Genesis of Administrative Justice and Administrative Procedure in Latvia

Authors

  • Inga Bērtaite-Pudāne University of Latvia (Latvijas Universitāte)

Keywords:

centenary of administrative justice, administrative law, state governed by law

Abstract

In 2021, the administrative courts of Latvia celebrated two significant anniversaries. The first was one hundred years since the adoption of the Act on Administrative Courts, which was the beginning of administrative justice in Latvia. The second significant anniversary – 20 years ago a modern Administrative Procedure Act was adopted and separate administrative courts were established. This article aims to describe the genesis of administrative justice in Latvia during the Interwar Period and after the restoration of Latvia’s independence in 1991. Administrative justice a hundred years ago and now is an instrument that ensures the observance of fundamental principles of democracy and the rule of law. Thus, the present day connects us with the time 100 years ago. At the same time, it should be acknowledged that the assessment of the regulation of administrative procedure, as well as the organization of administrative justice, in Latvia, differ significantly between then and now. The article analyses the reasons why the 1921 Act on Administrative Courts was considered outdated and incomplete as it approached its twentieth anniversary, while the current Administrative Procedure Act, celebrating its twentieth anniversary, is considered to be of a success story. The article also examines the challenges that characterized administrative justice in the Interwar Period and nowadays, looking for commonalities and differences. The article uses both interwar and contemporary legal sources. The article uses analytical and historical research methods. The article can serve as a source of information for further comparative studies on the genesis of administrative justice in the region.

Author Biography

  • Inga Bērtaite-Pudāne, University of Latvia (Latvijas Universitāte)

References

Balodis R., Kārkliņa A., Danovskis E., Latvijas konstitucionālo un administratīvo tiesību attīstība pēc neatkarības atjaunošanas, “Juridiskā zinātne” 2012, Nr. 3.

Bukovskis V., Administrātivās tiesas reforma, “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” 1925, Nr. 7-9.

Dāvids V., Latvijas tiesu iestādes valsts desmit gadu pastāvēšanas laikā, “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” 1928, Nr. 10-11.

Dišlers K., Instanču sistēma administrātīvā tiesā, “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” 1938, Nr. 1.

Dišlers K., Latvijas administrātīvā procesa ievadjautājumi, “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” 1936, Nr. 1.

Dišlers K., Latvijas valsts varas organi un viņu funkcijas, “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” 1925, Nr.4.

Dravnieks A., Administratīvais process Latvijas Republikā divdesmitajā gadā pēc tiesiskās iekārtas atjaunošanas, [in:] Administratīvā procesa likums, 5. izd., Rīga 2012.

Dravnieks A., Ir likuma projekts, par valsts un indivīda attiecībām, “Jurista Vārds” 13.02.2001., Nr. 3 (196).

Dravnieks A., Kurš tad īsti lobē administratīvo procesu, “Jurista Vārds” 20.11.2001., Nr. 36 (229).

Gailīte D., Administratīvais process – pirmie desmit, “Jurista Vārds” 04.02.2014., Nr. 5(807).

Jundzis T., Tiesību reformas tautas atmodas periodā (1986–1990), [in:] Latvijas tiesību vēsture (1914–2000), ed. D.A. Lēbers, Rīga 2000.

Kalacs J., Novērojumi likumā par administrativām tiesām, “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” 1938, 966.-967.lpp.

Kalacs J., Pārdomas par administrātīvo tiesu, “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” 1937, Nr. 2.

Kalacs J., Piezīmes pie likuma par administrātīvām tiesām, “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” 1936, Nr. 1.

Krūmiņa V., Administratīvais process – pirmsākumi, attīstība un tendences, “Jurista Vārds” 07.11.2017., Nr. 46 (1000).

Krūmiņa V., Administratīvo tiesu pirmie pieci gadi, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiTo83_2uDwAhXR_ioKHcwPD_YQFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fat.gov.lv%2Ffiles%2Fuploads%2Ffiles%2Fdocs_en%2Fconferences%2Fadm5gadi%2Fv_krumina.doc&usg=AOvVaw0xckiVPumWEZrdmj_f-K9.

Krūmiņa V., Ievads Latvijas Republikas Satversmes VI nodaļas komentāram: tiesu varas evolūcijas Latvijā, http://tzpi.lu.lv/files/2014/08/Ievads_6_V_Krumina.pdf.

Levits E., Latvijas tiesību attīstība kopš 1990.gada – no padomju sistēmas uz modern Eiropas Savienības dalībvalsts tiesību sistēmu, “Augstākās Tiesas Biļetens” 2018, Nr. 17.

Levits E., Valsts vara ir instruments, ar kuru jāprot rīkoties, “Jurista Vārds” 17.09.2019., Nr. 37 (1095).

