The Civil Proceedings in the “New Edition”: a Few Legal-Historical Remarks on the Amendment of the Code of Civil Procedure (of July 4, 2019), and Comments on the Doctrine

Authors

  • Anna Stawarska-Rippel University of Silesia in Katowice (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Keywords:

Code of Civil Procedure, Polish civil procedure, abuse of procedural rights, obligation of telling the truth, obligatory reply to the statement of claim, discretionary power of a judge

Abstract

The article aims to formulate a legal-historical voice in the discussion about the amendment of the code of civil procedure (4 July 2019) and comments on the doctrine. Regulations introduced to the code on 4 July 2019 were under comprehensive discussion also in the interwar period. The pioneering concepts developed at that time concerned primarily: an obligatory reply to the statement of claim and preparatory proceedings, an obligation to tell the truth, the discretionary power of a judge, and abuse of the procedural rights clause. These original regulations were removed from the first Polish Code of Civil Procedure draft as too innovative for those times. However, the unrealized ideas of experts and their sources resulting from the preparatory materials are often much more valuable for studying the civil process than the adopted act. After reading the justification of the draft amendment of July 4, 2019, and the comments on the doctrine, one cannot help but feel that these gains of interwar science have been kept silent. The institutions introduced by the Act of 4 July 2019 were characterized as a manifestation of legal creationism and a manifestation of the hypertrophy of effectiveness in relation to the guarantee of a fair trial. Therefore, to discuss the recent actions of the legislator in reforming civil proceedings, it is worth adding a few remarks from the legal-historical perspective and comparative history of law, as they generally concern concepts and institutions that were designed almost 100 years ago.

References

Andrews N., The New English Civil Procedure Rules, [w:] European Traditions in Civil Procedure, ed. C.H. van Rhee, Antwerpen-Oxford 2005.

Cappelletti M., Garth B.G., Introduction – Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure, [w:] International Encyclopedia of Comparative Law, vol. XVI, Civil Procedure, ed. M. Cappelletti, Mohr Siebeck, Tübingen, Leiden-Boston 2014.

Dymek W., Stosunek pisma do słowa w procesie cywilnym na tle przepisów różnych procedur i K.P.C. w szczególności, cz. II, „Głos Sądownictwa” 1931, nr 11.

Ereciński T., Ocena skutków nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r., [w:] Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego. Konsekwencje zmian, red. M. Dziurda, T. Zembrzuski, Warszawa 2021.

Fierich F.K., Postępowanie przed sądami okręgowymi, [w:] Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. Sekcja postępowania cywilnego, tom I, z. 1 i 2. Polska Procedura Cywilna, Projekty referentów z uzasadnieniem. Przedruk wyczerpanych materiałów, Warszawa 1928, z. 1.

Fierich F.X., Projekty polskiej procedury cywilnej w oświetleniu nauki o stosunku procesowym, Warszawa 1924.

Fierich X., Środki skupienia materiału procesowego według projektu kodeksu polskiej procedury cywilnej, Kraków 1928.

Fierich F.K., Rzut oka na najważniejsze zadania prac kodyfikacyjnych. Odczyt Prof. dr Franciszka Ksawerego Fiericha, Prezydenta Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, na posiedzeniu inauguracyjnym Komisji Kodyfikacyjnej 10 listopada 1919 r., [w:] Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Dział ogólny, t. I, z. 1, Warszawa 1920.

Gołąb S., Przekleństwo nowelizacji, Lwów 1932, odbitka z „Głosu Prawa” 1932, nr 8-9.

Gołąb S., Polski kodeks postępowania cywilnego a procedura cywilna austriacka, [w:] Polski kodeks postępowania cywilnego a procedury dotychczas obowiązujące, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1931, z. 2.

Gołąb S., Projekty polskiej procedury cywilnej. Powstanie – uzasadnienie – zdania odrębne, Kraków 1930.

Gołąb S., Skupienie i przyspieszenie w procesie cywilnym, Lwów 1937.

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, „Собрание Узаконений РСФСР” 1923, nr 46-47, poz. 478 // Graždanskiĭ processual ́nyĭ kodeks RSFSR, „Sobra-nie Uzakoneniĭ RSFSR” 1923, nr 46-47, poz. 478.

Górnicki L., Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939, Wrocław 2000.

Harla A.G., Odpowiedź na pozew w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, pod red. K. Markiewicz i A. Torbusa, Katowice 2014.

Hroboni J., Syntetyczna ocena procedury cywilnej w świetle materiałów ustawodawczych, „Przegląd Prawa i Administracji” 1931, nr 1.

Jakubecki A., Sankcje za nadużycie praw procesowych w kodeksie postępowania cywilnego, „Palestra” 2019, nr 11-12.

Jolowicz J.A., On Civil Procedure, Cambridge 2000.

Karolczyk B., Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym przed sądami pierwszej instancji, Warszawa 2013.

Machnikowska A., Stawarska-Rippel A., The principles of civil procedure in Poland in the twentieth century: doctrine, drafts and law in a comparative perspective, “Comparative Law Review” 2016, z. 21.

Medyński W.J., O odpowiedzi na pozew w k.p.c., „Głos Sądownictwa” 1933, nr 12.

Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych powiązanych z nim ustaw (nr druku UD-156), z 30 września 2021 r.

Opinia stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – druk UD 156, z 4 października 2021 r.

Orzeł-Jakubowska A., Plan rozprawy jako narzędzie efektywnego zarządzania postępowaniem, [w:] Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego. Konsekwencje zmian, red. M. Dziurda, T. Zembrzuski, Warszawa 2021.

Polkowski A., Die polnische Zivilprozessordnung von 1930/1933 Unter Berücksichtigung des deutschen, österreichischen, russischen und französischen Recht, Frankfurt am Main 2009.

Rupniewski M., Elementy kreacjonizmu i determinizmu prawnego w nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r., [w:] Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r., pod red. S. Cieślaka, Łódź 2020.

Rylski P., O nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 4.07.2019 r. w ogólności, „Palestra” 2019, nr 11-12.

Sitnicki Z., Kodeks postępowania cywilnego, „Głos Sądownictwa” 1930, nr 12.

Skąpski J., Franciszek Ksawery Fierich jako procesualista, „Polski Proces Cywilny” 1938, nr 19-20.

Skąpski J., Postępowanie. Część ogólna, [w:] Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. Sekcja postępowania cywilnego, t. I, z. 1 i 2. Polska Procedura Cywilna, Projekty referentów z uzasadnieniem. Przedruk wyczerpanych materiałów, Warszawa 1928, z. 1.

Spinei S., Romanian Civil Procedure: The Reform Cycles [w:] Civil Litigation in a Globalising World, eds. X. Kramer, C. H. van Rhee, Hague 2012.

Stawarska-Rippel A., Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918-1964). Studium historycznoprawne, Katowice 2015.

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Druk sejmowy nr 3137 z 16.01.2019.

Verkerk R., England and Wales. (Powers of the judge), [w:] European Traditions in Civil Procedure, ed. C.H. van Rhee, Antwerpen-Oxford 2005.

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

The Civil Proceedings in the “New Edition”: a Few Legal-Historical Remarks on the Amendment of the Code of Civil Procedure (of July 4, 2019), and Comments on the Doctrine. (2022). Miscellanea Historico-Iuridica, 21(2), 379-396. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/656

Similar Articles

1-10 of 430

You may also start an advanced similarity search for this article.