Ukraine on the way to independence (1918–1920). 100th anniversary

Authors

  • Wiktor Hołubko Ivan Franko National University of Lviv (Львівський національний університет імені Івана Франка)
  • Adam Lityński Humanitas University in Sosnowiec (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)

Keywords:

1917 revolution, Russia, Ukraine, independence, wars

Abstract

After the 1917 revolution in Russia, the Ukrainians began their struggle for independence. They created the state’s authorities and in January 1918, proclaimed independence. Ukraine at that time was occupied both by German and Austro-Hungarian troops. The Ukrainian authorities signed a tripartite agreement with Germany and the Austro-Hungarian Empire to protect the newborn state from the Bolshevik Russian government. In exchange, the Ukrainians undertook to supply the Germans and Austro-Hungarians with food produce. World War I ended in the defeat of Germany and the Austro-Hungarians, and Ukraine was subsequently treated by the Entente states as an ally. There were two coup d’etats in the Ukrainian authorities. Following the end of WWI, Ukraine found itself at war with Bolshevik Russia, and later with Poland on its western border. After sustaining heavy losses against the Bolsheviks, in 1920 Ukraine signed a pact with Poland to join forces in the fight together against Russia. However, it was too late to save the country’s independence. Ukraine became part of Soviet Union until 1991.

References

Bieszanow W., Kadry decydują o wszystkim, tłum. A. Palacz, Warszawa 2009.

Broué P., Między Trockim a Stalinem. Chrystian Rakowski – biografia polityczna, tłum. B. Panek, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999.

Bruski J.J., Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919–1924), Kraków 2002.

Conquest R., Wielki terror, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 1997.

Encyklopedia Białych Plam, t. XVIII.

Filar M., W służbie utopii. 73 lata radzieckiego prawa karnego, Toruń 1992.

Hrycak J., Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu, tłum. K. Kotyńska, Lublin 2000.

Karpus Z., Traktat ryski a polscy sojusznicy w okres wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., [w:] Traktat ryski 1921 r. po 75 latach. Studia, red. M. Wojciechowski, Toruń 1998.

Kukułka J., Traktaty sąsiedzkie Polski odrodzonej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1998.

Kumaniecki J., Po traktacie ryskim. Stosunki polsko-radzieckie 1921–1923, Warszawa 1971.

Leksykon historii powszechnej 1900–1945, red. S. Sierpowski i S. Żerka, Poznań 1996.

Leksykon historii świata, red. A. Bartnicki, Warszawa 1998.

Leksykon historii świata: Rosja, red. W. Sienkiewicz, Warszawa 2001.

Lenin W., Dzieła wybrane, t. 2, Warszawa 1949.

Lenin W., Dzieła wszystkie, t. 40, Warszawa 1988.

Lenin W., Dzieła wszystkie, t. 35. Warszawa 1988.

Lenin W., Dzieła wybrane, t. 3, Warszawa 1978.

Lityński A., Rewolucji rosyjskiej rok pierwszy. Wybrane zagadnienia prawa karnego, [w:] Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016.

Lityński A., Rok 1917 i Estonii droga do pierwszej niepodległości. W setną rocznicę rosyjskiej rewolucji, [w:] Księga jubileuszowa Profesora Adama Jamroza, WP UwB [w druku].

Łatyszonek O., Białoruskie elity polityczne wobec traktatu ryskiego, [w:] Traktat ryski 1921 r. po 75 latach. Studia, red. M. Wojciechowski, Toruń 1998.

Mawdsley E., Wojna domowa w Rosji 1917–1920, tłum. M. Popławska, Warszawa 2010.

Pipes R., Czerwone imperium. Powstanie Związku Sowieckiego, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2015.

Pipes R., Rosja bolszewików, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2005.

Potyrała B., Fudali R., Siły zbrojne Związku Radzieckiego 1945–1991, Warszawa 2009.

Przebinda G., Smaga J., Kto jest kim w Rosji po 1917 roku. Leksykon, Kraków 2000.

Radziński E., Stalin, Warszawa 1996.

Rohoziński J., Bawełna, samowary i Sartowie. Muzułmańskie okrainy carskiej Rosji 1795–1916, Warszawa 2014.

Serczyk W., Historia Ukrainy, wyd. 4, Wrocław 2009.

Skaradziński B., Polskie lata 1919–1920, t. 2: Sąd Boży, Warszawa 1993.

Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej, red. W. Roszkowski i J. Kofman, Warszawa 2004.

Stalin J., Dzieła, t. 4, Warszawa 1951.

Swain G., Wojna domowa w Rosji, tłum. Z. Simbierowicz, Warszawa 2007.

Toczek E., wstęp do: Konstytucja Ukrainy uchwalona na piątej sesji Rady Najwyższej Ukrainy 28 czerwca 1996 r., wstęp i tłumaczenie E. Toczek, Warszawa 1999.

Trocki L., Moje życie. Próba autobiografii, autoryzowany przekład z rosyjskiego J. Barski i S. Łukomski, Warszawa 1930 [reprint Warszawa 1990].

Trocki L., Zdradzona rewolucja. Czym jest ZSRR i dokąd zmierza?, tłum A. Achmatowicz, Pruszków 1991.

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN [WEP], Warszawa.

Wiszka E., Ukraińska Republika Ludowa wobec rozmów pokojowych i traktatu ryskiego 1921 r., [w:] Traktat ryski 1921 r. po 75 latach. Studia, red. M. Wojciechowski,Toruń 1998.

Wojna R., W ogniu rosyjskiej wojny wewnętrznej 1918–1920, Warszawa 1975.

Андрiєвський В., З минулого. Вiд гетьмана до Директорiї, t. 2, Берлiн 1923.

Андрусяк Т., Правовi основи української гетьманської держави 1918 року, [w:] Останнiй гетьман. Ювiлейний збiрник пам’ятi Павла Скоропадського 1873–1945, Київ 1993.

Бош Е., Год борьбы, Киев 1990.

Великий жовтень i громадянська вiйна на Українi. Енциклопедичний довiдник, Київ 1987.

Верига В., Визвольнi змагання в Українi 1914–1923, t. 1, Львiв 1998.

Винниченко В., Вiдродження нацiї: (Iсторiя української революцiї, марець 1917 р.–грудень 1919 р.). У 3 т. (Репринт. вiдтворення вид. 1920 р.), t. 3, Київ 1990.

Гавриленко О., Логвиненко I., Гетьманський переворот 29 квiтня 1918 р.: причинита наслiдки, [w:] Актуальнi проблеми юридичної науки в дослiджен-нях вчених: науковопрактичний збiрник, nr 3, Київ 2000.

Гражданская война и военная интервенция в СССР. Әнциклопедия. Гл. ред. Хромов С. С., Москва 1983.

Гриневич В., Гриневич Л., Колiсник Р., Iсторiя Українського вiйська 1917–1995, Львiв 1996.

Грушевський М., Україна i Росiя. Переговори в справi нового ладу (липень – серпень 1917 р.), [w:] Хто такi українцi i чого вони хочуть?, Київ 1991.

Гудь Б., Голубко В., Нелегка дорога до порозумiння. До питання ґенези українсько-польськокго вiйськово-полiтичного спiвробiтництва 1917–1921 рр., Львiв 1997.

Державний Центр Української Народньої Республiки в екзилi: Статтi i матерiяли, Фiлядельфiя, Київ, Вашiнгтон 1993.

Деятели СССР и революционного движения в России. Әнциклопедический словарьГранат, Москва 1989.

Дипломатический словарь. Главная редакция А.А. Громыко, А.Г. Ковалев, Севостьянов П.П. и др., t. 1,Москва 1985.

Директорiя, Рада Народних Мiнiстрiв Української Народної Республiки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр.: Док. i матерiали. У 2-х томах, 3-х частинах, t. 1, t. 2, Київ 2006.

Дорошенко Д., Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920), Київ 2007.

Доценко О., Лiтопис Української революцiї, t. 2, ks. 4, Львiв 1924.

Завальнюк О., Олiйник С.В., Українська Галицька армiя на Подiллi (липень 1919 –травень 1920 рр., Камянець-Подiльський 2013.

Из киевских воспоминаний А.А. Гольденвейзера, [w:] Архив русской революции, t. 6, Москва 1991.

История отечественного государства и права, ч. 1–2, ред. О.И. Чистяков, Москва 2006.

История советской конституции. Сборник документов. 1917–1957, ИздательствоАкадемии Наук СССР, Москва 1957.

Iсторiя держави i права України, Академiчний курс, t. 1–2, ред. В.Й. Тацiй, А.Й. Порожин, Київ 2000.

Iсторiя Української РСР: У 8 т., t. 5, Київ 1977.