Leitans P., Atmiņas par Latvijas tiesu darbības sākumu, “Jurists” 1937, Nr. 1-2.

Litvins G., Administratīvā procesa efektivizēšana pilnveidotu privātpersonu tiesību aizsardzību, “Jurista Vārds” 07.11.2017., Nr. 46 (1000).

Načiščionis J., Konceptuāli par Administratīvā procesa likuma projekta struktūru, “Jurista Vārds” 06.12.1996., Nr. 27 (41).

Osipova S., Tiesu sistēmas izveide Latvijas Republikā starpkaru posmā. Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas runa Turaidas muzejrezervātā gadskārtējā konferencē 2018.gada 9.novembrī, https://www.satv.tiesa.gov.lv/runas-un-raksti/satversmes-tiesas-priekssedetajas-vietniece-sanitas-osipovas-runa-turaidas-muzejrezervata-gadskarteja-konference/.

Salenieks N., Par administratīvo procesu tiesā, “Jurista Vārds” 19.03.1998., Nr. 10/11 (78/79).

Strautiņš P., Mūsu administrativā justīcija, “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” 1939, Nr. 1.

V.V., Likumprojekts par administrativo procesu, “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” 1940, Nr. 4.

Veitmanis K., Menģelsons A., Tieslietu ministrijas un tiesu vēsture. 1918–1938, Rīga 1939.

Zilbers F., Pie jautājuma par administratīvo sodīšanu un administratīvām tiesām, “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” 1937, Nr. 1.

Старилов Ю., Административная юстиция в России до 1917 года: развитие теории и формирование законодательства // Starilov U., Administrativnaa usticia v Rossii do 1917 goda: razvitie teorii i formirovanie zakonodatel'stva, http://comitasgentium.com/ru/doctrina/publichnoe/administrativnay_usticiya/administrativnaja-justicija-v-rossii-do-191/#_ftnref15.

Administratīvā procesa likums, “Latvijas Vēstnesis” 14.11.2001., Nr. 164.

Likums par administrativām tiesām, “Valdības Vēstnesis” 21.03.1921., Nr. 64, 1.-2.lpp.

Ministru kabineta 13.06.1995. noteikumi Nr.154 “Administratīvo aktu procesa noteikumi”, “Latvijas Vēstnesis” 04.07.1995., Nr. 100 (383).

Pagaidu nolikums par Latvijas tiesām un tiesāšanas kārtību, “Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un Rīkojumu Krājums” 15.07.1919., Nr. 1.

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par administratīvām tiesām, “Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums” 25.02.1938., Nr. 5, 111.-112.lpp.

Pārgrozijumi un papildinājumi Likumā par administrativām tiesām, “Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums” 14.10.1939., Nr. 26, 503.-504.lpp.

Положения о судах по административным делам. Собрание узаконений и распоряжений правительства, 1917, № 127, c.692, [in:] Ю.Н. Старилов (Cocт.), Административная юстиция: конец XIX – начало XX века: хрестоматия, часть 2, Воронеж 2004, c. 354-367 // Položenia o sudah po administrativnym delam. Sobranie uzakonenij i rasporaženijpravitel'stva, 1917, № 127, c. 692, [in:] U.N. Starilov (Coct.), Administrativnaa usticia: konec XIX – načalo XX veka: hrestomatia, čast' 2, Voronež 2004, c. 354-367, http://www.law.vsu.ru/structure/admlaw/personal/books/starilov_16.pdf.

Administratīvā procesa izveide Latvijā: no idejas līdz likumam un administratīvajām tiesām, “Jurista Vārds” 04.02.2014., Nr. 5 (807), 13.lpp.

Būs jauns likums par administrātīvām tiesām, “Dzelzceļnieks” 01.08.1938., Nr. 15.

Izstrādā likumu par administrātīvām tiesām, “Jaunākās Ziņas” 16.07.1938., Nr. 157.

Par Administratīvā procesa likumu. Administratīvā procesa likuma izstrādes darba grupas ziņojums Ministru kabineta 1997.gada 15.jūlija sēdē, LV 22.07.1997., Nr. 186 (910).

Paskaidrojums pēc likuma projekta par administratīvām tiesām. Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1533.f., 1.apr., 2378.l., 13.lp.

Tieslietu ministra paskaidrojums pie pārgrozījumiem un papildinājumiem likumā par administrātīvām tiesām, “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” 1938, Nr. 2, 529. lpp.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

Genesis of Administrative Justice and Administrative Procedure in Latvia. (2023). Miscellanea Historico-Iuridica, 22(1), 103-118. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/755

Similar Articles

1-10 of 408

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>