Court of Appeal in Bialystok in the years 1949-1950

Authors

  • Kamil Niewiński University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

Białystok, Court of Appeal, common courts, reorganization, Ministry of Justice, judges independence

Abstract

The publication deals with a short episode of the Court of Appeal in Bialystok between 1949-1950. It is part of the author's research work on the problem of reconstruction and transformation of the common judiciary during the period of building the socialist system in Poland in the first decade after World War II. Moreover, the aim of the publication is to answer an important, immediately emerging question; why the Court of Appeal in Bialystok was established at all? This was closely related to the fundamental changes that were taking place in the common judiciary in the years 1944-1954, which led to the politicization of the justice system. However, the reforms were not limited to the systemic adaptation of the judiciary to the needs of the authorities. The changes went much further, towards carrying out staff purges and eliminating from the judiciary pre-war judges who did not want to submit to political pressure and ideological indoctrination. The establishment of the Court of Appeal in Bialystok was part of the planned reorganization of the common court system, which was supposed to simplify the staff exchange process. That is why the publication also widely concerns the general changes that took place in the judiciary during this period. This approach helps to show intentions of the authorities and true reasons of establishing the Court of Appeal in Bialystok. These are presented in the decisions taken at the meetings of the Collegium of the Ministry of Justice and fragments of the reports of the Judicial Supervision Department, as quoted in the publication.

References

Bereza A., Sąd Najwyższy w latach 1945-1962. Organizacja i działalność, Warszawa 2012.

Chajn L., Kiedy Lublin był Warszawą, Warszawa 1964.

Chajn L., Na progu wielkiej reformy, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1947, nr 4.

Chajn L., Trzy lata demokratyzacji prawa i wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 1947.

Drążek A., Przy – czy obok władzy? Stronnictwo Demokratyczne w województwie białostockim (1945-1989), Białystok 2005.

Fengler B., 10-lecie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Szczecin 2015.

Jakubowski G., Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944-1950, Warszawa 2002.

Kuisz J., Propaganda bezprawia. O "popularyzowaniu prawa" w pierwszych latach Polski Ludowej, Warszawa 2020.

Lityński A., O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999.

Machnikowska A., Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1950, Gdańsk 2008.

Niewiński K., Odbudowa sądownictwa powszechnego w świetle protokołu z konferencji odbytej 14 września 1944 r. w Białymstoku z udziałem delegacji Resortu Sprawiedliwości PKWN, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2019, t. XVIII, z. 2.

Niewiński K., Sądownictwo białostockie w latach 1944-1950 – odbudowa i działalność, [w:] Z dziejów Sądu Okręgowego w Białymstoku – księga jubileuszowa z okazji setnej rocznicy powołania Sądu Okręgowego w Białymstoku, Białystok 2019.

Niewiński K., Wymiana kadr sędziowskich w sądach powszechnych w latach 1944-1954. Zarys problematyki, „Z Dziejów Prawa” 2019, t. 12 (20).

Rzepliński A., Sądownictwo w PRL, Londyn 1990.

Szarycz J., Sędziowie i sądy w Polsce w latach 1918-1988, Warszawa 1988.

Szpoper D., Polskie sądownictwo apelacyjne na Pomorzu w latach 1919-2015: szkic do dziejów wymiaru sprawiedliwości w dwudziestopięciolecie wznowienia działalności Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Gdańsk-Olsztyn 2015.

Ziemba Z.A., Prawo przeciwko społeczeństwu. Polskie prawo karne w latach 1944-1956, Warszawa 1997.

Published

2021-04-01

How to Cite

Niewiński, K. (2021). Court of Appeal in Bialystok in the years 1949-1950. Miscellanea Historico-Iuridica, 19(2), 405–421. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/523

Most read articles by the same author(s)