Капустянський М., Похiд українських армiй на Київ – Одесу в 1919 роцi. (Короткийвоєнно-iсторичний огляд), t. 1, 2, Мюнхен 1946.

Ковальчук М., Невiдома вiйна 1919 року. Українсько-бiлогвардiйське збройне проти-стояння, Київ 2006.

Коновалець, Причинки до iсторiї Української революцiї, Прага 1928.

Конституцiйнi акти України 1917–1920. Невiдомi конституцiї України, Київ 1992.

Крип’якевич I., Гнатевич Б., Стефанiв З., Iсторiя Українського вiйська (вiд княжихчасiв до 20-х рокiв ХХ ст.), Львiв 1992.

Кульчицький В., Настюк М., Тищик Б., З iсторiї української державностi, Львiв 1992.

Литвин М., Науменко К., Iсторiя ЗУНР, Львiв 1996.

Лободаєв В., Революцiйна стихiя. Вiльнокозацький рух в Українi 1917–1918 рр., Київ 2010.

Лупандiн О., Державний сенат Української держави 1918, [w:] Енциклопедiя iсторiїУкраїни: у 10 т. Редкол.: В.А. Смолiй (голова) та iн., t. 2, Київ 2004.

Мазепа I., Україна в огнi й бурi революцiї 1917–1921, Київ 2003.

Малик Я., Михайло Грушевський: незбитий шлях. Нариси життя та дiяльностi, Львiв 2016.

Мирнi переговори мiж Українською Державою та РСФР 1918 р. Протоколи i стенограми пленарних засiдань. Збiрник документiв i матерiалiв, Київ, Нью-Йорк, Фiладельфiя 1999.

Мироненко О., Державна варта, [w:] Мала енциклопедiя етнодержавознавства, Київ 1996.

Нагаєвський I., Iсторiя Української держави двадцятого столiття, Київ 1993.

Нариси з iсторiї дипломатiї України. Пiд ред. В.А. Смолiя, Київ 2001.

Омелянович-Павленко М., Спогади українського командарма, Київ 2002.

Полонська-Василенко Н., Iсторiя України, t. 2, Київ 1992.

Реєнт О., Павло Скоропадський, Київ 2003.

Савченко В., Двенадцать войн за Украину, Харьков 2006.

Свод основных государственных законов, Санкт-Петербург 1906, t. 1, cz. 1.

Сергiйчук В., Погроми в Українi 1914–1920. Вiд штучних стереотипiв до гiркоїправди прихованої в радянських архiвах, Київ 1998.

Петлюра С., Статтi, листи, документи, t. III, Київ 1999.

Петлюра С., Статтi, Київ 1993.

Сiдак В., Нацiональнi спецслужби в перiод Української революцiї 1917–1921 рр. (невiдомi сторiнки iсторiї), Київ 1998.

Скоропадський П., Спогади. Кiнець 1917 – грудень 1918, Київ, Фiладельфiя 1995.

Солдатенко В., Українська революцiя. Iсторичний нарис, Київ 1999.

Стахiв М., Третя Совєтська республiка в Українi. Нариси з iсторiї третьої воєнноїiнвазiї Совєтської Росiї в Україну i розвиток окупацiйної системи в часi: листопад 1919 – листопад 1924, Нью-Йорк 1968.

Стахiв М., Україна проти большевикiв. Нариси з iсторiї агресiї Совєтської Росiї, t. 2, Тернопiль 1993.

Сурайко Л., Д. З. Мануильский – революционер, дипломат, ученый, Киев 1983.

Тютюнник Ю., Революцiйна стихiя. Зимовий похiд 1919–20 рр., Львiв 2004.

Христюк П., Замiтки i матерiяли до iсторiї української революцiї, t. 2, t. 4, Вiдень 1921.

Чабанiвський В., Вступ українського вiйська до Києва 31 серпня 1919 року, [w:] За Державнiсть. Матерiяли до iсторiї вiйська українського, Зб. 8, Варшава 1938.

Шкiльник М., Україна у боротьбi за Державнiсть в 1917–1921 роках: Спомини i роз-думи, Торонто 1971.

Downloads

Published

2018-04-15

How to Cite

Ukraine on the way to independence (1918–1920). 100th anniversary. (2018). Miscellanea Historico-Iuridica, 16(1), 11-54. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/77

Similar Articles

1-10 of 45

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>