Axiology of the Law of the European Legal Space and the Development of the Administrative Court System in Poland

Authors

 • Iwona Wrońska University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Tomasz Dubowski University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

European legal space, democracy, rule of law, administrative courts system

Abstract

The primary objective of the study was to determine the unique characteristics of the axiology of the law of the European legal space and its impact on the development of the administrative courts system in Poland by indicating its rooting in legally expressed values, as well as in extra-legal values that are common axioms of the European legal space discussed herein. It was noted that international law – which is the background of the study – determines the basis for the operation of a democratic state, thus exerting a fundamental and significant influence on the formation of standards of democratic states in Europe, including the administrative court system in Poland. The achievement of the primary objective of the deliberations will be assisted by two intermediate objectives. The first one, seeking to lay the foundations for the introduction of the aforementioned “European legal space” category as a normative category that includes a common axiology of law, which underlies the democratic state, including the nature of human rights, through the analysis of the legal and non-legal norms that form that category. The achievement of the second intermediate objective, on the other hand, will make it possible in fine to treat that space as a normative and axiological concept to rot the unique structure of the administrative court system in Poland as one of the structural elements of the democratic system. In the literature on the subject, the issue of the axiology of the law of the European legal space from the standpoint of its impact on the administrative court system in Poland has not been analyzed in a comprehensive manner, and the available publications only partially address this topic, which prompted the study of the issue stated in the title of this paper. By setting the framework for the deliberations, they were narrowed down to the European legal space, which was considered to be the normative space of influence of European international organizations, namely the Council of Europe, the European Union, and the Organization for Security and Cooperation in Europe. The purpose of the specific scope of the conducted analyses have resulted in the use of specific research methods. The dogmatic-legal method was the leading method, and it is present virtually all parts of the deliberations. The position of the doctrine was analyzed Polish and foreign monographs and papers, as well as acts of universally applicable international law and those of a regional nature. The case law of international courts was also analyzed. The author made an extensive use of the legal-comparative method. It proved useful in the search for a way to define the concept of the European legal space, as well as other concepts, due to the need to confront the legal achievements of the international organizations that make up that space.

Author Biographies

 • Iwona Wrońska, University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

  ORCID: 0000-0002-8945-3545

  dr hab. Iwona Wrońska – Polish Science (Nauka Polska): database of the National Information Processing Institute (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy)

  dr hab. Iwona Wrońska – University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku) – Faculty of Law (Wydział Prawa) – Department of Public International Law (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego) – Institute of European Law (Zakład Prawa Europejskiego)

 • Tomasz Dubowski, University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

  ORCID: 0000-0001-8731-2266

  dr hab. Tomasz Dubowski – Polish Science (Nauka Polska): database of the National Information Processing Institute (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy)

  dr hab. Tomasz Dubowski – University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku) – Faculty of Law (Wydział Prawa) – Department of Public International Law (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego) – Institute of European Law (Zakład Prawa Europejskiego)

References

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-12/08 Mono Car Styling SA, w likwidacji przeciwko Dervis Odemis i in., ECLI:EU:C:2009:466 [The Judgment of the Court of Justice of the European Union of July 16, 2009 in Case C-12/08 Mono Car Styling SA, in liquidation v Dervis Odemis and others, ECLI:EU:C:2009:466].

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia w sprawie C-432/05 Unibet, ECLI:EU:C:2007:163 [The Judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-432/05 Unibet, ECLI:EU:C:2007:163].

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 września 2008 r. w sprawach połączonych C-402/05 P i C-415/05 P Kadi I Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie I Komisji, Dz.U. C z 2008, poz. 285 [The Judgment of the Court of Justice of the European Union of September 3, 2008 in Joined Cases C-402/05 P and C-415/05 P Kadi I Al Barakaat International Foundation v Council and Commission, Official Journal C 2008, item 285].

