The system of sanctions in the Misdemeanour Law of European socialist countries

Authors

  • Marcin Łysko University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

Misdemeanour Law, the system of sanctions, socialism

Abstract

After the 2nd World War the Misdemeanour Law of European socialist countries included, apart from the traditional penalties, measures of an educational character. The assumption of gradual abolition of repressive measures accompanying the development of a socialist society lay in the basis for introducing them. Typically, a fine was the basic sanction for committing an offence. The highest upper limit of fine was provided for in the legislation of Hungary, Bulgaria and Poland. It was the Polish Misdemeanour Law which used the maximum allowable fine most often. Custodial detention was common in the Misdemeanour Laws of Yugoslavia as well as in Poland, which also used the alternative penalty of arrest and detention in cases of non-payment of a fine. In Hungary and the Soviet Union, the penalty of detention was of exceptional character. However, as its upper time limit of detention was three times higher than in other countries, the Polish Misdemeanour Law is to be perceived as being the most restrictive. The punishment of a three-months detention for every third misdemeanour committed, was provided for in the Misdemeanour Law codification of 1971 of the People’s Poland.

References

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do orzecznictwa karno-administracyjnego (Dz. U. nr 23, poz. 149).

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 12, poz. 114).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553).

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 113, poz. 717).

Prawo o wykroczeniach. Projekt, Warszawa 1970.

Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa 1978.

Dąbrowski W.F., Zagadnienia ogólne orzecznictwa karno-administracyjnego w PRL, Poznań 1970.

Levit P., Sprava a sprawvni prawo. Obecna cast, Praha 1964.

Łysko M., Prace nad kodyfikacją materialnego prawa wykroczeń w Polsce Ludowej (1960–1971), Białystok 2016.

Marek A., Polskie prawo wykroczeń, Warszawa 1987.

Marek A., Prawo wykroczeń w zarysie, Warszawa 1975.

Popovic S., Upravno pravo. Opsti deo, Belgrad 1965.

Skupiński J., Model polskiego prawa o wykroczeniach, Wrocław – Warszawa – Kraków– Gdańsk 1974.

Vuckovic M., Popovic A., Lisica D., Osnovni zakon o prekrsajima sa komentarom i posebnim saveznim proposima o prekrsajima, Belgrad 1967.

Cerveny Z., Spravni trestani, [w:] Z. Lukes a kolektiv, Ceskoslovenske spravni pravo, Praha 1981.

Jandy-Jendrośka K., Jendrośka J., Instytucje postępowania w sprawach wykroczeń administracyjnych, [w:] Instytucje prawa administracyjnego europejskich państw socjalistycznych, red. J. Starościak, Warszawa 1973.

Marek A., Problemy reformy polskiego prawa wykroczeń, [w:] Problemy odpowiedzialności karnej. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Buchały, red. Z. Ćwiąkalski, Kraków 1994.

Szumski J., Środki karne stosowane wobec sprawców wykroczeń, [w:] Problemy recydywy i drobnej przestępczości w prawie Polski i RFN, red. J. Skupiński, Wrocław 1984.

Adamiak B., Ewolucja systemu kar w orzecznictwie w sprawie wykroczeń w PRL, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1976, t. VIII.

Bafia J., Kodyfikacja prawa o wykroczeniach, „Państwo i Prawo” 1971, nr 10.

Bareja Cz., Nowe prawo o wykroczeniach, „Przegląd Pożarniczy” 1971, nr 9.

Buchholz E., Nowe prawo karne NRD, „Przegląd Penitencjarny” 1968, nr 3.

Dąbrowski W.F., Orzecznictwo w sprawach wykroczeń w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1964, nr 6.

Gubiński A., Niektóre zagadnienia dotyczące ujęcia odpowiedzialności za wykroczenia w europejskich państwach socjalistycznych, „Zagadnienia Wykroczeń” 1988, nr 1.

Gubiński A., Radzieckie ustawodawstwo karno-administracyjne, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1965, nr 1.

Gubiński A., Środki oddziaływania wychowawczego na tle zasady celowości w prawie wykroczeń, „Państwo i Prawo” 1972, nr 10.

Gubiński A., Wokół problemów nowej kodyfikacji, „Zagadnienia Wykroczeń” 1972, nr 2.

Haczewski Z., Węgierskie prawo o wykroczeniach, „Gazeta Sądowa i Penitencjarna” 1969, nr 13.

Hochberg L., Czy Związek Radziecki wprowadzi kodeks wykroczeń?, „Zagadnienia Wykroczeń” 1972, nr 4–5.

Jendrośka J., Rozwój orzecznictwa w sprawach o wykroczenia w Polsce, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1978, t. X.

Łysko M., Prawo wykroczeń Niemieckiej Republiki Demokratycznej, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2009, t. VII.

Pleńska D., Wokół problemów nowej kodyfikacji, „Zagadnienia Wykroczeń” 1972, nr 2.

Radecki W., Odpowiedzialność za wykroczenia w systemie środków reakcji na czyny społecznie niebezpieczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Karnego” 1988, nr 14.

Radecki W., System kar i innych środków oddziaływania w prawie wykroczeń, „Służba MO” 1977, nr 4–5.

Skupiński J., Bułgarskie prawo wykroczeń, „Zagadnienia Wykroczeń” 1973, nr 6.

Skupiński J., Prawo dotyczące wykroczeń w europejskich państwach socjalistycznych, „Problemy Praworządności” 1973, nr 11.

Skupiński J., Rumuńskie prawo o wykroczeniach, „Zagadnienia Wykroczeń” 1973, nr 2.

Skupiński J., Ustawodawstwo karno-administracyjne w Jugosławii, „Państwo i Prawo”1970, nr 7.

Skupiński J., Węgierskie ustawodawstwo w sprawach o wykroczenia, „Studia Prawnicze”1971, z. 30.

Starościak J., Prawo karno-administracyjne w Związku Radzieckim, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1964, nr 1.

Popowa W.I., Podstawowe problemy ustawodawstwa o odpowiedzialności administracyjnej w ZSRR, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1966, nr 3–4.

Ordnungswidrigkeitrecht der DDR. Kommentar zum Ordnungswidrigkeitsgesetzund zur Ordnungswidirgkeitsverordnung, Berlin 1989.

Skupiński J., Prawo o wykroczeniach w europejskich państwach socjalistycznych, t. 1, Ludowa Republika Bułgarii, Węgierska Republika Ludowa, Wrocław – Warszawa– Kraków – Gdańsk 1975.

Skupiński J., Prawo o wykroczeniach w europejskich państwach socjalistycznych, t. 2, Niemiecka Republika Demokratyczna, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974.

Downloads

Published

2018-04-15

How to Cite

The system of sanctions in the Misdemeanour Law of European socialist countries. (2018). Miscellanea Historico-Iuridica, 16(1), 191-207. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/86

Similar Articles

1-10 of 231

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 > >>