Truces and treaties of the Great War in the East

Authors

  • Adam Lityński Humanitas University in Sosnowiec (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)

Keywords:

Bolshevik Russia, nations, true end of the Great War

Abstract

The first peace treaty in World War I was the separatist treaty between Bolshevik Russia and the Central Powers. It was concluded on March 3, 1918 in Brest Litovsk (Brześć Litewski). On November 13, 1918 Bolshevik Russia terminated the separatist Treaty of Brest-Litovsk. The Red Army started moving west. The aim was to introduce the communist revolution to Germany and other countries.

References

Bankowicz M., [w:] Historia polityczna świata XX wieku. 1901−1945, red. M. Bankowicz, Kraków 2004.

Borodziej W., Górny M., Nasza wojna, t. 2: Narody 1917–1923, Warszawa 2018.

Broniewski W., Pamiętnik, wybór i przedsłowie W. Broniewska, oprac., wstęp i komentarz F. Lichodziejewska, Warszawa 1984.

Daszyński I., Pamiętniki, t. 2, Warszawa 1957.

Figes O., Tragedia narodu. Rewolucja rosyjska 1891-1924, tłum. B. Hrycak, Wrocław 2009.

Furier A., Gruzja niepodległa – od monarchii do republiki, Szczecin 2015.

German History in Documents and Images. Mudros Agreement: Armistice with Turkey (October 30, 1918), t. 6, Weimar 1918/19-1933.

Historia Kurdystanu, na portalu przedstawicielstwa w Polsce Rządu Regionalnego Kurdystanu, http://poland.gov.krd/about-kurdistan/history-of-kurdistan/?lang= pl (08.01.2018). O pracach dużego zespołu dla przygotowania 14 punktów Wilsona.

Historia wszechzwiązkowej komunistycznej partii (bolszewików). Krótki kurs. Warszawa 1948.

Hołubko W., Lityński A., Na gruzach imperium. Ukraina po upadku cesarstwa rosyjskiego: od rewolucji lutowej 1917 do traktatu brzeskiego 1918, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2017, z. 1.

Jałowiecki M., Na skraju Imperium i inne wspomnienia, Warszawa 2017.

Kolendo I., Łotwa. Zarys dziejów narodu i państwa. Od czasów najdawniejszych do początku XXI wieku, Łódź 2014.

Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie, rozwój, rozkład, Londyn 1988.

Kukułka J., Traktaty sąsiedzkie Polski odrodzonej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1998.

Lenin W., Dzieła wybrane, t. 2, Warszawa 1949.

Lenin W., Dzieła wszystkie, t. 35, 36, Warszawa 1988.

Lithuania and Soviet Government of Russia – Peace Treaty and Protocol, signed at Moscow, July 12, 1920 [1920]; League of Nations Treaty Series, Ser. 2, [w:] http://www.worldlii.org/cgi-bin/sinodisp/int/other/treaties/LNTSer/1920/2.htm-l?query=Lithuania (31.03.2018).

Lityński A., Między „białym” a „czerwonym” imperium. Narody w Rosji 1917–1922, Sosnowiec 2019.

Lityński A., Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików), wyd. 3, Warszawa 2017.

Łatyszonek O., Białoruskie elity polityczne wobec traktatu ryskiego, [w:] Traktat ryski 1921 roku po 75 latach. Studia, red. M. Wojciechowski, Toruń 1998.

Malia M., O rewolucji rosyjskiej. Wykłady paryskie, z przedmową A. Besançona, tłum. Ł. Maślanka, Warszawa 2017.

Mania A., Europa Środkowa w celach polityki USA w latach I wojny światowej. 14 punktów prezydenta Wilsona, [w:] Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku). Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi, red. I. Stawowy-Kafka, W. Rojek, Kraków 1903.

Materski W., Georgia rediviva. Republika Gruzińska w stosunkach międzynarodowych 1918-1921, Warszawa 1994.

Morawski W., Szawłowska S., Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, Warszawa 2006.

Olszewski P., Polityka bolszewików wobec niepodległej Gruzji w latach 1918–1921, „Dzieje Najnowsze” 1997, t. 29, z. 3.

Olszewski P., Polityka Ententy wobec Zakaukazia 1918-1921 (Zarys problematyki), „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica” 1997, t. 59.

Olszewski P., Uwarunkowania historyczne i dzieje nowożytne regionu na tle europejskim, w: Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, t. 4: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, red. M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, K. Latawiec, Lublin 2013.

Pajewski J., „Mitteleuropa”. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie I wojny światowej, Poznań 1959.

Paluszyński T., Walka o niepodległość Łotwy 1914-1921, Warszawa 1999.

Pipes R., Czerwone imperium. Powstanie Związku Sowieckiego, tłum. W. Jeżewski, War-szawa 2015.

Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski, t.2: 1914–1939, Londyn 1956.

Powszechna historia ustroju. Wybór źródeł, wyd. A. Bereza, A. Fermus-Bobowiec, W.P. Tekely, W. Witkowski, Warszawa 2015.