Opinia 2/13 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydana na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE – Projekt umowy międzynarodowej – Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – Zgodność wspomnianego projektu z traktatami UE i FUE, ECLI:EU:C:2014:2454 [Opinion 2/13 of the Court of Justice of the European Union Pursuant to Article 218(11) TFEU – Draft International Agreement – Accession of the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms – Compatibility of the Said Draft with the EU and FEU Treaties, ECLI:EU:C:2014:2454].

Statut Rady Europy przyjęty w Londynie 5 maja 1949 r. (Dz.U. 1994 nr 118, poz. 565) [Statute of the Council of Europe Adopted in London on May 5, 1949 (the Journal of Laws 1994 no. 118, item 565)].

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. 1993 nr 30, poz. 284, z póź. zm.) [The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Drawn Up in Rome on November 4, 1950 (Journal of Laws 1993 no. 30, item 284, as amended)].

Karta Paryska z 1990 r. [1990 Paris Charter], https://www.osce.org/mc/39516.

Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE 29 June 1990, Organization for Security and Co-operation in Europe, https://www.osce.org/odihr/elections/14304.

Document of the Moscow Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE 3 October 1991, Organization for Security and Co-operation in Europe, https://www.osce.org/odihr/elections/14310.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483) [Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997 (Journal of Laws 1997 no. 78, item 483)].

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie 13.12.2007 r. (Dz.Urz. C 326 z 26.10.2012 r.) [The Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community, Drawn Up in Lisbon on 13.12.2007 (Official Journal C 326 of 26.10.2012)].

Barcik J., Ochrona praworządności w Radzie Europy i Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem niezależności sądów i niezawisłości sędziów [Protection of the Rule of Law in the Council of Europe and the European Union with Particular Regard to the Independence of the Judiciary and the Independence of the Judges], Warszawa 2019.

Benoit-Rohmer F., Klebes H., Prawo Rady Europy. W stronę ogólnoeuropejskiej przestrzeni prawnej [Council of Europe Law. Towards a Pan-European Legal Area], transl. M.A. Nowicki, Warszawa 2006.

Berlin I., European Unity and its Vicissitudes, [in:] The Crooked Timber of Humanity, ed. H. Hardy, Oxford 1990.

Editorial Comments, Safeguarding EU values in the Member states – Is something finally happening?, „Common Market Law Review” 2015, vol. 52, no. 3.

Frändberg A., From Rechtsstaat to Universal Law-State. An Essay in Philosophical Jurisprudence, Cham 2014.

Garlicki L., Wprowadzenie [Introduction], [in:] Sądownictwo administracyjne w Europie Zachodniej Administrative Judiciary in Western Europe], ed. L. Garlicki, Warszawa 1990.

Garlicki L., Wprowadzenie [Introduction], [in:] Konstytucje państw Unii Europejskiej [Constitutions of the European Union countries], ed. W. Staśkiewicz, Warszawa 2011.

Gibbs N., Post Sovereignty and the European Legal Space, „Modern Law Review” 2017, vol. 80 no. 5.

Grødeland A.B., Miller W.L., European Legal Cultures in Transition, Cambridge 2015.

Huomo-Kettunen M., Heterarchical constitutional structures in the European Legal Space, “European Journal of Legal Studies” 2013, vol. 6, no. 1.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem [Dictionary of Foreign Words and Foreign Phrases with an Almanac], Warszawa 2000.

Kowalski M., Prawo do sądu administracyjnego. Standard międzynarodowy i konstytucyjny oraz jego realizacja [The Right to an Administrative Court. The International and Constitutional Standard and its Implementation], Warszawa 2019.

Krawczyk A., Reformy sądownictwa administracyjnego w państwach młodej demokracji (analiza prawnoporównawcza) [Administrative Justice Reforms in Young Democratic States (Comparative Legal Analysis)], „Acta Universitatis Lodziensis” 2021, no. 95.

Lang W., Aksjologia polskiego systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej [Axiology of the Polish Legal System in the Period of Systemic Transformation], [in:] Zmiany społeczne a zmiany w prawie: aksjologia, konstytucja, integracja europejska [Social Change and Legal Change: Axiology, Constitution, European Integration], ed. L. Leszczyński, Lublin 1999.

