej (1861-1871), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1998, z. 1.

Dziadzio A., Monarchia Konstytucyjna w Austrii 1867-1914. Władza – Obywatel – Prawo, Kraków 2001.

Giaro T., Legal Tradition of Eastern Europe. Its Rise and Demise, „Comparative Law Review” 2011, vol. 2, No 1.

Górnicki L., Kodyfikacja prawa prywatnego, [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, t. 1, red. Radwański Z., wydanie 2, Warszawa 2012.

Kelemen K., Fekete B., How Should the Legal System of Eastern Europe be Classified Today? [w:] International Conference for the 10th Anniversary of the Institute of Comparative Law, eds. Badó A., Belling D.W., Bóka J., Mezei P., Potsdam 2014, tekst dostępny online SSRN: https://ssrn.com/abstract=2614944.

Kornat M., Zrozumieć system wersalski, czyli o genezie II wojny światowej, „Dzieje Najnowsze” 2009, r. XLI, z. 3.

Kresić M., Yugoslav private law between the two World Wars, [w:] Modernisierung durch Transfer zwischen den Weltkriegen, pod red. T. Giaro, Frankfurt am Main 2007.

Lityński A., Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, wyd. 3, Warszawa 2017.

Lubiński K., Tendencje unifikacyjne w rozwoju prawa postępowania cywilnego, [w:] Marciniak A. (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Witolda Broniewicza. Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae, Łódź 1998.

MacQueen H. L., Private Law’s Revolutionaries: Authors, Codifiers and Merchants? [w:] Revolution and Evolution in Provate Law, ed. Worthington S., Robertson A., Virgo G., Oxford and Portland, Oregon 2018.

Ohanowicz A., Unifikacja i reforma prawa cywilnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny“, 1959, z. 3.

Pisuliński J., Struktura części ogólnej prawa zobowiązań (wprowadzenie do dyskusji), “Transformacje Prawa Prywatnego” 2017, nr 2.

Płaza S., Historia Prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. III Okres międzywojenny, Kraków 2001.

Przemówienie H. Konica, przewodniczącego podkomisji redakcyjnej, na zebraniu u Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 18 lutego 1925 r., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1925, nr 9.

Radwański Z., Zielona Księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, z. 1.

Smits J. M., Of the vocation of our age against codification: on civil codes in the information society, [w:] Tradition, Codification and Unification. Comparative – Historical Essays on Developments in Civil Law, ed. Milo J. M., Lokin J. H. A., Smits J. M., Intersentia 2014.

Sprawozdanie Sekretarza Generalnego prof. E.S. Rappaporta z dziesięciolecia działalności Komisji Kodyfikacyjnej (1919-1929), [w:] Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. Dział Ogólny, T. 1, z. 12, Warszawa 1929.

Sójka-Zielińska K., Organizacja prac nad kodyfikacją prawa cywilnego w Polsce międzywojennej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1975, z. 2.

Sójka-Zielińska K., Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2009.

Sójka-Zielińska K., Stulecie Kodeksu cywilnego szwajcarskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2012, z. 2.

Stoczewska B., Autonomia narodowościowa jako koncepcja rozwiązania problemu mniejszości narodowych w europejskiej (głównie polskiej) myśli politycznej XIX i XX wieku, „Krakowskie studia z historii państwa i prawa” 2010, tom. 3.

Vebers J., Family law in Latvia: From establishment of the independent state of Latvia in 1918 to restoration of independence in 1993, [w:] The International Survey of Family Law, red. A. Bainham, The Hauge-Boston-London 1997.

Zimmermann R., Codification: The Civilan Expierience Reconsidered on the Eve of Common European Sales Law, [w:] Codification in International Pespective, red. Wang W., Springer International Publishing Switzerland 2014.

Vékás L., The codification of private law in Hungary in historical perspective, [w:] „Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Juridica” 2010, t. LI, tekst dostępny online: http://www.ajk.elte.hu/file/annales_2010_04_Vekas.pdf.

Downloads

Published

2020-04-22

How to Cite

The problem of private law codification in the countries of Central and Eastern Europe from the perspective of the past century. (2020). Miscellanea Historico-Iuridica, 18(1), 43-53. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/411

Similar Articles

1-10 of 167

You may also start an advanced similarity search for this article.