Radziwiłłowicz D., Rola Korpusu Czechosłowackiego w wojnie domowej w Rosji, „Prze-gląd Wschodnioeuropejski” 2010, z. 1.

Reychman J., Historia Turcji, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973.

Römer M., Dzienniki, t. 3: 1916–1919, Warszawa 2018.

Stalin J., Dzieła, t. 4, przekł. z wydania rosyjskiego przygotowany przez Instytut Marksa–Engelsa–Lenina przy KC WKP(b), Warszawa 1951.

Supplementary treaty (text in German and English) to the Treaty of Peace between Russia and the Central Powers. Signed at Berlin, 27 August, 1918 w: https://histdoc.net/history/events_of_1918.html (27.07.2018).

Świętochowski T., Russian Azerbaijan, 1905-1920. The Shaping of National Identity in a Muslim Community, Cambridge University Press 1985.

Tanty M., Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003.

Tekst porozumienia pokojowego z Brześcia Litewskiego 3 marca 1918, http://tnke.home.pl/armianiemiecka/Dokument/1918b.htm (28.10.2017).

Texts of the Russian “Peace” (with Maps). Confidential For Official Use Only, Washington Government Printing Office 1918, https://searchworks.stanford.edu/vie-w/3056305 (06.05.2019).

The Treaty of Sèvres, 1920 (from: The Treaties of Peace 1919–1923, t. 2, Carnegie Endowment for International Peace, New York, 1924.) WWI Document Archive > Conventions and Treaties > Peace Treaty of Sèvres > Section I, Articles 1 – 260, w:https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Section_I,_Articles_1_-_260 (29.10.2017).

Trocki L., Moje życie. Próba autobiografii, tłum. J. Barski i S. Łukomski, Warszawa 1930, reprint Warszawa 1990.

Tuchaczewski M., Pochód za Wisłę, tłum A. Bogusławski, [w:] J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 7, Warszawa 1937.

Waldenberg M., Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje. Idee. Warszawa 1992.

Wołkonowski J. , Niektóre polityczno-prawne aspekty pokojowej umowy między Litwą i Rosją z 12 lipca 1920 r., „Miscellanea Historico-Iuridica” 2015, t. XIV, z. 2.

Zieliński E., System konstytucyjny Ukrainy, Warszawa 2007.

Голубко В., Армія Української Народної республіки 1917–1918. Утворення та боротьба за державу, Львів 1997 // Golubko V., Armìâ Ukraïns’koï Narodnoï respublìki1917–1918. Utvorennâ ta borot’ba za deržavu, L’vìv 1997.

Документы внешней политики СССР, t. 1. (7 ноября 1917 – 31 декабря 1918 г.) – М.: Госполитиздат, 1959, No 319 // Dokumenty vnešnej politiki SSSR, t. 1. (7 noâbrâ 1917 – 31dekabrâ 1918 g.) – M.: Gospolitizdat, 1959, No 319.

ИсаевИ.А., История государства и права России. 4-е издание, Москва 2016 // Isaev I.A., Istoriâ gosudarstva i prava Rossii. 4-e izdanie, Moskva 2016.

Iсторiя держави i права України, Академiчний куpс, t. 1-2, red. В.Й. Тацiй, А.Й. Порожин, Київ 2000 // Istoriâ deržavi i prava Ukraïni, Akademičnij kurs, t. 1-2, red. V.J. Tacij, A.J. Porožin, Kiïv 2000.

История отечественнoго государства и права, cz. 2, red. О.И. Чистяков, Москва 2006 // Istoriâ otečestvennogo gosudarstva i prava, cz. 2, red. O.I. Čistâkov, Moskva 2006.

История советской конституции (в документах) 1917–1956, Государственное издательство юридической литературы, Москва 1957 // Istoriâ sovet-skoj konstitucii (v dokumentah) 1917–1956, Gosudarstvennoe izdatel’stvo ûridičeskoj literatury, Moskva 1957.

История советской конституции. Сборник документов. 1917–1957, Издательство Академии Наук СССР, Москва 1957 // Istoriâ sovetskoj konstitucii. Sbornik dokumentov. 1917–1957, Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR, Moskva 1957.

Русско-германский добавочный договор к Мирному договору между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией – с другой, 27 августа 1918 г., https://histdoc.net/history/ru/dobavochnyi_dogovo-r_1918.htm (05.04.2018) // Russko-germanskij dobavočnyj dogovor k Mirno-mu dogovoru meždu Rossiej, s odnoj storony, i Germaniej, Avstro-Vengriej, Bol-gariej i Turciej – s drugoj, 27 avgusta 1918 g., https://histdoc.net/history/ru/dobavochnyi_dogovor_1918.htm (05.04.2018).

Downloads

Published

2020-04-22

How to Cite

Truces and treaties of the Great War in the East. (2020). Miscellanea Historico-Iuridica, 18(1), 9-28. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/409

Similar Articles

1-10 of 36

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>