Langrod J.S., Zarys sądownictwa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa administracyjnego w Polsce [Outline of Administrative Judiciary with Particular Reference to Administrative Judiciary in Poland], Warszawa 1925.

Langrod J.S., Sprawa reaktywacji sądownictwa administracyjnego [The Case for the Reactivation of the Administrative Judiciary], following: J.S. Langrod, Znosić czy rozbudować [Abolish or Expand], 1929, [in:] Przedruki z „Gazety Administracji” z 1946 r. [Reprints from the 1946 “Gazette of Administration”], „Samorząd Terytorialny” [“Local Self-Government”] 1999, no. 5.

Legrand P., European Legal Systems Are Not Converging, “The International and Comparative Law Quarterly” 1996, vol. 45, no. 1.

Manolescu A.A., Manolescu A., The Corporate Responsibility for Human Rights within the European Legal Area, “AGORA International Journal of Juridical Sciences” 2009.

Osiatyński W., Prawa człowieka i ich granice [Human Rights and their Limits], Kraków 2011.

Piechowiak M., Karta Praw Podstawowych a tradycyjne wartości [The Charter of Fundamental Rights and Traditional Values], [in:] Zmagania początku tysiąclecia [The Struggles of the Beginning of the Millennium], ed. M. Gierycz, J. Grosfeld, Warszawa 2012.

Przemówienie przewodniczącego KE Junckera do Parlamentu Europejskiego z 13 września 2017 r. [EC President Juncker's speech to the European Parliament on 13 September 2017], https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_pl.

Safjan M., Rządy prawa a przyszłość Europy [Rule of Law and the Future of Europe], „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe” [“Studies and Analyses of the Supreme Court. Scientific Materials”] 2019, vol. 8.

Skorupka J., O sprawiedliwości procesu karnego [On the Fairness of the Criminal Process], Warszawa 2013.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz [Constitution of the Republic of Poland. Commentary], Warszawa 2013.

Sommermann K.P., Entwicklungsperspektiven der Verwaltungsgerichtsbarkeit, [in:] Handbuch der Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland und Europa, ed. K.P. Sommermann, B. Schaffarzik, Berlin-Heidelberg 2019.

Taborowski M., Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej. Studium przebudzenia systemu ponadnarodowego [Mechanisms for the Protection of the Rule of Law of Member States in European Union Law. A Study of the Awakening of the Supranational System], Warszawa 2019.

Vitkauskas D., Dikov G., Podręczniki praw człowieka Rady Europy. Ochrona prawa do rzetelnego procesu w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka [Council of Europe Human Rights Handbooks. Protection of the Right to a Fair Trial in the European Convention for the Protection of Human Rights], Strasburg 2012.

Weber A., Rechtsstaatsprinzip als gemeineuropäisches Verfassungsprinzip, „Zeitschrift für öffentliches Recht“ 2008, no. 63.

Wiącek M., Rozdział VIII Sądy i Trybunały, Art. 184 [Chapter VIII Courts and Tribunals, Article 184], [in:] Konstytucja RP, Komentarz Art. 87-243 [Constitution of the Republic of Poland, Commentary Art. 87-243], ed. M. Safjan, L. Bosek, vol. II, Warszawa 2016.

Ziembiński Z., Teoria prawa [Theory of Law], Warszawa-Poznań 1978.

Zimmermann J., Przedmowa [Foreword], [in:] Aksjologia prawa administracyjnego [Axiology of Administrative Law], ed. J. Zimmermann, Warszawa 2017.

Zimmermann J., Aksjomaty sądownictwa administracyjnego [Axioms of Administrative Judiciary], Warszawa 2020.

What is ODIHR?, https://www.osce.org/files/f/documents/b/b/13701.pdf.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

Axiology of the Law of the European Legal Space and the Development of the Administrative Court System in Poland. (2023). Miscellanea Historico-Iuridica, 22(2), 221-243. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/786

Similar Articles

1-10 of 447

You may also start an advanced similarity search for this article.